Lloyds Bank a Mental Health UK yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn cefnogi iechyd meddwl y genedl yn ystod pandemig Covid-19

Mae Banc Lloyds a Mental Health UK wedi lansio ymgyrch newydd er mwyn cefnogi cwsmeriaid sydd wedi eu heffeithio gan argyfwng Covid-19. Bydd hysbysebion teledu, radio ac ar y cyfryngau cymdeithasol (o ddydd Iau, 14eg Mai) yn amlygu ymroddiad a rennir i gefnogi cwsmeriaid.

Yn adeiladu ar yr ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a enillodd gystadleuaeth Sianel 4  ‘Amrywiaeth o ran Hysbysebu’ a gwobr o £1m, mae Banc Lloyds, mewn partneriaeth gyda Mental Health UK, wedi lansio hysbyseb teledu newydd.

Roedd ymgyrch ‘Get The Inside Out’ 2018 wedi dangos cwsmeriaid, sêr enwog ac aelodau o’r cyhoedd yn chwarae’r gêm ‘Who am I?’. Mae’r gwaith creadigol newydd hwn, sydd hefyd wedi ei greu gan yr asiantaeth greadigol, adam&eveDDB, yn cynnwys cwsmeriaid arferol a busnes mewn sefyllfaoedd sydd yn dangos eu bod wedi eu heffeithio gan y cyfyngiadau sydd wedi eu gosod ar bobl yn symud ar hyd lle a’n amlinellu’r heriau iechyd meddwl a wynebir yn ystod yr argyfwng  Covid-19.

Yn sgil Covid-19, mae llawer ar feddyliau pobl ar draws y wlad. Bydd yr ymgyrch newydd hon yn dangos fod  Banc Lloyds yno gyda hwy, yn darparu cyngor a chefnogaeth law yn llaw gyda Mental Health UK.

Mae 1 ym mhob 4 person yn y DU wedi profi problem iechyd meddwl. Ond yn sgil effaith y coronafeirws ar y modd yr ydym yn byw ac yn gweithio, mae rheoli eich iechyd meddwl nawr yn fwy pwysig nag erioed o’r blaen. Mae’r hysbyseb yn annog pobl i rannu sut ydynt yn teimlo a’n eu helpu i ganfod cadernid ymhlith eraill sydd yn profi emosiynau tebyg.

Mae Banc Lloyds wedi creu cyfoeth o  gefnogaeth gyda Mental Health UK er mwyn helpu cwsmeriaid yn ystod y cyfnod ansicr hwn www.lloydsbank.com/mentalhealth.

Am fwy o gyngor a chefnogaeth ar gyfer eich iechyd meddwl yn ystod y cyfnod hwn, ewch i hwb Covid-19 Mental Health UK.

Mae ein partneriaeth wedi ein caniatáu i ehangu ein gwasanaethau a  chyrraedd miloedd mwy o bobl sydd yn byw â phroblemau iechyd meddwl. Rydym wedi gweithio’n agos gyda hwy er mwyn ymgysylltu cydweithwyr yn ein hachos. Mae Grŵp Bancio  Lloyds wedi casglu mwy na £10 miliwn ar gyfer Mental Health UK ers lansio’r bartneriaeth yn 2018, gan ein caniatáu i lansio gwasanaethau sydd yn cynnwys:

  • Gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian sydd yn helpu’r rhai hynny sydd yn profi problemau iechyd meddwl a phroblemau ariannol.
  • Bloom, sydd yn cefnogi gwytnwch iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc.

“Gyda nifer cynyddol o bobl yn profi problemau iechyd meddwl am y tro cyntaf neu’n profi problemau sydd yn gwaethygu  yn sgil Covid-19, mae’r angen i sicrhau nad oes neb wedi ei ynysu neu heb dderbyn cefnogaeth erioed wedi bod yn fwy. Rydym yn falch i fod yn bartner sydd yn rhan o’r ymgyrch hon, yn cysylltu pobl gyda’r cyngor a’r wybodaeth  sydd angen er mwyn delio gyda’r cyfnod heriol hwn, ac rydym yn ddiolchgar i Grŵp Bancio  Lloyds am yr ymroddiad parhaus hwn tuag at wella iechyd meddwl y genedl.”

– Brian Dow, Prif Weithredwr, Mental Health UK,

“Yn y cyfnod digynsail hwn, bydd llawer o’n cwsmeriaid yn profi straen a gorbryder, gyd nifer o bobl yn canfod fod eu bywydau bob dydd a’u sefyllfaoedd ariannol wedi newid dros nos. Bydd ein partneriaeth gyda Mental Health UK yn parhau i gynnig help a chefnogaeth i bobl Prydain yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

– Richard Warren, Cyfarwyddwr Cyfathrebu Marchnata, Banc Lloyds

Mae Hafal yn un o’r pedair elusen sydd yn ffurfio Mental Health UK, sef rhwydwaith o bedair elusen genedlaethol sydd yn gweithio ar draws Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, er mwyn gwella bywydau pobl sydd ag afiechyd meddwl, ac i gefnogi gofalwyr.