Hafal a phartneriaid yn lansio elusen newydd i gleientiaid sydd â chyflyrau iechyd sy’n cyd-ddigwydd


Y Prif Weinidog  Mark Drakeford, Jenny Rathbone AC, Dr Dai Lloyd AC, a Mark Isherwood AC yn ymuno gyda chynrychiolwyr Hafal, CAIS a WCADA ar lansiad Adferiad Recovery

Mae’r Prif Weinidog wedi canmol elusen genedlaethol newydd a lansiwyd gan Hafal a’i bartneriaid,  CAIS a WCADA.

Bydd Adferiad Recovery yn manteisio ar arbenigedd Hafal, CAIS a WCADA er mwyn darparu gwasanaethau effeithiol newydd ar gyfer pobl sydd â chyflyrau iechyd cymhleth ac sydd yn cyd-ddigwydd ar yr un pryd.    

Lansiwyd y corff newydd mewn digwyddiad arbennig a noddwyd gan Mr Drakeford yn yr Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd.    

Bydd yn ceisio sicrhau bod pobl sydd â phrofiad o gyflyrau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau, a phroblemau cysylltiedig eraill, yn medru cael, mynediad at y cymorth amserol sydd angen arnynt.  

Yn mynychu’r lansiad fel yr Aelod Cynulliad ar gyfer Gorllewin Caerdydd, dywedodd  Mr Drakeford wrth y dyrfa o arweinwyr gwleidyddol a sifig fod y lansiad yn dynodi “cyfle ffantastig”.

“Mae gwasanaeth unedig yn hynod werthfawr,” dywedodd ef.

Bydd yr elusen newydd yn cael ei harwain gan Lisa Shipton, sydd yn ymuno fel cyfarwyddwr gweithredol yn dilyn  12 mlynedd yn WCADA, a bydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd.

Bydd canolfannau cymunedol presennol sydd yn Inroads a Living Room Caerdydd yn dod o dan ymbarél newydd yr elusen.  

Mae Adferiad Recovery wedi ei gadeirio gan Brif Weithredwr Hafal Alun Thomas. Dywedodd Alun: “Rydym yn gyffrous iawn i lansio Adferiad Recovery. Dyma fudiad uchelgeisiol a blaengar a fydd yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr i gleientiaid sydd ag anghenion  sy’n cyd-ddigwydd. 

“Yn rhy aml, rydym yn gweld pobl sydd â phroblemau hynod gymhleth yn derbyn gofal annigonol. Bydd  Adferiad Recovery yn cynnig cyfleoedd ar gyfer adferiad drwy gynnig cymorth sydd yn wirioneddol gynhwysfawr ac wedi ei bersonoli.”

Dyheodd cyfarwyddwr a datblygu CAIS Geraint Jones fod Adferiad Recovery yn cynnig cyfleoedd newydd  i ddarparu’r cymorth cydlynus a pharhaus sydd angen ar bobl fregus sydd yn wynebu heriau bywyd cymhleth. 

“Rydym yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth ffantastig yma gan y Prif Weinidog a nifer o uwch wleidyddion ac arweinwyr sifig,” dywedodd hi

“Yn rhy aml, rydym yn clywed am bobl sydd â phroblemau o ran cyflyrau camddefnyddio sylweddau ac afiechyd meddwl sydd yn cael eu symud o’r naill le i’r llall, heb dderbyn triniaeth, neu sydd yn disgyn yn y gagendor  o ran y gwasanaethau.

“Mae Adferiad Recovery wedi ei sefydlu er mwyn diwallu anghenion pobl sydd â chyflyrau sy’n cyd-ddigwydd, a’n sicrhau eu bod yn medru derbyn cymorth di-dor, amserol ac wedi ei gyd-gysylltu.

“Rydym yn disgwyl ymlaen at weithio yn agos ag ystod o bartneriaid er mwyn gwneud gwahaniaeth go iawn i bobl sydd yn wynebu ystod o heriau bywyd cymhleth.”

Ewch i www.adferiad.org.uk am fwy o wybodaeth.