Gwasanaethau

Mae Hafal yn darparu ystod o wasanaethau ledled Cymru, gan gynnwys:

Gweithgareddau ar gyfer Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr:

ystod o weithgareddau – yn adloniadol, addysgol a chymdeithasol – ar gyfer cleientiaid a gofalwyr fel ei gilydd.

Cefnogaeth gyda Chartrefi:

Mae tenantiaeth all-estyn Hafal a’i gefnogaeth gyda chartrefi yn rhoi cymorth hyblyg i bobl ag afiechyd meddwl difrifol gan eu galluogi i gynnal eu tenantiaethau. Rydyn ni hefyd yn darparu Tai Dibyniaeth Uchel 24-Awr – llety benodedig, angen uwch lle mae staff ar gael ddydd a nos i roi cefnogaeth i denantiaid.

Canolfannau Adnoddau:

Mae Hafal yn darparu lleoliadau ar gyfer nifer o weithgareddau lle y gall pobl gael gwybodaeth drwy’r Rhyngrwyd neu drwy ddulliau eraill.

Canolfannau Galw Heibio:

Rydyn ni’n rhedeg nifer o ganolfannau galw heibio, sy’n cael eu rhedeg yn lleol ac sy’n lleoliadau llai ffurfiol ar gyfer gweithgareddau wedi’u trefnu a chefnogaeth. Mae llawer o’r Canolfannau yn cynnig Clybiau Cinio a Chlybiau Penwythnos.

Hyfforddiant ar gyfer Cyflogaeth:

Mae nifer o brosiectau Hafal wedi eu llunio i alluogi pobl i baratoi ar gyfer byd gwaith. Caiff cleientiaid hyfforddiant ar gyfer cyflogaeth wedi’i gefnogi, a chael profiad o sefyllfa waith heb orfod ymdopi â’r pwysau a’r tyndra sydd yn aml i’w ganfod yn y gweithle.

Gwneud Ffrindiau:

Er mwyn lleddfu unigrwydd a ffurfio cysylltiadau cymdeithasol, mae ein gwirfoddolwyr hyfforddedig yn gweithio ochr yn ochr â chleientiaid i ddefnyddio cyfleusterau cymunedol.

Prosiectau Celf:

Mae Prosiectau Celf Hafal yn defnyddio’r holl ffurfiau celfyddyd er mwyn helpu cynhwysedd cymdeithasol a datblygu hunan-fri.

Eiriolaeth Cleifion Ysbyty:

Mae hyn yn ymwneud â gweithio gyda chleifion ysbyty benywaidd, yn unigol ac mewn grŵpiau, ar amrywiaeth o feysydd perthnasol.

Cefnogaeth Teulu ac Eiriolaeth:

Rydyn ni’n gweithio’n agos â gofalwyr ac aelodau o’r teulu, gan eu helpu i gefnogi unigolyn âg afiechyd meddwl difrifol yn y ffordd fwyaf priodol ac effeithiol posibl, yn bennaf wrth roi’r cyngor a’r wybodaeth orau iddynt, a mynediad i gefnogaeth niwtral.

Gwasanaeth Seibiant i Ofalwyr:

Mae’r gwasanaeth hwn yn gadael i’r person y gofelir amdano i gymryd rhan mewn gweithgaredd o’i ddewis ei hun, gan adael i’w gofalwr gael seibiant.