£1.4 miliwn o gyllid y Loteri Genedlaethol er mwyn ymrymuso pobl ifanc i lywio gwasanaethau iechyd meddwl

Mae Youth Access, sef elusen sydd yn ymgyrchu o blaid gwasanaethau iechyd meddwl safon uchel ar gyfer pobl ifanc wedi derbyn £1.4 miliwn o gyllid gan y Loteri Genedlaethol er mwyn rhoi lleisiau pobl ifanc wrth wraidd y broses o ddylunio gwasanaethau.   

Mae’r grant o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol – cyllidwr mwyaf y DU o ran gweithgareddau cymunedol – yn dwyn ynghyd pobl ifanc, gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol a gwneuthurwyr polisi i ddylunio gwasanaethau iechyd meddwl a lles sydd yn ymateb yn well i anghenion pobl ifanc. 

Bydd y cyllid yn caniatáu i Youth Access, mewn partneriaeth gyda naw mudiad ieuenctid ac iechyd meddwl ar draws y DU – i ymrymuso pobl ifanc i ddefnyddio eu profiad o ddefnyddio gwasanaethau iechyd meddwl er mwyn arwain y ffordd wrth drawsnewid y modd y mae eu cymheiriaid yn cael mynediad at y gwasanaethau yma.   

Fel rhan o’r rhaglen, bydd pobl ifanc yn creu ‘siarter’, yn  esbonio sut y mae modd trawsnewid gwasanaethau iechyd meddwl a lles yn y gymuned, gan sicrhau eu bod yn ffocysu ar bobl ifanc ac wedi eu selio yn y gymuned. Bydd mwy na 11,000 o bobl ifanc a thua 1,100 o weithwyr proffesiynol ar draws y DU yn cael eu hymgysylltu fel rhan o’r prosiect.   

Dywedodd James Kenrick, Prif Weithredwr Youth Access: “Bydd y cyllid hwn yn caniatáu i bobl ifanc i arwain y broses o ddylunio gwasanaethau iechyd meddwl mwy ymatebol ac sydd wedi eu selio yn y gymuned, gan weithio gyda darparwyr, comisiynwyr a gwneuthurwyr polisi.  Rydym mor gyffrous ein bod yn gweithio gyda’r fath bartneriaid uchel eu parch er mwyn rhannu arfer da ar draws y DU, ac rydym yn disgwyl i lansio potensial model sector gwirfoddol sydd yn seiliedig ar dystiolaeth, fel model YIACS Youth Access.

“Rydym yn hynod ddiolchgar  i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am gydnabod y pwysigrwydd o ail-lywio darpariaeth iechyd meddwl fel bod yr holl bobl ifanc yn cael mynediad at yr help y maent ei angen pan fo angen yr help.”

Dywedodd John Knights, Uwch Bennaeth Portffolio’r DU gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol: “Rydym wrth ein bodd fod y Loteri Genedlaethol yn cefnogi’r prosiect hanfodol hwn, sydd yn ceisio rhoi profiad a llais pobl ifanc wrth wraidd y broses o ddylunio gwasanaethau iechyd meddwl.  O ganlyniad, bydd gwasanaethau iechyd meddwl ar draws y DU yn fwy ymatebol i anghenion pobl ifanc, yn helpu cymunedau i ffynnu – ac mae hynny diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.”

Bydd y prosiect Youth Access yn cael ei ddarparu dros bum mlynedd a bydd yn ymgysylltu pobl ifanc yn Lloegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae aelodau o’r bartneriaeth, sydd yn cael ei arwain gan  Youth Access yn cynnwys: Senedd Ieuenctid yr Alban, SAMH (Scottish Association for Mental Health), Promo Cymru, Hafal, National Children’s Bureau, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion a Rhwydwaith Iechyd Meddwl Comisiynwyr Clinigol  GIG. Bydd y Centre for Youth Impact a’r Rhwydwaith Ymchwil Anghydraddoldebau Iechyd yn cynnal y gwerthusiad. 

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn dosbarthu arian sydd yn cael ei gasglu gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, a hynny ar gyfer achosion da. Y llynedd, roedd wedi dyfarnu mwy na hanner biliwn o bunnoedd  (£511.1 miliwn) o gyllid sydd yn medru trawsnewid bywydau mewn cymunedau ar draws y DU ac roedd wedi cefnogi mwy na 12,000 o brosiectau i sicrhau bod eu syniadau gwych yn cael eu troi’n realiti.

Am fwy o wybodaeth, ewch os gwelwch yn dda i www.TNLCommunityFund.org.uk