Prudential RideLondon Rhithwir i’w gynnal er mwyn helpu arbed elusennau’r DU

Mae’r fersiwn rithwir gyntaf erioed o Prudential RideLondon – gŵyl seiclo fwyaf y byd – yn cael ei chynnal ar y 15fed a’r 16eg er mwyn dathlu seiclo a helpu codi arian i arbed elusennau’r DU.

Mae Hafal, fel nifer o elusennau, wedi cael ei effeithio’n sylweddol gan y pandemig Covid-19 wrth i nifer o ddigwyddiadau codi arian fel Prudential RideLondon gael eu gohirio neu’u canslo.

Mae My Prudential RideLondon yn cynnig y cyfle i holl gefnogwyr Hafal, o bob oedran a gallu, i gymryd rhan mewn her ffantastig a chasglu arian ar gyfer ein helusen.

Mae’n ddigwyddiad cyffrous, am ddim, ac mae modd cymryd rhan o unrhyw le yn y byd. Mae’n cynnig y cyfle i bobl i fynd i’r afael ag ystod o bellteroedd gwahanol, sydd yn seiliedig ar y penwythnos  traddodiadol sy’n rhan o Prudential RideLondon.

Dywedodd Hugh Brasher, Cyfarwyddwr Digwyddiadau Prudential RideLondon: “Ar ôl y siom o ganslo’r Prudential RideLondon, roeddem yn benderfynol o greu rhywbeth arbennig i’n gyrwyr, partneriaid a’r cannoedd o elusennau sydd yn ddibynnol ar y digwyddid ar gyfer incwm hanfodol.

“Mae My Prudential RideLondon yn adeiladu ar lwyddiant The 2.6 Challenge – a grëwyd yn dilyn gohirio Marathon Llundain  – a dyma oedd yr ymdrech fwyaf yn y byd i gasglu arian gyda bron i 4,000 o elusennau yn cymryd rhan.

“Mae elusennau angen arian er mwyn parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol  i bob sector o’r gymdeithas ac ariannu ymchwil hanfodol. Yn yr oes sydd ohoni lle y mae’n rhaid cadw pellter cymdeithasol, mae hefyd yn hanfodol ein bod yn annog pobl i fynd ar eu beiciau, yn hytrach na’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae ymgyrch My Prudential RideLondon wedi ei chreu er mwyn ceisio cyflawni’r ddau amcan hon.

“Mae My Prudential RideLondon yn rhad ac am ddim ac yn cynnig her codi arian i bawb, p’un ai eu bod seiclwyr amatur yn mynd am 100 milltir neu deulu sydd yn mwynhau seiclo am gilomedr gyda’i gilydd. Mae modd gwneud hyn ble bynnag yr ydych ar 15fed neu’r 16eg o Awst. Pa beth bynnag yr ydych ei wneud, rydym yn eich annog i gasglu arian i elusen o’ch dewis – a chael hwyl!”

Sut i gymryd rhan

Mae My Prudential RideLondon yn cynnwys pedair her ar gyfer pob oedran a gallu ac mae pobl yn medru dewis eu llwybr seiclo, doed a ddelo ble ydynt, a hynny ar y 15fed neu’r 16eg o Awst:

  • My Prudential RideLondon-Surrey 100: Taith seiclo 100 milltir
  • My Prudential RideLondon-Surrey 46: Taith seiclo 46 milltir
  • My Prudential RideLondon-Surrey 19: Taith seiclo 19 milltir
  • My Prudential RideLondon FreeCycle: Digwyddiad sydd yn caniatáu i chi osod eich her eich hun (gan ddechrau gydag 1 cilomedr) a hynny ar feic neu rywbeth o’ch dewis chi: beiciau, sgwteri, byrddau sgrialu, treiciau, beiciau balans, cadeiriau olwyn neu unrhyw beth arall sydd yn hunanyriant (mae e-feiciau yn bosib hefyd).

Mae’r sawl sydd am gymryd rhan ar ran Hafal angen cofrestru ymlaen llaw a dewis eu her www.myridelondon.co.uk. Bydd y safle hefyd yn cynnig dolen i Virgin Money Giving lle y mae modd iddynt greu tudalen er mwyn casglu arian.

Unwaith i bobl gofrestru, mae modd lawrlwytho’r ap My Prudential RideLondon yn ystod wythnos y digwyddiad. Bydd hyn yn rhoi profiad unigryw i bawb gan gynnwys:

GPS sydd yn caniatáu i ffrindiau a theulu i ddilyn cynnydd  y seiclwr ar hyd llwybr rhithwir Prudential RideLondon

Creu tystysgrif Prudential RideLondon sydd yn dangos y llwybr seiclo a’r amser a dreuliwyd ar y beic yn cwblhau’r cwrs.

Fframiau hunlun er mwyn rhoi  cyfle i bobl i dynnu lluniau ar ôl croesi’r llinell derfyn.

Botwm cyfrannu i dudalennau unigol  Virgin Money Giving yr unigolion sy’n cymryd rhan.

At hyn, bydd y sawl sydd dros 18 mlwydd oed yn cael yr opsiwn i gymryd rhan mewn cystadleuaeth wych sydd yn cynnig 25 gwobr sgan gynnwys Beic Brompton Bicycle sydd gwerth mwy na £1,000, nifer o becynnau HIGH5 gwerth £250 a chyfarpar seiclo o’r radd flaenaf gan gynnwys  SRAM ac olwynion Zipp.

Mae gofyn i’r sawl sydd yn cymryd rhan i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth ar seiclo. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Cynhaliwyd Prudential RideLondon am y tro cyntaf yn 2013 fel gwaddol yn dilyn Gemau Olympaidd 2012. Ers hynny, dyma’r ŵyl seiclo fwyaf yn y byd gyda 100,000 o bobl o bob oedran a gallu yn cymryd rhan mewn saith digwyddiad gwahanol ar heolydd heb draffig yn Llundain a Surrey. Mae wedi ysbrydoli miloedd o bobl i ddechrau seiclo neu seiclo’n fwy aml gyda mwy na £77 miliwn o bobl wedi ei gasglu ar gyfer miloedd o elusennau.