Pum tip ar gyfer gofalu am eich iechyd meddwl yn ystod yr argyfwng coronafeirws

Os ydych yn pryderi am y coronafeirws, nid ydych ar ben chi hun.

Mae ymlediad y feirws yn cael effaith sylweddol ar ein bywydau bob dydd a hyd yn oed yn arwain at rai ohonom i hunan-ynysu. Mae hyn yn medru bod yn bryderus i unrhyw un,  ac i’r sawl sydd eisoes yn meddu ar broblem  iechyd meddwl, mae’n medru achosi hyd yn oed mwy o bryder.

Ond mae modd i bawb ohonom gymryd rhai camau syml i’n helpu ni ac aros yn iach.  Dyma 5 tip allweddol ar gyfer cynnal lles dros y misoedd nesaf:

Cadwch mewn cysylltiad!

Tra nad yw gweld ffrindiau a theuluoedd mewn person yn bosib yn ystod yr argyfwng coronafeirws, mae’n bwysig sicrhau eich bod dal yn cysylltu ag eraill – boed ar y ffôn, fideo, e-bost, neges destun neu’r cyfryngau cymdeithasol.Efallai eich bod am drefnu amseroedd penodol er mwyn siarad gyda theulu a ffrindiau, yn enwedig os ydych yn hunan-ynysu.

Cofiwch fod yna gymuned ar-lein diogel fel Clic Hafal, lle’r ydych yn medru siarad yn ddiogel ag eraill am eich iechyd meddwl.Os ydych yn teimlo o dan bwysau ac yn cael trafferth ymdopi, peidiwch ag oedi cysylltu ag Addewid Hafal, y Samariaid neu CALL.

Peidiwch â thalu gormod o sylw i’r newyddion negatif.

Mae’n bwysig eich bod yn gwybod a’n deall yr hyn sydd yn digwydd ynglŷn â’r coronafeirws, ond os ydych yn teimlo fod yr holl sylw yn y wasg yn eich gwneud yn orbryderus, ceisiwch gyfyngu’ch hun i wrando ar un ffynhonnell ddibynadwy o newyddion a gwiriwch hyn unwaith neu ddwywaith y diwrnod.

Mae camwybodaeth yn medru ymddangos weithiau yn y cyfryngau cymdeithasol,  ac felly, os yw’r hyn sydd ar y cyfryngau cymdeithasol yn peri gofid i chi, yna dylech gael seibiant a’i diffodd!

Cadwch eich meddwl yn weithgar

Yn sgil yr coronafeirws, mae llai a llai o gyfleodd i fynd allan i gymdeithasu, gyda gwasanaethau yn cau a phobl yn hunan-ynysu.  Felly, ceisiwch ddod o hyd i ffyrdd i ymddiddori eich hun a chadw eich meddwl yn effro.Os ydych yn hunan-ynysu, mae creu strwythur ar gyfer eich diwrnod yn syniad da, gyda gweithgareddau gwahanol ar gyfer amseroedd gwahanol  – neu hyd yn oed gosod oriau gwaith rheolaidd os ydych yn gweithio o adref.

Os oes amser sbâr gennych, pam na wnewch chi roi cynnig ar rywbeth newydd? Gall hyn gynnwys arbrofi gyda rysáit newydd, darllen rhywbeth gwahanol, defnyddio’r rhyngrwyd er mwyn ymchwilio pwnc arbennig, gwnïo, dod o hyd i gerddoriaeth newydd, origami, cadw dyddiadur neu flog, cadw llyfr sgrap, gwylio cyfres deledu newydd … mae’r rhestr yn ddiddiwedd!

Am lwyth o syniadau, cliciwch yma

Fodd bynnag, cofiwch hefyd fod modd gorweithio’r meddwl! Er enghraifft, mae treulio oriau yn chwarae gemau fideo yn medru aflonyddu ar batrymau ac arferion cysgu.

Gofalwch ar ôl eich iechyd corfforol!

Rydym oll yn gwybod bod gofalu am iechyd meddwl hefyd yn golygu gofalu am eich iechyd lles cyn bwysiced â gofalu am eich iechyd corfforol.

Y peth amlwg yn gyntaf: os ydych yn hunan-ynysu, mae’n bwysig eich bod yn derbyn cyflenwad cyson o fwyd ac unrhyw feddyginiaeth sydd angen. Mae modd i ffrindiau, teulu, cymdogion a chydweithwyr  helpu gyda chyflenwadau, a meddyginiaeth  ac mae archfarchnadoedd yn ceisio cynyddu’r nifer o wasanaethau .

Mae bwyta’n iachus ac yfed digon o ddŵr hefyd yn allweddol o ran cadw’n iachus. Os ydych yn styc adref ac wedi diflasu, efallai bod yna duedd i fwyta ac yfed gormod o  alcohol, ayyb. Mae gosod amser penodol ar gyfer bwyta a gwneud pethau yn medru helpu ynghyd â chymryd rhan mewn digon o weithgareddau.

Mae hefyd yn beth da i barhau’n weithgar – hyd yn oes os yw hyn yn golygu glanhau, cerdded i lan ac i lawr y grisiau neu wneud ymarferion cadw’n heini yn y gadair. Mae mynd allan i’r awyr agored hyd yn oed yn well, cyn belled â bod hynny’n cael ei wneud yn ddiogel a heb ddod i gysylltiad ag eraill. A oes modd mynd am dro i’r parc lleol? A oes modd i chi wneud ychydig o arddio?

Dilynwch Hafal ar y cyfryngau cymdeithasol ynglŷn ag aros yn weithgar yn eich cartref, a hynny gan Lysgennad Hafal a’r’ arwr rygbi Dafydd James

Cefnogwch bobl eraill! 

Yn olaf, mae’n werth cofio fod pawb ohonom wedi ein heffeithio gan hyn – ac efallai bod rhywun y mae modd i chi ei gefnogi. A ydych yn gwybod am rywun sydd yn byw ar ben ei hun, yn fregus neu’n cael trafferth yn ymdopi ar be  eich hun? Os yn bosib, ceisiwch gysylltu gyda hwy – mewn ffordd sydd yn ddiogel. Efallai mai galwad ffôn neu neges destun yw’r ffordd orau. Ond mae’n medru gwneud gwahaniaeth i’r sawl sydd yn teimlo eu bod wedi eu hynysu ac yn unig.

A oes unrhyw  awgrymiadau gennych ynglŷn â chynnal iechyd meddwl yn ystod yr argyfwng coronafeirws? Pa na wnewch chi rannu eich syniadau ar ein cymuned ar-lein Clic?

Am fwy o wybodaeth am Addewid Hafal – ein haddewid i’n grŵp cleient  i ddarparu cefnogaeth a chyswllt cyfeillgar a pharhaus  – cliciwch yma os gwelwch yn dda