Diweddariad AiNC: ‘Cyfarfod i fyny’ â Hyrwyddwyr Gwirfoddol yn ystod Covid-19

Rydym yn dweud yn aml fod Bencampwyr yn ‘ganolog i’r ymgyrch Amser i Newid Cymru’- maent bob amser yn ein cefnogi ni yn ein gwaith a’n cenhadaeth, ac felly roeddem am sicrhau ein bod yn gwneud rhywbeth yn iddyn nhw yn ystod y cyfnod anodd yma. Mae llawer o’r cyngor sydd ar gael ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar godi’r ffôn, defnyddio cyfryngau cymdeithasol neu dechnoleg galw fideo er mwyn gadw mewn cysylltiad â’n hanwyliaid ac i edrych ar ôl ein gilydd yn rheolaidd. Gan fod AiNC yn dîm sy’n gweithio o Abertawe, Caerdydd a Gogledd Cymru, rydym yn gwybod yn uniongyrchol pa mor bwysig yw hi i aros mewn cysylltiad pan na allwch weld eich gilydd yn rheolaidd yn bersonol ac felly dechreuon ni feddwl am ffyrdd y gallem gael Pencampwyr gyda’i gilydd.

Daeth y syniad ar gyfer ‘Sgwrs a Phaned Rhithwir i Bencampwyr’ gan ein Pencampwr hyfryd Sri a awgrymodd cyfarfod ‘Zoom’. Roedden ni’n meddwl bod hwn yn syniad gwych a weithion ni i wneud iddo ddigwydd, ac rydyn ni mor falch bod ni wedi gwneud!

Dyma’r beth ddywedodd Sri: “Daeth y syniad pan oeddwn i’n meddwl y dylen ni ymarfer yr hyn rydyn ni’n ei bregethu. Hyrwyddwyr AiNC yw’r addysgwyr sy’n hybu iechyd meddwl da yn y gymuned a phartneriaid corfforaethol, mae hyrwyddwyr hefyd yn oroeswyr neu’n ddioddefwyr sy’n wynebu heriau eu hunain. Mae grŵp hyrwyddwyr AiNC yn grŵp cefnogi cyfoedion i’r hyrwyddwyr, pa ffordd well o gefnogi ei gilydd na siarad â’i gilydd a helpu ei gilydd yn yr argyfwng digynsail hwn. Rwy’n ddiolchgar i Rachelle a Ceri am wneud y galwadau rhithwir yn bosibl. Diolch. “

Penderfynom amserlennu tri chyfarfod i ddechrau, un yn y prynhawn, un gyda’r nos a thrydydd un bore i geisio cysylltu â rheini sy’n dal i weithio, y rhai sy’n gofalu am blant a’r rhai  gydag amserlennu ar hyd a lled y lle ar hyn o bryd! Ar ôl rhannu gwybodaeth am y digwyddiad cyntaf, yn fuan iawn, dechreuodd llawer o bencampwyr ymuno ac roedd ein sesiynau cyntaf yn wych!

Mae wedi bod mor hyfryd gweld cymaint o wynebau cyfarwydd (ac yn chwa o awyr iach i siarad â rhywun y tu allan i’r cartref!). Mae’r cyfarfodydd hyn nid yn unig wedi bod yn gyfle da i hyrwyddwyr ymestyn allan a chefnogi ei gilydd yn gyffredinol, ond hefyd i nodi’r stigma, gwahaniaethu neu anawsterau eraill y mae pobl wedi’u hwynebu oherwydd y cyfyngiadau a’r newidiadau a ddaeth yn sgil y firws. Drwy nodi’r rhain, gallwn edrych ar sut y gallwn weithio i godi ymwybyddiaeth ynghylch pethau yma, fel anhawster cael mynediad at wasanaethau, methu â chymryd amser o’r gwaith a’r dulliau ymdopi arferol yn cael eu llesteirio gan gyfyngiadau ac ati. Mae caredigrwydd ac empathi’r Pencampwyr wedi disgleirio yn ystod y sgyrsiau yma, sydd wedi bod yn wych i’w gweld.

Er ein bod wedi clywed am y brwydrau y mae pobl wedi’u cael, mae’r cyfarfodydd hyn hefyd wedi bod yn llawn chwerthin wrth i ni rannu straeon am yr hyn yr ydym wedi bod yn ei wneud a’r gweithredoedd o garedigrwydd yr ydym wedi eu gweld yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn! Rydym wedi clywed am ymarferion côr a chlybiau ddarllen rhithwir, pobl yn derbyn blodau, cardiau a hyd yn oed llyfrau drwy’r post (neu yn dod o hyd iddynt ar stepen eu drws!). Rydyn ni wedi clywed am fisgedi ac eitemau annisgwyl eraill yn cael eu cynnwys mewn dosbarthiadau hanfodol gan bobl sy’n helpu’r rheini sy’n cysgodi, pobl yn dweud helo wrth ei gilydd drwy ffenestri a thramffyrdd ar eu taith gerdded ddyddiol, dieithriaid yn gwisgo fel ‘Polly y Parot’ am eu taith gerdded ddyddiol i godi calonnau plant lleol a llawer iawn o enghreifftiau eraill. Rydym wedi cael enghreifftiau o hunan-garedigrwydd hefyd, megis tynnu lluniau ar ein teithiau cerdded dyddiol, garddio, cyrlio fyny gyda ffilm neu lyfr da, sydd i gyd yn bwysig hefyd. Hefyd, yn arddull glasurol alwadau fideo rydym wedi gweld  onesies gwych ac wedi cwrdd â llawer o anifeiliaid anwes gan gynnwys cwn, cathod a budgie!

Yr ydym i gyd yn gwybod ac yn argymell bod ‘siarad yn holl bwysig’, ac fel y mae Sri yn dweud, rydym ni fel Pencampwyr yn gwybod hyn yr orau, ac er ein bod yn cefnogi ein gilydd drwy gydol y flwyddyn, mae’r sgyrsiau rhithwir hyn yn sicr yn ymddangos yn amhrisiadwy ac felly rydym yn gobeithio parhau i’w darparu, pan allwn, nes y gallwn weld ein gilydd unwaith eto. Tan hynny, arhoswch adref, arhoswch yn ddiogel ac arhoswch yn gysylltiedig 😀