Taith hwylio gyffrous y bobl ifanc wedi dechrau!

Mae pobl ifanc yng Nghymru yn cymryd rhan mewn her hwylio ffantastig yn Awst fel rhan o arbrawf mewn therapi antur. Ar 5ed Awst, mae tri grŵp o ardaloedd gwahanol o Gymru yn hwylio yn yr her  ‘Faramir’ o gwmpas y Môr Gwyddelig dros gyfnod o dair wythnos. Byddant yn hwylio ar hyd arfordir Cymru gyfan, ar draws i Ogledd Iwerddon ac Ynys Manaw, gan orffen ym Mae Caerdydd ar y 24ain o  Awst.  

Mae bywydau llawer o’r bobl ifanc ar y daith hon wedi eu cyfyngu gan eu hamgylchiadau cymdeithasol, gyda chyfleoedd prin i gael profiadau newydd sydd yn eu helpu i dyfu a datblygu. Mae’r prosiect yn anelu i wella eu hyder, datblygu eu sgiliau newydd a’n ceisio rhoi persbectif gwahanol ar fywyd ar ôl cwblhau’r her.

Bydd y bobl ifanc yn hwylio’rFaramir, sef llong hwylio 22 medr o hyd, sydd wedi ei hadeiladu ar gyfer hyfforddi criwiau. Bydd hyn yn golygu llawer o waith corfforol a gweithio fel tîm: yn codi, gostwng ac yn delio gyda’r hwyliau, llywio, cadw golwg a dysgu sut i fordwyo. Bydd y bobl ifanc angen sgiliau bywyd allweddol fel coginio, glanhau a byw’n agos i bobl eraill ar y llong.   

Mae’r bobl ar y daith yma, sydd wedi profi cyfnod cynnar o seicosis, yn cael eu cefnogi gan wasanaethau Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis y GIG ar draws Cymru ac ymarferwyr adferiad  Hafal. Bydd staff o’r gwasanaethau yma ar fwrdd y llong fel arweinwyr y grŵp ac yn medru cynnig cefnogaeth therapiwtig ac ymyriadau. Byddant hefyd yn medru mynd i’r afael ag unrhyw drafferthion wrth iddynt ddod i’r amlwg tra hefyd yn gweithio gyda’r bobl ifanc ar ôl y fordaith.     

Mae’r prosiect yn gobeithio codi ymwybyddiaeth o’r trafferthion sydd yn wynebu pobl ifanc sydd yn profi’r cyfnod cynnar o seicosis, y potensial sydd ganddynt i lwyddo a’n dangos pa mor bwysig yw gwasanaethau effeithiol o ran Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis – gan ddefnyddio dull arloesol a’r dyhead i fanteisio ar botensial y dirwedd ac arfordir unigryw yng Nghymru.

Mae’r fordaith yn brosiect ar y cyd rhwng yr elusen iechyd meddwl Gymreig  Hafal, tîm Gwella Bywydau 1000 yn y PHW a Grŵp Llywio’r Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis y GIG (EIP). Mae’r cyllid i ariannu’r fenter hon wedi dod o Heddlu Gogledd Cymru a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Bwrdd Iechyd Prifysgol  Aneurin Bevan, PHW 1000 lives a Hafal.

Er mwyn cyfrannu at y fordaith epig hon, ewch os gwelwch yn dda i’r dudalen JustGiving yma: https://www.justgiving.com/fundraising/michaelamorris8?utm_campaign=pfptweet&utm_content=michaelamorris8&utm_medium=fundraisingpage&utm_source=Twitter&utm_term=9EYGgxw2q