Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe yn cyfrannu £5,000 i’w brif bartner elusennol Hafal

Mae Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe wedi cyfrannu £5,000 i’w brif bartner elusennol newydd, Hafal, er mwyn helpu’r mudiad iechyd meddwl i adeiladu ar ei waith hanfodol yn y gymuned.  

Hafal, sef y Gymraeg ar gyfer cydradd, yw’r prif fudiad yng Nghymru sydd yn gweithio gyda phobl sydd yn gwella o afiechyd meddwl difrifol, eu teuluoedd, ffrindiau a’u gofalwyr.  

Roedd yr Elyrch wedi cyhoeddi mai  Hafal yw prif bartner elusennol y clwb am weddill y tymor.

Mae’r 350 o staff a’r 100 o wirfoddolwyr sydd gan yr elusen yn helpu mwy na 4,000 o bobl sydd wedi eu heffeithio gan iechyd meddwl a’u teuluoedd a’u gofalwyr ar draws Cymru gan gynnwys sgitsoffrenia, anhwylder deubegynol a diagnosis eraill sydd fel arfer yn cynnwys seicosis neu lefelau uchel o ofal neu driniaeth yn yr ysbyty.  

Gyda’r brif swyddfa yn Abertawe, mae Hafal yn unigryw gan ei fod yn cael ei reoli gan y bobl y mae’n cefnogi – y rhai hynny ag afiechyd meddwl, eu teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr.  

Wrth weithio gyda’i gilydd, mae’r clwb nid yn unig yn anelu i godi ymwybyddiaeth o’r elusen ac iechyd meddwl yn gyffredinol drwy gyrraedd cynulleidfa newydd ac ifanc sydd yn dilyn yr Elyrch ond hefyd cynorthwyo Hafal i drefnu sesiynau galw heibio yn y stadiwm a’n darparu cefnogaeth ar ddiwrnod y gêm ar gyfer cefnogwyr sydd yn mynychu’r Liberty.

Bydd Hafal hefyd yn gweithio’n agos gydag Ymddiriedolaeth Gymunedol y clwb ar ddatblygu prosiectau  a mentrau iechyd meddwl er mwyn elwa’r gymuned leol.  

Dywedodd llefarydd ar ran Hafal: “Ein haddewid ni yw ‘nid oes neb yng Nghymru angen bod ar ben ei hun’. Mae hyn yn golygu na fydd gwasanaethau Hafal ar draws Cymru byth yn cefnu ar unrhyw un yn ein grŵp cleient.

“I bawb sydd yn ein grŵp cleient ac yn chwilio am ein help, rydym yn addo cyswllt parhaus a chyfeillgar drwy aelodaeth o Hafal a thrwy ein cymuned ar-lein  Clic, ar e-bost, cyfryngau cymdeithasol, dros y ffôn neu mewn person, gan ddibynnu ar yr hyn sydd yn fwyaf addas ac ymarferol.’’

Ychwanegodd Cadeirydd Abertawe, Trevor Birch: ““Bydd un ym mhob pedwar ohonom yn profi problem iechyd meddwl bob blwyddyn. Mae hynny’n golygu cannoedd o chwaraewyr pêl-droed a miloedd o gefnogwyr pêl-droed, gan gynnwys y rhai hynny sydd yn mynd yn aml i Stadiwm Liberty i gefnogi’r Elyrch.  

“Mae’n bwysig ein bod fel clwb pêl-droed yn defnyddio ein poblogrwydd a’n dylanwad i godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl ac yn annog pobl i drafod unrhyw bryderon sydd ganddynt. Mae mudiadau proffesiynol fel  Hafal yno i helpu ac rydym am ddefnyddio’r arbenigedd hwnnw er mwyn cynorthwyo ein cefnogwyr.  

“Mae addewid Hafal, sef ‘nid oes angen i neb i fod ar ben ei hun’ yn gyson gyda chred y clwb ein bod oll yng nghanol hyn gyda’n gilydd ac rydym yn gryfach gyda phawb yn cefnogi ein gilydd. Ni ddylai neb fod ar ben ei hun.’’

Byddwn yn cyhoeddi mwy o fanylion ar sut y bydd y clwb a Hafal yn gweithio gyda’n gilydd.  

Am fwy o wybodaeth am Hafal neu am sut i gael mynediad at eu gwasanaethau, ewch i  hafal.org; e-bostiwch hafal@hafal.org, ffoniwch 01792 816600 neu dilynwch ni ar Facebook a Twitter.

Rydych yn medru cyfrannu i Hafal a helpu darparu cymorth a gwasanaethau hanfodol i bobl ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr yng Nghymru.   

P’un ai bod eich rhodd i Hafal yn £10 neu’n £10,000, bydd yn mynd tuag at wneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl.   

Rydych yn medru cyfrannu YMA.