Gweithredu Nid Geiriau

Ganrif yn ôl, roedd menywod wedi ennill yr hawl i bleidleisio ar ôl ymgyrchu a gweithredu’n uniongyrchol, gan alw am Weithredu, Nid Geiriau. Rydym am ddathlu’r canmlwyddiant hwn gydag ymgyrch newydd i fenywod – yr hawl i iechyd meddwl a lles.

Fel menywod yn 2018, mae hawliau, pŵer a’r dylanwad gennym sydd yn medru cael eu defnyddio yn hytrach na gweithredu’n unionyrchol, sef yr hyn y bu’n rhaid i fenywod wneud wrth ymladd am y bleidlais. Ond mae Gweithredu, Dim Geiriau dal yn berthnasol heddiw gan fod ein hymgyrch yn ymwneud â symud y tu hwnt i drafodaethau a gwneud gwahaniaeth go iawn.

NEWYDD: Cliciwch yma i lawrlwytho ein hadroddiad ymgyrch #GweithreduNidGeiriau

Darllenwch y rhesymeg sy’n sylfaen i’r ymgyrch

Mae ein hymgyrch yn annog menywod i ymgymryd â DEG GWEITHRED a fydd yn mynd i’r afael â’r materion hynny sydd yn wynebu pob menyw, yn enwedig y rhai sydd yn fwyaf agored i niwed ac mewn peryg:

Bydd ein hymgyrch yn cael ei chynnal rhwng Gorffennaf a Medi 2018 ac yn cynnwys:

● Lansiad yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
● 22 digwyddiad lleol, un ym mhob sir yng Nghymru
● Stondinau yn Sioe Frenhinol Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol
● Arolwg o fenywod yng Nghymru, yn gofyn a yw perfformiad y GIG a’r Gwasanaethau Cymdeithasol sydd yn seiliedig ar eiriau neu weithredoedd – a ydynt yn darparu’r hyn sydd angen?
● Digwyddiad i gloi’r ymgyrch yn amlinellu’r hyn sydd wedi ei gyflawni gennym a’r hyn y byddwn yn ei wneud nesaf.

Dewch i ganfod pryd y mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal yn eich sir chi 

 

 

 

Sut wyf yn medru cymryd rhan?

 

Yn ogystal â mynychu ein digwyddiadau, rydym yn gofyn i fenywod ar draws Cymru i:
● cofrestru eu cefnogaeth gan ddweud wrthym am yr hyn y maent yn mynd i’w wneud er mwyn hyrwyddo’r ymgyrch
● rhannu eu straeon ynglŷn â’r ffordd y maent wedi mynd i’r afael neu wedi goresgyn problemau iechyd meddwl
● lobïo eu Haelodau Cynulliad a’u Haelodau Seneddol er mwyn creu newid
● meddwl am eu lles eu hunain a gwneud newidiadau personol er mwyn gwella eu hiechyd meddwl
● estyn allan a chefnogi menywod eraill sydd o bosib yn wynebu trafferthion iechyd meddwl neu ofalu.

Rydym hefyd yn galw ar fenywod yng Nghymru sydd yn meddu ar y pŵer a’r dylanwad i fynd ati i newid polisïau a deddfwriaeth er mwyn cefnogi’r menywod hynny sydd yn fwyaf agored i niwed. Rydym yn gofyn i ddynion mewn swyddi dylanwadol i wneud yr un peth.

Rydym yn gofyn i bawb – menywod a dynion – i gefnogi’r ymgyrch, naill ai drwy ledaenu’r gair neu drwy ddilyn yr ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol (gan ddefnyddio’r hashnod #gweithredunidgeiriau).

Dilynwch yr ymgyrch ar ein tudalennau Facebook a Twitter

 

Y tîm

 

Mae’r tîm ymgyrchu ar gyfer #GweithreduNidGeiriau yn cynnwys:

● Carina Edwards, gwirfoddolwr Hafal sydd â phrofiad o afiechyd meddwl difrifol a bod yn glaf mewnol
● Mair Elliot, defnyddiwr gwasanaeth, ymgyrchydd sydd wedi ei gwobrwyo ac ymddiriedolwr Hafal
● Suzanne Duval, ymddiriedolwr Hafal a chyn-ddefnyddiwr gwasanaeth
● Elin Jones, Cadeirydd Hafal a gofalwr
● Sharon Jones, Cyfarwyddwr Gweithrediadau
● Nicola Thomas, Cyfarwyddwr Materion Cyhoeddus.

 

Cysylltwch gyda

 

Nicola Thomas, Hafal, Uned B3 Parc Technoleg Lakeside, Ffordd y Ffenics, Llansamlet, Abertawe SA7 9FE
Ffôn: 01792 816 60
E-bost: nicola.thomas@hafal.org