Blog Mair Elliott: Sut i barhau’n ffrindiau gyda’r sawl yr ydych yn byw â nhw yn ystod Covid-19

Os ydych chi, fel fi, yn rhywun sydd angen llawer o ofod personol ac amser ar ben eich hun, efallai bod y  cyfyngiadau symud yma yn anodd i chi os ydych yn byw gyda phobl eraill. Gyda llai o gyfle i gadw allan o’r ffordd o bobl eraill, efallai y bydd tensiynau’n cynyddu dros amser. Rwyf wedi paratoi bach o gyngor ynglŷn â sut i ymdopi gyda’r cyfyngiadau symud tra’n byw gyda phobl eraill.

  1. Cytunwch ar y ffiniau gyda phobl eraill

Sicrhewch eich bod yn diffinio ac yn cyfathrebu ag eraill yn y tŷ ynglŷn â’r hyn sydd yn dderbyniol a’r hyn sy’n annerbyniol. Mae ffaeleddau gan bawb ohonom a thueddiadau sydd yn medru corddi pobl eraill, ac efallai bod arferion pobl eraill yn medru eich corddi chithau hefyd. Mewn amgylchiadau normal, efallai eich bod yn medru ymdopi gyda’r pethau yma; fodd bynnag, ar hyn o bryd, rydych yn cael eich gorfodi i dreulio mwy o amser gyda’ch gilydd, a’n dechrau sylweddoli nad ydych yn medru ymdopi gyda’r ffaeleddau bychain yma.

Dylech gael sgwrs bwyllog ac agored ynglŷn â’r arferion a’r ymddygiad yma. Rhowch gyfle i bawb yn y tŷ i esbonio’r hyn sydd yn anodd iddynt wrth fyw mor agos ag eraill yn y tŷ. Gyda’ch gilydd, cytunwch ar y ffiniau neu’r rheolau sydd yn mynd i helpu cadw’r heddwch rhwng pawb – a glynwch at hyn.

  1. Mannau Penodol Unigol

Os ydych yn hoff o wylio’r rhaglen gomedi ‘Brooklyn 99’ o’r UDA, byddwch yn deall yr hyn dwi’n meddwl. Gwrandewch ar Terry. Mae neilltuo man o’r tŷ i’ch hunan yn syniad da pan fydd yna gyfyngiadau symud.

I’r sawl na sydd yn deall y cyfeiriad uchod, mae hyn yn golygu neilltuo rhan yn eich tŷ yn ofod ar eich cyfer chi’n unig ac nid oes hawl gan neb arall i ddod i mewn. I mi, mae hyn yn cynnwys fy ystafell wely a’r fainc ar ddiwedd yr ardd. Mae’n bwysig bod pawb yn medru mwynhau gofod penodol unigol a bod modd i chi gael tawelwch a distawrwydd yno. Rhaid i bawb yn y tŷ barchu’r gofodau yma.

Wrth gwrs, rhaid i chi fod yn rhesymol pan yn dewis gofod. Er enghraifft, nid oes hawl gennych i hawlio gofod cymunol fel yr ystafell ymolchi neu’r gegin!

  1. Cerddwch i ffwrdd os ydych yn colli’ch tymer

Mae colli tymer yn medru gwneud i bawb deimlo’n anghyfforddus, ac felly, mae’n bwysig iawn eich bod yn cadw draw rhag pobl eraill er mwyn ceisio osgoi hyn.

Wrth i bobl golli tymer, efallai y bydd hyn arwain at ddadleuon. Pan eich bod yn sylwi eich bod yn colli amynedd ac yn dechrau mynd yn grac, yn enwedig os ydych yn grac wrth rywun arall, yna dylech gymryd anadl cyn gwneud neu wneud rhywbeth. Cerddwch i ffwrdd o’r sefyllfa, rhowch gynnig ar ymarfer cadw’n heini neu ewch i’ch gofod personol. Gwnewch yr hyn sydd yn eich helpu i  bwyllo.

Mae arferion llawer ohonom wedi eu heffeithio, efallai ein bod wedi anghofio bwyta’n briodol ac efallai bod ein patrwm cysgu wedi ei aflonyddu. Efallai eich bod yn ‘hangry’ (hungry + angry), neu’n ddig am eich bod wedi blino. Felly, dylech ystyried fwyta rhywbeth maethlon  os ydych heb fwyta neu dylech gydnabod eich bod wedi blino.

Pan eich bod wedi pwyllo, ewch yn ôl a chael sgwrs am yr hyn sydd wedi eich gwneud yn ddig a sut i osgoi’r fath sefyllfa yn y dyfodol.

  1. Gwnewch rywbeth llawn hwyl gyda’ch gilydd

Mae cael hwyl yn bwysig er mwyn ceisio dileu’r diflastod, ac mae cadw pawb yn hapus yn medru lliniaru ychydig ar y tensiwn. Os ydych yn dilyn ymarferion cadw’n heini yn y cartref gan  Dafydd James, efallai eich bod yn medru gwneud hyn gyda’ch gilydd. Os ydych yn dilyn rhaglen ioga ar-lein, yna ystyriwch wneud hyn gyda’ch gilydd. Neu, mae modd i chi wylio ffilm gyda’ch gilydd, chwarae gem, pobi rhywbeth. Dewch o hyd i ffordd i wneud pethau gyda’ch gilydd. Yn ystod cyfnodau fel hyn, mae’n bwysig eich yn dod o hyd i ffyrdd i deimlo’n hapus a chwerthin yn uchel, ac nid oes ffordd well na gwneud hyn gyda’n gilydd.

  1. Byddwch yn ymwybodol fod pawb yn teimlo’n bryderus ac o dan straen

Mae’r cyfnod hwn yn anodd iawn i bawb. Mae’n iawn i deimlo’n orbryderus ac o dan straen. Weithiau, pan ein bod yn poeni ac yn teimlo o dan straen, mae’n anodd gyrru ‘mlaen ag eraill. Rhaid i ni gofio fod hwn yn gyfnod anodd i bawb, ac felly, rhaid i ni fod yn hynod garedig a maddeugar i’r rhai hynny o’n cwmpas ac i ni’n hunain. Byddwn yn goroesi hyn gyda’n gilydd.