Teuluoedd bregus yng Nghymru i’w helpu gan raglen grantiau newydd yn sgil partneriaeth newydd rhwng Barclays, Family Action a Hafal

Bydd teuluoedd bregus sydd wedi eu heffeithio gan y pandemig Covid-19 yn derbyn cefnogaeth gan yr elusennau Family Action a Hafal, a hynny diolch i bartneriaeth newydd gyda Barclays. Mae’r grŵp bancio yn cyfrannu at gronfa newydd a fydd yn cynnig rhaglen grantiau i bobl sydd yn wynebu caledi eithafol.

Yn Ebrill, roedd Barclays wedi cyhoeddi Pecyn Cymorth Cymunedol gwerth £100m er mwyn cefnogi’r elusennau sydd yn helpu’r bobl a’r cymunedau hynny sydd wedi eu heffeithio fwyaf gan COVID-19. Yn y DU, mae’r partneriaid yma yn cynnwys y rhai sydd yn diwallu anghenion brys y teuluoedd hynny ar incwm isel, y rhai hynny yn wynebu caledi ariannol, pobl hŷn sydd ar ben eu hunain, staff GIG a gweithwyr allweddol.

Mae effaith ariannol Covid-19 yn cyflwyno her sylweddol i nifer o deuluoedd ac unigolion ar draws y DU. I’r sawl sydd ar incwm isel ac yn gorfod delio gyda nifer o anfanteision, mae’r pwysau hyd yn oed yn fwy ac yn sicr yn mynd i arwain at fwy o densiwn a straen ar yr aelwyd. Yn sgil y rhaglen ‘Grantiau Goroesi ac Adferiad’, bydd  Family Action a Hafal yn gweithio gyda’i gilydd er mwyn rhannu grantiau ymhlith aelwydydd bregus ar draws Cymru dros y 3 i 6 mis nesaf.

Bydd y grantiau yn cael eu hanelu at yr aelwydydd hynny sydd yn wynebu sawl anfantais fel colli swyddi yn sgil Covid-19, dibynnu ar fanciau bwyd, profiad blaenorol o drais yn y cartref, aelwydydd gyda gofalwyr ifanc, ac unigolion sydd yn profi problemau iechyd meddwl difrifol. Byddant yn trefnu darparu sydd eu hangen ar yr aelwyd gan gynnwys arian am fwyd, cyfleustodau, ôl-ddyledion am rent, pethau hanfodol ar gyfer a chyfarpar TG. Bydd ceisiadau am grantiau yn cael eu prosesu yn gyflym fel bod modd danfon yr arian o fewn rhai diwrnodau ar ôl derbyn a chymeradwyo’r cais.

Bydd cydweithwyr Barclays hefyd yn medru gwirfoddoli gyda Family Action drwy’r bartneriaeth  Opportunities er mwyn gwirfoddoli yn lleol ac yn rhithwir gyda  FOOD Clubs a chynllun mentora, cyfeillio a chynnig cymorth dros y ffôn drwy gyfrwng  FamilyLine.

Dywedodd David Holmes CBE, Prif Weithredwr Family Action:

“Dyma rodd anhygoel o hael gan Barclays. Bydd yn caniatáu Family Action i ddarparu llawer o gefnogaeth ymarferol i filoedd o aelwydydd sydd yn cael trafferth yn sgil effaith barhaus Covid-19. Mae’r arian hwn, ynghyd a’r gwirfoddoli a wneir gan gydweithwyr  Barclays wrth iddynt helpu ein gwasanaethau, yn mynd i gael effaith sylweddol ar unwaith ar y bobl sydd angen ein help nawr, yn fwy nag erioed. Rydym yn hynod ddiolchgar i bawb yn Barclays sydd wedi gwneud i hyn ddigwydd ac rydym yn disgwyl ymlaen at greu partneriaeth wych newydd a fydd yn newid bywydau er gwell nawr ac yn y dyfodol”.

Dywedodd Nigel Higgins, Cadeirydd Barclays:

“Mae COVID-19 wedi cael effaith cymdeithasol ac economaidd digynsail yn y DU, gyda nifer yn profi mwy o galedi yn sgil yr argyfwng. Mae elusennau anhygoel fel  Family Action wedi bod yn chwarae rôl hanfodol fel rhan o ymateb y DU i’r pandemig, gan sicrhau bod yr help brys yn cyrraedd y rhai sydd angen cefnogaeth fwyaf. Fel banc, rydym wedi bod yn gwneud pob dim posib i’n cwsmeriaid, cleientiaid a chydweithwyr, a thrwy gyfrwng partneriaeth gyda  Family Action a nifer o elusennau eraill ar draws y DU, rydym yn medru gweithio gyda’n gilydd er mwyn sicrhau bod cynifer o bobl ag sydd yn bosib yn ein cymunedau yn derbyn y gefnogaeth sydd angen arnynt yn ystod yr argyfwng yma.”

Dywedodd Adrian Nicholas, Cydlynydd Cyngor Iechyd Meddwl ac Ariannol gyda  Hafal:

“Rydym wrth ein bodd yn gweithio mewn partneriaeth gyda  Family Action a Barclays er mwyn darparu cefnogaeth ychwanegol i deuluoedd bregus ar draws Cymru. Mae    Hafal, fel partner atgyfeirio cofrestredig, nawr yn medru gwneud cais am grantiau at gyfer ystod o ddibenion o ran ein gwasanaethau i ddefnyddwyr gwasanaeth, a hynny ar adeg o gyni ariannol ac ansicrwydd eithafol.  Mae defnyddwyr gwasanaeth Hafal a’u gofalwyr wedi eu heffeithio’n sylweddol, yn uniongyrchol a’n anuniongyrchol, gan  Covid-19 a bydd y gronfa hon yn eu helwa’n sylweddol.”