Caerdydd

Gwasanaethau Hafal yn Caerdydd ar gyfer cleientiaid a theuluoedd:

Hyfforddiant ar gyfer Cyflogaeth

 • Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd Integredig
  (mae ond modd i chi gael eich atgfyeirio i’r gwasanaethau yma)
  Prosiect Cyfranogiad Gofalwyr

  • Cymorth Cyffredinol
  • Hyfforddiant Cyflogaeth a Galwedigaethol
  • Grwpiau Cymorth i Ofalwyr a Theuluoedd
  • Llais yn y broses o gynllunio
  • Gwybodaeth

Mae Hafal Caerdydd helpu pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd i weithio tuag at adferiad. Mae pob un o’n gwasanaethau wedi’i gynnal gan Raglen Arferiad Hafal, sy’n galluogi cleientiaid a theuluoedd i reoli’u bywydau ac i adfer.

Mae Rhaglen Wella Hafal yn ymagwedd gyfoes o fynd i’r afael ag afiechyd meddwl.

Fel sefydliad a reolir gan ei aelodau – pobl â phrofiad o afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd – mae Hafal wedi tynnu ar flynyddoedd lawer o brofiad o fynd i’r afael ag iechyd meddwl difrifol er mwyn gwneud y Rhaglen Wella mor effeithiol ag y bo modd.

Am beth mae’r Rhaglen?

Nid yw Rhaglen Wella Hafal yn ymwneud yn unig â meddyginiaethau neu therapïau eraill sy’n delio’n uniongyrchol â’r symptomau. Gall y rhain fod yn bwysig iawn, ond mae iechyd meddwl wedi ei adeiladu ar sylfeini ehangach o lawer.

I unrhyw unigolyn, efallai mai’r cam mwyaf tuag at wella yw dod o hyd i rywle dda i fyw, cael swydd, sefydlu perthynas dda â’u teulu … fel arfer mae ystod o wahanol bethau sy’n bwysig ar gyfer gwellhad unigolyn.

Dyma le Rhaglen Wella Hafal. Pan mae unigolion yn dioddef o afiechyd meddwl difrifol, mae’r Rhaglen Wella yn cynnig ffordd fwy methodolegol o wella’r holl agweddau ar eu bywyd.

Welsh wholeperson

Sut mae’r Rhaglen Wella yn gweithio?

Mae’r Rhaglen Wella yn eich annog i gael ymagwedd “Person Cyfan”, gan edrych ar y rhannau canlynol o’ch bywyd er mwyn symud ymlaen:

Yn y broses, mae’r Rhaglen yn cynnwys holl elfennau gwasanaeth lleol Hafal, gan gynnwys:

 • Atgyfeirio
 • Cyflwyno
 • Cynllunio a gweithredu
 • Adolygu
 • Rheoli gwasanaethau
 • Grymuso ehangach.

 Lydia Williams,  Arweinydd Practis   

Ffon: 07974 175189                                                                                                                                                                  Ebost: lydia.williams@hafal.org

Lesley Parker: Ymarferydd Adferiad
(Prosiect Garddio)

Ffon: 07811 399125
E-bost: lesley.parker@hafal.org

Nerys Mainwaring:  Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd

Ffon: 07985 163343
E-bost: nerys.mainwaring@hafal.org

Rheolwr Hafal ar gyfer yr ardal hon yw: Jason Cockings
Ffôn: 02920 565959
E-bost: jason.cockings@hafal.org

I gysylltu â Hafal Caerdydd:

Rheolwr Gwasanaethau
Ty Garddwyr
d/o Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan,
Caerdydd
CF5 6XB

Ffôn: 02920 565959

Larlwythwch ein ffurflen gwybdoaeth lleol 

Cefnogir Hafal Caerdydd gan:
Cyngor Sir Caerdydd
Bwrdd Iechyd Lleol Caerdydd

Mae adran ‘Tai a Threth Cyngor’ Cyngor Dinas Caerdydd yn frwdfrydig i sicrhau fod pawb sydd yn gymwys ar gyfer gwneud cais am fudd-daliad yn mynd ati i wneud hynny.

Mae 1 o bob 3 person a allai elwa’n ariannol drwy gael gostyngiad ar eu bil Treth Cyngor yn methu’r cyfle hwn. Os ydych ar incwm isel, efallai eich bod yn gymwys ar gyfer cymorth gan y Cyngor i dalu eich Treth Cyngor.

Am fwy o wybodaeth, ewch os gwelwch yn dda i’w gwefan: www.cardiff.gov.uk/benefits