Gwynedd

Gwasanaethau Hafal yn Gwynedd ar gyfer cleientiaid a theuluoedd:

 • Canolfan Adnoddau
 • Cefnogaeth Gyffredinol
  • Gwybodaeth
  • Cyngor
  • Grŵpiau
  • Llais o fewn cynllunio

Mae Hafal Gwynedd yn helpu pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd i weithio tuag at adferiad. Mae pob un o’n gwasanaethau wedi’i gynnal gan Raglen Arferiad Hafal, sy’n galluogi cleientiaid a theuluoedd i reoli’u bywydau ac i adfer.

Mae Rhaglen Wella Hafal yn ymagwedd gyfoes o fynd i’r afael ag afiechyd meddwl.

Fel sefydliad a reolir gan ei aelodau – pobl â phrofiad o afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd – mae Hafal wedi tynnu ar flynyddoedd lawer o brofiad o fynd i’r afael ag iechyd meddwl difrifol er mwyn gwneud y Rhaglen Wella mor effeithiol ag y bo modd.

Am beth mae’r Rhaglen?

Nid yw Rhaglen Wella Hafal yn ymwneud yn unig â meddyginiaethau neu therapïau eraill sy’n delio’n uniongyrchol â’r symptomau. Gall y rhain fod yn bwysig iawn, ond mae iechyd meddwl wedi ei adeiladu ar sylfeini ehangach o lawer.

I unrhyw unigolyn, efallai mai’r cam mwyaf tuag at wella yw dod o hyd i rywle dda i fyw, cael swydd, sefydlu perthynas dda â’u teulu … fel arfer mae ystod o wahanol bethau sy’n bwysig ar gyfer gwellhad unigolyn.

Dyma le Rhaglen Wella Hafal. Pan mae unigolion yn dioddef o afiechyd meddwl difrifol, mae’r Rhaglen Wella yn cynnig ffordd fwy methodolegol o wella’r holl agweddau ar eu bywyd.
Welsh wholeperson

Sut mae’r Rhaglen Wella yn gweithio?

Mae’r Rhaglen Wella yn eich annog i gael ymagwedd “Person Cyfan”, gan edrych ar y rhannau canlynol o’ch bywyd er mwyn symud ymlaen:

Yn y broses, mae’r Rhaglen yn cynnwys holl elfennau gwasanaeth lleol Hafal, gan gynnwys:

 • Atgyfeirio
 • Cyflwyno
 • Cynllunio a gweithredu
 • Adolygu
 • Rheoli gwasanaethau
 • Grymuso ehangach.

I gysylltu â Hafal Gwynedd:

Heather Russell-Hughes, Rheolwr Gwasanaeth
Arosfa
110 Y Stryd Fawr
Porthmadog
GWYNEDD LL49 9NW

Ffôn: 01766 513800
E-Bost: gwynedd@hafal.org

Tŷ Adferiad
Mae Tŷ Adferiad yn llety ym Mhorthmadog sydd newydd ei ail-wampio ac wedi
ei ddylunio’n bwrpasol  – sydd wrth droed yr Eryri ac ar arfordir Gogledd
Cymru. Yn ystod y cyfnodau seibiant yma o dri diwrnod, mae sesiynau’r bore wedi
eu teilwra i ddiwallu anghenion grwpiau ac unigolion gan ganolbwyntio ar
Gynllunio Gofal a Thriniaeth a gosod amcanion yn effeithiol. Mae ymwelwyr yn
llenwi cynllun personol sydd yn golygu bod yn rhaid iddynt fyfyrio ynghylch ble
ydynt mewn bywyd, gosod amcanion am yr hyn y maent am ei gyflawni ym mhob
agwedd o fywyd a chanfod pobl sydd yn medru eu cynorthwyo.
Am fwy o wybodaeth? Ewch i ymweld â gwefan newydd Tŷ Adferiad @ http://www.tyadferiad.org/cy/

Larlwythwch ein ffurflen gwybdoaeth lleol