Blaenau Gwent

Gwasanaethau Hafal yn Blaenau Gwent ar gyfer cleientiaid a theuluoedd:

 • Egwyliau Seibiant ar gyfer Gofalwyr
 • Cefnogaeth Gyffredinol
  • Gwybodaeth
  • Cyngor
  • Grŵpiau
  • Cyfeillio
  • Llais o fewn cynllunio

Mae Hafal Blaenau Gwent yn helpu pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd i weithio tuag at adferiad. Mae pob un o’n gwasanaethau wedi’i gynnal gan Raglen Arferiad Hafal, sy’n galluogi cleientiaid a theuluoedd i reoli’u bywydau ac i adfer.

Mae Rhaglen Wella Hafal yn ymagwedd gyfoes o fynd i’r afael ag afiechyd meddwl.

Fel sefydliad a reolir gan ei aelodau – pobl â phrofiad o afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd – mae Hafal wedi tynnu ar flynyddoedd lawer o brofiad o fynd i’r afael ag iechyd meddwl difrifol er mwyn gwneud y Rhaglen Wella mor effeithiol ag y bo modd.

Am beth mae’r Rhaglen?

Nid yw Rhaglen Wella Hafal yn ymwneud yn unig â meddyginiaethau neu therapïau eraill sy’n delio’n uniongyrchol â’r symptomau. Gall y rhain fod yn bwysig iawn, ond mae iechyd meddwl wedi ei adeiladu ar sylfeini ehangach o lawer.

I unrhyw unigolyn, efallai mai’r cam mwyaf tuag at wella yw dod o hyd i rywle dda i fyw, cael swydd, sefydlu perthynas dda â’u teulu … fel arfer mae ystod o wahanol bethau sy’n bwysig ar gyfer gwellhad unigolyn.

Dyma le Rhaglen Wella Hafal. Pan mae unigolion yn dioddef o afiechyd meddwl difrifol, mae’r Rhaglen Wella yn cynnig ffordd fwy methodolegol o wella’r holl agweddau ar eu bywyd.
Welsh wholeperson

 

Sut mae’r Rhaglen Wella yn gweithio?

Mae’r Rhaglen Wella yn eich annog i gael ymagwedd “Person Cyfan”, gan edrych ar y rhannau canlynol o’ch bywyd er mwyn symud ymlaen:

Yn y broses, mae’r Rhaglen yn cynnwys holl elfennau gwasanaeth lleol Hafal, gan gynnwys:

 • Atgyfeirio
 • Cyflwyno
 • Cynllunio a gweithredu
 • Adolygu
 • Rheoli gwasanaethau
 • Grymuso ehangach.

Canolfan Adnoddau: yn annog pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl i weithio tuag at eu hadferiad drwy: mynychu a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau gan  gynnwys garddio, celf a chrefft, sgiliau coginio, sgiliau cyfrifiadur, chwarae rhan yn y broses o gynllunio gwasanaethau a byw bywyd iachach.

Cymorth Cyffredinol: gwybodaeth, canllawiau, gweithgareddau grºp ac unigol ar sail anghenion, annog ymrymuso.

Mae Grŵp Gofalwyr Hafal yn cwrdd ar ddydd Mawrth cyntaf y mis rhwng 1.30pm a 4pm yn Hafal, Heol Duckpool.

I gysylltu â Hafal Blaenau Gwent:

Malcolm O’Callaghan
Neuadd Godwin
Commerical  Road
Llanilleth
NP13 2JA
Tel: 07815 565533
E-bost : malcolm.ocallaghan@hafal.org

Michelle Boyd, Arweinydd Practis                                                                                                                                       Ffon: 01633 264 763                                                                                                                                                                  Symudol: 07866 702747                                                                                                                                                              E-bost: michelle.boyd@hafal.org

Larlwythwch ein ffurflen gwybdoaeth lleol

Cefnogir Hafal Blaenau Gwent gan:
Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent