Ymladd yn erbyn unigrwydd gyda choffi, y Gweilch a Hafal!

Mae Hafal, prif fudiad Cymru sydd yn cefnogi unigolion sydd yn gwella o broblemau iechyd meddwl a’u teuluoedd, wedi uno gyda sêr y Gweilch, Lloyd Ashley a Scott Otten, er mwyn cynnal sesiwn ‘coffi a bisgedi’ am ddim ar faes hyfforddi’r rhanbarth yn Llandarsi yr wythnos nesaf.   

Fel un o’r chwaraewyr mwyaf profiadol yn y rhanbarth gan ei fod wedi cynrychioli’r Gweilch mwy na 120 o weithiau, roedd Ashley wedi dechrau gweithio gyda Hafal yn gynharach eleni pan ddaeth yn Llysgennad Pobl Ifanc, yn hyrwyddo gwaith y mudiad ymhlith pobl ifanc ar draws Cymru sydd wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl ac yn ymgyrchu ar gyfer gwasanaethau a chefnogaeth well.

Yn cydnabod y pryderon cynyddol am faterion iechyd meddwl yn y gymdeithas sydd ohoni, yn enwedig sut y mae unigrwydd ac arwahanrwydd yn medru arwain at hyn, mae Ashley wedi uno gyda’i gyd-chwaraewr yn y Gweilch a pherchennog  SO Coffee Trades, Scott Otten, er mwyn cynnal digwyddiad arbennig yn y Pafiliwn, Academi Chwaraeon Llandarsi, rhwng 4 a 6.30pm ar ddydd Llun 29ain Gorffennaf.

Yn cael ei adnabod yn well fel ystafell de’r Gweilch, lle y mae’r chwaraewyr yn dod at ei gilydd am sgwrs a choffi, yn ystod ac ar ddiwedd pob  diwrnod gwaith, bydd drysau’r Pafiliwn yn cael eu hagor i’r cyhoedd, boed yn gefnogwyr y Gweilch ai peidio, er mwyn dod ynghyd, mwynhau coffi a bisgedi a chael y sgwrs holl bwysig. 

Mae Lloyd a Scott yn disgwyl i rai o’u cyd-chwaraewyr yn y Gweilch i ymuno gyda hwy a dywedodd Lloyd ei fod yn gobeithio y bydd digon o’r cyhoedd yn ymuno gyda hwy hefyd.   

“P’un ai eich bod yn ifanc neu’n hen, mae mwy a mwy o astudiaethau yn dangos yn eglur fod arwahanrwydd cymdeithasol ac unigrwydd yn ffactorau allweddol sydd yn cyfrannu at broblemau iechyd meddwl.

“Mae unrhyw beth sydd yn annog pobl i fynd allan, cwrdd â phobl eraill a chymdeithasu, yn beth da. Rwyf wrth fy modd fod  Scott, drwy SO Coffee, a’r Pafiliwn, wedi cytuno i helpu Hafal drwy gefnogi’r fenter newydd, yn cynnig coffi a bisgedi i bawb sydd yn ymuno gyda ni ddydd Llun nesaf.   

“Bydd yn gyfle gwych i unrhyw un sydd wedi teimlo ar wahân neu’n unig i ddod i wneud ffrindiau newydd, tra bod croeso i unrhyw un arall sydd am ddysgu mwy am Hafal a’r gwaith y maent yn gwneud. Rwy’n disgwyl ymlaen at eich gweld ar ddydd Llun, 29ain Gorffennaf!”