Diwydiant yswiriant yn methu fforddio gwahaniaethu yn erbyn pobl sydd yn byw ag afiechyd meddwl

Mae ymchwil a gynhaliwyd gan Mental Health UK yn dangos yn eglur bod yna ddyhead ymhlith pobl sydd  yn byw ag afiechyd meddwl i gael mynediad at yswiriant, ond roeddynt wedi canfod fod nifer o bobl wedi cael trafferth yn delio gyda’r broses a dod o hyd i yswiriant, a hynny i’r pwynt eu bod yn teimlo bod cwmnïau yn gwahaniaethu yn eu herbyn yn sgil eu hiechyd meddwl.

Roedd yr ymchwil wedi datgelu’r canlynol:

  • Dywedodd 86% o bobl sydd wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl nad ydynt yn gwybod ble i fynd am gyngor annibynnol am fathau gwahanol o yswiriant sydd yn golygu weithiau bod rhaid datgelu cyflwr iechyd meddwl.
  • Dywedodd mwy na dau draean o’r sawl a ymatebodd (68%) eu bod yn teimlo bod cwmnïau wedi gwahaniaethu yn eu herbyn sgil eu hiechyd meddwl.
  • Roedd bron i hanner o’r sawl a ymatebodd (45%) fod y broses o wneud cais am yswiriant wedi achosi trallod.

Mae’r canfyddiadau yn dangos sut y mae’r diwydiant yswiriant yn medru cynnig cyfarwyddyd ynglŷn â’r broses gais er mwyn gwella profiad y cwsmer, gyda 56% o’r sawl a fu’n cymryd rhan yn dweud eu bod am i yswirwyr i fod yn fwy eglur ynglŷn â sut y bydd iechyd meddwl yr ymgeisydd yn effeithio ar y cais.

Roedd yr ymchwil hefyd wedi dangos fod y profiad negatif o wneud cais am yswiriant yn atal pobl rhag gwneud cais eto, gyda unigolion yn gofyn am fwy o sicrwydd a phositifrwydd gan ddarparwyr yswiriant bod yswiriant byw a ffurfiau eraill o yswiriant ar gael i bobl sydd yn  byw â chyflwr iechyd meddwl.

Heb yswiriant digonol, roedd mwy na dau draean (69%) yn dweud eu bod yn poeni am golli eu swyddi, eu cartrefi, mynd i drafferthion ariannol, a hynny o ganlyniad i’r premiwm uchel neu’r ffaith eu bod yn cael eu hanwybyddu yn llwyr.

Mae’r adroddiad yn gwneud wyth argymhelliad, sydd yn ffocysu ar annog yswirwyr i adolygu eu prosesau cais er mwyn gwella profiad y cwsmer, cynyddu tryloywder ac ehangu’r hyfforddiant  sydd yn cael ei roi i staff ar bob lefel o’r busnes er mwyn ymateb yn well i gwsmeriaid sydd â phrofiad o afiechyd meddwl.

Rydym hefyd yn gofyn i’r llywodraeth i gymryd camau cadarnhaol er mwyn sicrhau bod pobl sydd yn byw ag afiechyd meddwl  ac yn dymuno yswiriant yn cael eu hamddiffyn drwy gyfrwng  y Ddeddf Cydraddoldeb a’n sicrhau bod y cais yn cael ei fonitro’n gywir.

Dywedodd Brian Dow, Prif Weithredwr Mental Health UK: “Dylai pobl sydd yn byw ag afiechyd meddwl gael eu hamddiffyn yn yr un modd â phawb arall. Mae’r profiadau sydd wedi eu disgrifio gan nifer o bobl a fu’n cymryd rhan yn ein hymchwil yn seiliedig ar gamsyniadau yn y diwydiant yswiriant o’r hyn a olygir gan afiechyd meddwl a sut i ddelio ag e’.

“Mae ein hargymhellion yn ceisio mynd i’r afael gyda’r problemau sydd yn wynebu pobl yn ceisio dod o hyd i yswiriant, er mwyn gwella’r diogelwch sydd yn cael ei roi gan y diwydiant i’r bobl hynny sydd yn byw ag afiechyd meddwl ac agor marchnad newydd i’r yswiriant.”

Lawrlwythwch ein hadroddiad, Affording protection: mental health and insurance.