Sir Gaerfyrddin

Mae Hafal Crossroads yn darparu cymorth, gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ymarferol i Ofalwyr di-dâl sy’n byw yng Ngheredigion, Sir Benfro a Phowys. Darganfyddwch fwy yn: http://hafal.org/crossroads

Gwasanaethau Hafal yn Sir Gaerfyrddin ar gyfer cleientiaid a theuluoedd:

 • Gwasanaeth Cymorth teulu
 • Seibiant ar gyfer Gofalwyr
 • Canolfan Adnoddaus/Clubs
 • Cefnogaeth Gyffredinol
  • Gwybodaeth
  • Cyngor
  • Grŵpiau
  • Cyfeillio
  • Llais o fewn cynllunio

Mae Hafal Sir Gaerfyrddin yn helpu pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd i weithio tuag at adferiad. Mae pob un o’n gwasanaethau wedi’i gynnal gan Raglen Arferiad Hafal, sy’n galluogi cleientiaid a theuluoedd i reoli’u bywydau ac i adfer.

Mae Rhaglen Wella Hafal yn ymagwedd gyfoes o fynd i’r afael ag afiechyd meddwl.

Fel sefydliad a reolir gan ei aelodau – pobl â phrofiad o afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd – mae Hafal wedi tynnu ar flynyddoedd lawer o brofiad o fynd i’r afael ag iechyd meddwl difrifol er mwyn gwneud y Rhaglen Wella mor effeithiol ag y bo modd.

Am beth mae’r Rhaglen?

Nid yw Rhaglen Wella Hafal yn ymwneud yn unig â meddyginiaethau neu therapïau eraill sy’n delio’n uniongyrchol â’r symptomau. Gall y rhain fod yn bwysig iawn, ond mae iechyd meddwl wedi ei adeiladu ar sylfeini ehangach o lawer.

I unrhyw unigolyn, efallai mai’r cam mwyaf tuag at wella yw dod o hyd i rywle dda i fyw, cael swydd, sefydlu perthynas dda â’u teulu … fel arfer mae ystod o wahanol bethau sy’n bwysig ar gyfer gwellhad unigolyn.

Dyma le Rhaglen Wella Hafal. Pan mae unigolion yn dioddef o afiechyd meddwl difrifol, mae’r Rhaglen Wella yn cynnig ffordd fwy methodolegol o wella’r holl agweddau ar eu bywyd.

Welsh wholeperson

Sut mae’r Rhaglen Wella yn gweithio?

Mae’r Rhaglen Wella yn eich annog i gael ymagwedd “Person Cyfan”, gan edrych ar y rhannau canlynol o’ch bywyd er mwyn symud ymlaen:

Yn y broses, mae’r Rhaglen yn cynnwys holl elfennau gwasanaeth lleol Hafal, gan gynnwys:

 • Atgyfeirio
 • Cyflwyno
 • Cynllunio a gweithredu
 • Adolygu
 • Rheoli gwasanaethau
 • Grymuso ehangach.

I gysylltu â Hafal Sir Gaerfyrddin:

Phil McAthey –  Arweinydd Arferiad
8-10 Wood’s Row,
CAERFYRDDIN,
SA31 1BX

Ebost: carmarthenshire@hafal.org
Ffôn:
  01267 223365

Canolfan Adnoddau Rhydaman
Ty Aman
Y Stryd Fawr
RHYDAMAN SA18 2 NA

Ebost: tyaman@hafal.org
Ffôn: 01269 597002

Hafal Llanelli Domiciliary Care
Ebost: ailleoli@hafal.org
Ffôn: 01554 742870

Os ydych yn ofalwr di-dâl a’ch bod angen help a chymorth, ewch i ganfod mwy am ein gwasanaethau Hafal Croesffyrdd: http://hafal.org/crossroads

Er mwyn ymuno gyda Clic, ein cymuned ar-lein, ewch i: https://www.hafal.org/clic/

Os ydych angen cyngor er mwyn eich helpu i reoli eich arian, ewch i ganfod mwy am ein gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian: https://www.mentalhealthandmoneyadvice.org/wal/

Larlwythwch ein ffurflen gwybdoaeth lleol 

Rhiannon Luke, Rheolwr Rhanbarthol
Ebost: rhiannon.luke@hafal.org
Ffôn: 01792 816600

Cefnogir Hafal gan:
Cyngor Sir Gaerfyrddin
Bwrdd Iechyd LLeol Gaerfyrddin