Castell Nedd Port Talbot

Gwasanaethau Hafal yn Castell Nedd Port Talbot ar gyfer cleientiaid a theuluoedd:

Llais yn y broses o gynllunio – Yn ein profiad ni, mae cyfle gwell gan bobl i wella o afiechyd meddwl difrifol os ydynt yn cymryd rheolaeth  o’u hadferiad, yn mabwysiadu dull holistaidd ac yn datblygu cynllun cam wrth gam.
Mae ein staff yn gweithio gyda phob un o’n cleientiaid yn unigol er mwyn cyflawni hyn.

Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar mewn
Seicosis: Bydd y project yn gweithio gyda phobl ifanc sydd rhwng 14 a 25 mlwydd oed ac yn profi
arwyddion cynnar o Seicosis. Mae’r prosiect yn gweithio mewn partneriaeth gyda staff Bwrdd Iechyd  ABMU, yn rhoi cymorth i bobl drwy’r Ymarferydd Adferiad Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis, a hynny ym Mwrdeistrefi Sirol Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell Nedd
Port Talbot.

 

Mae Rhaglen Wella Hafal yn ymagwedd gyfoes o fynd i’r afael ag afiechyd meddwl.

Fel sefydliad a reolir gan ei aelodau – pobl â phrofiad o afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd – mae Hafal wedi tynnu ar flynyddoedd lawer o brofiad o fynd i’r afael ag iechyd meddwl difrifol er mwyn gwneud y Rhaglen Wella mor effeithiol ag y bo modd.

Am beth mae’r Rhaglen?

Nid yw Rhaglen Wella Hafal yn ymwneud yn unig â meddyginiaethau neu therapïau eraill sy’n delio’n uniongyrchol â’r symptomau. Gall y rhain fod yn bwysig iawn, ond mae iechyd meddwl wedi ei adeiladu ar sylfeini ehangach o lawer.

I unrhyw unigolyn, efallai mai’r cam mwyaf tuag at wella yw dod o hyd i rywle dda i fyw, cael swydd, sefydlu perthynas dda â’u teulu … fel arfer mae ystod o wahanol bethau sy’n bwysig ar gyfer gwellhad unigolyn.

Dyma le Rhaglen Wella Hafal. Pan mae unigolion yn dioddef o afiechyd meddwl difrifol, mae’r Rhaglen Wella yn cynnig ffordd fwy methodolegol o wella’r holl agweddau ar eu bywyd.

 

person cyfanSut mae’r Rhaglen Wella yn gweithio?

Mae’r Rhaglen Wella yn eich annog i gael ymagwedd “Person Cyfan”, gan edrych ar y rhannau canlynol o’ch bywyd er mwyn symud ymlaen:

Yn y broses, mae’r Rhaglen yn cynnwys holl elfennau gwasanaeth lleol Hafal, gan gynnwys:

  • Atgyfeirio
  • Cyflwyno
  • Cynllunio a gweithredu
  • Adolygu
  • Rheoli gwasanaethau
  • Grymuso ehangach.

Larlwythwch ein ffurflen gwybdoaeth lleol

I gysylltu â Hafal Castell Nedd Port Talbot:

Chloe Henderson
Ffôn: 07487 266013
E-bost: chloe.henderson@hafal.org

Y Tîm Rheoli
Rhiannon Luke, Rheolwr Rhanbarthol (De Gorllewin Cymru)
Ffôn: 01792 816 600
E-bost: rhiannon.luke@hafal.org