Hafal yn galw ar y Gweinidog Iechyd i warantu diogelwch grŵp cleient yr elusen yn ystod yr argyfwng Covid-19

Mae Cadeirydd Hafal, Mair Elliott, wedi ysgrifennu heddiw at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn gofyn iddo amddiffyn y bobl hynny yng Nghymru sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr yn ystod yr argyfwng  Covid-19.

Mewn llythyr agored i’r Gweinidog, mae Mair yn ysgrifennu: “Fel Cadeirydd yr elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal, rwyf yn ysgrifennu atoch ar frys er mwyn mynegi fy mhryderon am ddiogelwch y cleifion iechyd meddwl mwyaf bregus a’u gofalwyr a’u teuluoedd yng Nghymru yn ystod yr argyfwng coronafeirws ac yn gofyn am eich sicrwydd na fydd eu diogelwch yn cael ei effeithio’n andwyol.

“Rydym yn gweld bod y cymorth gan y Timau Iechyd Meddwl Cymunedol ynghyd â mynediad i’r clinigau clozapine ymhlith ein cleientiaid bron wedi diflannu tra bod cleifion mewnol yn cael eu rhyddhau’n gynnar o’r unedau ac unedau i gleifion mewnol hefyd yn cael eu cau gyda newidiadau yn cael eu gwneud i’r gwasanaethau wrth ffocysu ar welyau  dementia.

“Rydym angen sicrwydd y bydd gwasanaethau yn cadw cleifion a’u teuluoedd a’u gofalwyr yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

Mewn erthygl a gyhoeddwyd yn gynharach yr wythnos hon, mae gwefan Sefydliad Iechyd Meddwl Coleg Prifysgol  Llundain yn nodi’r heriau cyfredol sydd yn wynebu pobl ag afiechyd meddwl difrifol, gan ddatgan: “Yn yr argyfwng cenedlaethol yma, mae’n eglur bod y rhai hynny sydd â’r anghenion mwyaf difrifol a chymhleth yn mynd i wynebu mwy o risg sylweddol o brofi canlyniadau negatif. Rhaid i ni weithredu nawr er mwyn atal methiant sylweddol o ran gofalu am y sawl sydd yn ein cymdeithas sy’n fwyaf bregus.”

Yn ei llythyr agored, mae Mair yn apelio i’r Gweinidog i fynd i’r afael gyda’r heriau yma, gan nodi fod “pob un bywyd yn gyfartal; mae amddiffyn pobl ag afiechyd meddwl difrifol rhag niwed cyn bwysiced ag amddiffyn pobl rhag y coronafeirws.

Mae Mair yn gorffen y llythyr drwy ofyn i’r Gweinidog am “ymateb brys” yn amlinellu sut y bydd gwasanaethau yn diogelu pobl ag afiechyd meddwl difrifol.”

Er mwyn lawrlwytho’r llythyr, ewch i/: https://www.hafal.org/letter-to-the-health-minister-02-04/