Dathlu ‘Addewid’ Hafal yn nigwyddiad Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn y Senedd

Bydd Aelodau’r Elusen Gymreig yn ymuno gyda Llysgennad Hafal i gyflwyno canfyddiadau’r ymgyrch unigrwydd ac arwahanrwydd mewn digwyddiad
yn yr  Oriel ar ddydd Iau, 10fed Hydref 2019

Bydd yr elusen Gymreig Hafal yn dathlu ei hymgyrch  “Addewid Hafal 2019” mewn digwyddiad yn y Senedd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd ar ddydd Iau, 10fed Hydref  2019. Bydd y digwyddiad yn cyflwyno canfyddiadau allweddol o’r ymgyrch a oedd yn golygu bod Hafal yn ymrwymo i fod yno ar gyfer ei grŵp cleient, a hynny mewn 22 o ddigwyddiadau lansio, un ym mhob sir yng Nghymru.   

Bydd digwyddiad y Senedd yn cynnwys nifer o siaradwyr gwadd gan gynnwys yr arwr rygbi a’r Llysgennad Addewid Dafydd James a fydd yn siarad am ei brofiad ei hun o unigrwydd ac arwahanrwydd. 

Wedi ei noddi gan Dai Lloyd AC, bydd y digwyddiad yn dwyn ynghyd y defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, gweithwyr proffesiynol a gwleidyddion er mwyn trafod y materion bywyd cymdeithasol allweddol sydd yn wynebu pobl yng Nghymru sydd wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl ac anabledd corfforol.   

Wrth siarad am y digwyddiad, dywedodd y Llysgennad Addewid  Dafydd: “Roedd yn anodd rhannu fy mhroblemau iechyd meddwl yn gyhoeddus, ond mae’r ymateb wedi bod yn ffantastig. Rwyf wedi derbyn cymaint o gefnogaeth gan bobl Cymru am siarad yn onest am fy nhrafferthion. Mae wedi bod yn anhygoel!  

“Nawr fy mod wedi bod yn agored am fy mhrofiadau, fy nod yw helpu eraill mewn sefyllfa debyg. Os wyf yn medru achub un person, yna dyna yw fy ngalwedigaeth. Rwy’n gwybod o brofiad beth yw bod yn unig ac ynysig ac rwyf am sicrhau nad oes neb arall yn canfod eu hunain mewn sefyllfa debyg ac yn teimlo nad oes neb yno i’w cefnogi.”

Dywedodd Prif Weithredwr Hafal Alun Thomas: “Drwy gydol yr haf, rydym wedi bod yn siarad gyda phobl ar draws Cymru am eu profiadau o unigrwydd ac arwahanrwydd, ac mae’n dod yn eglur fod yna angen hanfodol i ddarparu cymorth er mwyn mynd i’r afael gyda’r teimladau yma.

“Mae’r ymateb i Addewid Hafal wedi bod yn ffantastig: Mae ein Haelodau cleientiaid a chefnogwyr wedi croesawu ein hymrwymiad i gynnig cyswllt cyfeillgar a pharhaus.”

Yn y digwyddiad yn y Senedd, bydd Hafal yn cyflwyno adroddiad ar unigrwydd ac arwahanrwydd sydd yn cyflwyno canlyniadau arolwg cenedlaethol.   

Dywedodd Cadeirydd Hafal Mair Elliott: “Mae’r adborth yn amlygu’r angen eglur am gefnogaeth yn y maes hwn o fywyd cymdeithasol ein grŵp cleient, gan gynnwys y rhai hynny ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr.   

“Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru yn gyflawn ac yn gweithredu’r camau sydd yn yr adran bywyd cymdeithasol o fewn Cynlluniau Gofal a Thriniaeth y bobl hynny sydd yn derbyn gofal eilaidd.   

“Rydym hefyd am weld pobl sydd â phroblemau iechyd a’u gofalwyr yn derbyn y cymorth priodol drwy ofal cynradd, yn enwedig y rhai hynny lle y mae eu perthynas ag eraill, swyddi a chyswllt cymdeithasol wedi dirywio.