Blog Jo

BLOGIAU DIWEDDARAF

 

BUSNES ANORFFENEDIG

Yng Ngorffennaf 2019 (mae hynny’n teimlo sbel fach yn ôl erbyn hyn!), roeddwn wedi cyhoeddi darn ar ganllawiau drafft y Cyngor Dedfrydu ar ddedfrydu troseddwyr ag anhwylderau meddwl. Wel, maent wedi cyhoeddi’r fersiwn derfynol a bydd yn dod i rym ym mis Hydref eleni…

DISGWYL YMLAEN AT DDEDDF IECHYD MEDDWL NEWYDD…

Yn fy mhlog diweddaraf, roeddwn wedi sôn wrthych am y profiad o gael fy rhyddhau o reolaeth y Ddeddf Iechyd Meddwl ar ôl 30 mlynedd. Yn dilyn y gorfoledd cychwynnol, mae hyn wedi gwneud i mi feddwl eto amsut y gallai pethau fod wedi eu gwneud yn well…

FY NGHAETH I WED AM 30 MLYNEDD

Fel pawb arall, mae’r rheolau presennol sydd yn ceisio ein hamddiffyn rhag y coronafeirws dal yn fy nghyfyngu   – gadewch i ni obeithio y bydd yr holl gyfyngiadau yma yn diflannu i ni ddechrau rheoli’r afiechyd…

CORONAFEIRWS

Yn fy mhlog diwethaf, roeddwn wedi cynnig ychydig o sicrwydd a chyngor i bobl ag afiechyd meddwl difrifol,  eu gofalwyr a’u teuluoedd yn ystod y pandemig cyfredol. Mae modd i chi grynhoi’r hyn yr oeddwn wedi dweud  fel hyn – Er bod angen deall pam fod rhai gwasanaethau yn cael eu hatal, mae dal hawl gennych i gael eich cadw’n ddiogel…

MEDDYLIWCH AM Y RHAI HYNNY SYDD AG AFIECHYD MEDDWL DIFRIFOL AC O DAN GLO AR HYN O BRYD

Mae hwn yn gyfnod heriol wrth i ni ddelio gyda’r pandemig Covid-19 (coronafeirws) ac rwyf am ddefnyddio’r Blog yma i ddarparu gwybodaeth, cefnogaeth a sicrwydd i bobl sydd wedi eu heffeithio gan y Ddeddf Iechyd  Meddwl – a thynnu sylw at eu hanghenion yn ystod yr argyfwng yma…

NID YW’N YMWNEUD GYDA RHEOLAU AR ORFODAETH YN UNIG

Rydym dal yn aros i Lywodraeth y DU i gyhoeddi ei Bapur Gwyn ar ddiwygio’r Ddeddf Iechyd Meddwl. Roedd yna ddisgwyl y byddai hyn yn cael ei gyhoeddi erbyn diwedd 2019 ond roedd yna lawer o bethau yn digwydd yn San Steffan ddiwedd llynedd, gan gynnwys yr Etholiad Cyffredinol wrth gwrs. Ond dylai gael ei gyhoeddi cyn hir a byddaf angen eich help i baratoi ymateb cynhwysfawr – byddaf yn cyhoeddi dadansoddiad fel bod modd i chi rhannu eich barn gyda ni…

CYFRAITH JO: LLYWODRAETH NEWYDD, CAMAU NEWYDD I DDIWYGIO’R DDEDDF IECHYD MEDDWL?

Yn Rhagfyr 2019, roeddwn wedi cyhoeddi Cyfraith Jo: fy nghynllun i ddisodli Deddf Iechyd Meddwl 1983 a oedd yn seiliedig ar sgyrsiau gyda mwy na 100 o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ar draws Cymru – gan gynnwys adborth gwych gennych chi ar y cyfryngau cymdeithasol mewn ymateb i’m Blog.

Ers cyhoeddi Blog Jo, the mae’r tirwedd gwleidyddol wedi newid rhywfaint! Mae Llywodraeth newydd gennym sydd wedi addo cyflwyno newidiadau yn y DU – ac nid oes esgus ganddynt i beidio mynd i’r afael gyda materion allweddol gan fod mwyafrif sylweddol ganddynt…

CYFRAITH JO: DARLLENWCH FY NGHYNLLUN I NEWID Y DDEDDF IECHYD MEDDWL 1983

Rwyf wrth fy modd yn medru dweud fy mod wedi lansio Cyfraith Jo: fy nghynllun i newid Deddf Iechyd Meddwl 1983!

Rwyf wedi siarad gyda mwy na 100 o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ynglŷn â’u profiad o’r Ddeddf Iechyd Meddwl ac rwyf wedi cysylltu gyda miloedd mwy drwy’r cyfyngau cymdeithasol a thrwy gyfrwng Blog Jo sydd wedi ei gyhoeddi ers dechrau 2019…

YN FWY DYNOL A CHOST-EFFEITHIOL – HAWLIAU DEFNYDDWYR A GOFALWYR AR EU HENNILL!

Diolch o galon i’r holl ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr sydd wedi trafod fy nghynllun ar gyfer Cyfraith Jo yn Niwrnodau Aelodau Hafal ym Maglan a Prestatyn yn yr wythnosau diwethaf!

Roedd yna frwdfrydedd o blaid Cyfraith Jo gydag adborth manwl a fydd yn werthfawr iawn…

E.U.B. YN DARLLEN BLOG JO?

Roedd pawb ohonoch wedi gwrando ar Araith y frenhines ddydd Llun ‘do?  Wel, rhag ofn nad oeddech wedi gwrando ar yr araith, rwyf yn medru cyhoeddi y bydd Llywodraeth y DU yn gweithio i ddiwygio Deddf Iechyd Meddwl  1983 – rhywbeth yr wyf wedi bod yn ymgyrchu o’i blaid yn y Blog yma…

CEFNOGWCH YR HEDDLU I’N CEFNOGI NI!

Yn y  post  yma, rwyf am siarad ynglŷn â’r ffordd y mae’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn gweithio ar lefel ymarferol – ac yn benodol am gyfraniad Hafal i stori’r BBC a oedd yn ymwneud gyda phlismona ac iechyd meddwl…

HEN BRYD YMATAL RHAG BEIO ERAILL

Mae Fy Mlog yn ymwneud yn bennaf gyda diwygio’r Ddeddf Iechyd Meddwl, ond roeddwn wedi sôn yn fy mlog diwethaf fod y Cyngor Dedfrydu wedi cyhoeddi canllaw newydd arfaethedig ar gyfer dedfrydu troseddwyr gyda chyflyrau iechyd meddwl. Hoffwn drafod hyn eto yn y blog yma gan fy mod yn credu fod yna broblemau sylweddol  gyda’r gyfraith droseddol na sydd yn bosib eu datrys drwy’r canllaw…

RHOWCH NODDFA I NI, NID CELL!

Yn fy mlog diweddaraf am ddiwygio’r Ddeddf Iechyd Meddwl, rwyf am drafod sut y mae’r heddlu yn delio gyda’r sawl sydd yn profi argyfwng…

“MENTALLY F***ING ILL”? RYDYM YN HAEDDU GWELL NA HYN!

Ond y tro hwn, rwyf am drafod ein hawl i dderbyn gofal safonol sydd yn berthnasol ar ôl i ni ddod o dan bwerau’r Ddeddf  (mae hyn yn wahanol i’r hawl i herio’r penderfyniad i’ch cadw a’ch gorfodi i aros yn yr ysbyty – byddaf yn trafod hyn yn y dyfodol)…

RHOWCH YR HAWL I NI DDERBYN TRINIAETH AMSEROL!

Yn fy mhlog diwethaf, roeddwn wedi siarad ynglŷn â sut y dylai’r sawl sydd yn cael ei effeithio gan y Ddeddf Iechyd Meddwl dderbyn bargen well gan y gyfraith.Yn 2018, roedd Llywodraeth y DU wedi comisiynu Adolygiad annibynnol er mwyn ystyried sut y mae modd gwella’r Ddeddf Iechyd Meddwl…

BLOG JO: GWNEUD Y GYFRAITH YN GYFAILL I NI, NID YN ELYN

Fy enw i yw Jo ac mae afiechyd meddwl arnaf. O ganlyniad, rwyf wedi gorfod derbyn yr hyn sydd gan y Ddeddf Iechyd Meddwl i’w gynnig – ac rwyf dal yn cael fy effeithio gan y Ddeddf hyd heddiw. Yn y gorffennol, rwyf wedi cael fy ngorfodi i dderbyn triniaeth; roedd ychydig o’r driniaeth yma yn hynod annymunol a hyd yn oed yn frawychus. Mae’r Ddeddf hyd heddiw wedi cael effaith sylweddol ar sut wyf yn medru byw fy mywyd…

Cefndir y blog – a sut i chwarae rhan

Yn 2018, roedd Llywodraeth y DU wedi cynnal Adolygiad annibynnol a oedd yn ystyried sut i wella’r Ddeddf Iechyd Meddwl. Cyhoeddodd yr Adolygiad ei adroddiad ym mis Rhagfyr.  Tra fy mod yn croesawu’r adroddiad, yn enwedig lle y mae’n ceisio dileu rhai o elfennau mwy gorthrymus sy’n ymwneud â thriniaeth orfodol, nid wyf yn credu fod yr Adolygiad wedi deall profiad cleifion o’r Ddeddf.

Dros yr wythnosau diwethaf, rwyf wedi siarad gyda mwy na 100 o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ynglŷn â’u profiad o’r Ddeddf iechyd Meddwl. Mae clywed am brofiadau pobl o’r Ddeddf wedi fy ysbrydoli i ddechrau ymgyrch newydd i gasglu barn ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yng Nghymru: Blog Jo.

Pwy yw Jo Roberts?

Dyma fy stori i: rwyf wedi gorfod derbyn triniaeth orfodol ar rai adegau yn fy mywyd ac wedi fy nghadw yn yr ysbyty am gyfnodau. Rwyf dal o dan orchymyn y Swyddfa Gartref. Wedi bod drwy hyn, rwy’n teimlo yn gryf ein bod angen gwasanaeth sydd yn gweithio mor galed ag sydd yn bosib, er mwyn atal pobl rhag gorfod mynd i’r ysbyty, ac sydd yn eu trin gyda pharch pan nad oes dewis ond eu gorfodi i dderbyn triniaeth.

Roeddwn wedi ymgyrchu yn wreiddiol am Ddeddf Iechyd Meddwl nôl ar droad y ganrif hon pan oedd drafft newydd o’r Ddeddf yn cael ei ystyried gan y Senedd. Roeddwn wedi chwarae rhan flaenllaw yn gwrthwynebu drafft newydd o’r ddeddf nad oedd yn ein harwain i’r cyfeiriad cywir. Yn y pendraw, dyna’r oll a wnaed oedd diwygio rhannau o’r Ddeddf Iechyd Meddwl.

Pam wyf yn ysgrifennu’r Blog hwn?

Am fy mod angen eich help! Gyda’n cefnogaeth ni, mae’r elusen Hafal, sy’n cael ei harwain  gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, yn medru hyrwyddo ein persbectif ni ac ymladd dros Ddeddf Iechyd Meddwl sydd yn flaengar ac yn briodol ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain – Deddf sydd yn rhoi cytundeb teg i gleifion a gofalwyr yng Nghymru.

Sut wyf yn medru cael mwy o wybodaeth am yr adolygiad o’r Ddeddf Iechyd Meddwl?

Am fwy o wybodaeth am Adolygiad Annibynnol Llywodraeth y DU o’r Ddeddf Iechyd Meddwl, ewch os gwelwch yn dda i: https://www.gov.uk/government/groups/independent-review-of-the-mental-health-act

Er mwyn darllen trosolwg o’r Ddeddf bresennol, ewch os gwelwch yn dda  i: http://www.iechydmeddwlcymru.net/deddf-iechyd-meddwl/

Sut wyf yn medru chwarae rhan?

Os ydych yn cytuno gyda’r pwyntiau yr wyf yn eu gwneud yn fy Mlog, neu os hoffech chi ychwanegu eich pwyntiau eich hun, e-bostiwch  fi os gwelwch yn dda josblog@hafal.org  neu ysgrifennwch ataf yma – Hafal, Uned B3, Parc Technoleg Lakeside, Ffordd y Ffenics, Llansamlet, Abertawe, SA7 9FE.

Fel arall, danfonwch neges ataf drwy ddefnyddio’r hashnod canlynol: #josblog