Mental Health UK yn lansio canllaw iechyd meddwl i bawb

Sut mae’n teimlo ar y tu mewn?

 

Mae canllaw iechyd meddwl newydd Mental Health UK nawr ar gael mewn 5000 o Feddygfeydd Teulu, i 400,000 o fyfyrwyr prifysgol gyda chanllaw ar-lein ar gael cyn hir.   

Mae Mental Health UK yn dwyn ynghyd pedair elusen genedlaethol sydd yn gweithio ar draws y DU: Hafal, Rethink Mental Illness, Support in Mind Scotland a MindWise.

Mae Mental Health UK wedi lansio canllaw gwybodaeth iechyd meddwl newydd i wella dealltwriaeth y cyhoedd o gyflyrau iechyd meddwl penodol er mwyn helpu darllenwyr i adnabod symptomau y maent hwy eu hunain yn eu harddangos neu bobl eraill, a’r camau ymarferol ar gyfer derbyn help a chymorth.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae yna fwy o alw wedi bod yn y DU ar gyfer sgyrsiau mwy agored am iechyd meddwl, gyda dau draean o bobl  (67%) yn fwy cyfforddus yn siarad am iechyd meddwl o gymharu â phum mlynedd yn ôl, sydd yn dipyn o orchest. Fodd bynnag, dim ond 1 ym mhob 4 person sydd yn credu eu bod yn meddu ar ddealltwriaeth dda o iechyd meddwl ac nid yw llawer yn medru adnabod y symptomau. Mae angen newid hyn.

Mae ein canllaw iechyd meddwl newydd wedi ei ddylunio er mwyn gwella gwybodaeth a dealltwriaeth  y cyhoedd o gyflyrau iechyd meddwl penodol er mwyn helpu pobl i’w hadnabod, rheoli ac atal. Mae ein canllaw yn cynnig cyflwyniad i’r cyflyrau canlynol:

  • Straen
  • Anhwylder Gorbryder
  • Iselder
  • Anhwylder Deubegynol
  • Seicosis a Sgitsoffrenia
  • Anhwylder Personoliaeth

Er mwyn medru cyrraedd trawstoriad o’r boblogaeth, rydym wedi dosbarthu ein canllaw printiedig i  5000 o Feddygon Teulu ar draws y DU gyda’r bwriad o lansio fersiwn ar-lein yn hwyrach y mis hwn fel ein bod yn medru cyrraedd mwy o bobl.

Dywed Brian Dow, ein rheolwr gyfarwyddwr:

“Drwy wella dealltwriaeth yr unigolyn o iechyd meddwl, mae’n medru arwain at wytnwch, annog ffordd o fyw sy’n bositif ac arwain at ddiagnosis a thriniaeth gynt.”

Cefnogi ein myfyrwyr

Rydym yn cydnabod yr angen i gefnogi ein myfyrwyr prifysgol a’u hiechyd meddwl. Mae University UK, yn gorff sydd yn cynrychioli prifysgolion ac wedi gweld cynnydd amlwg yn y nifer o fyfyrwyr sydd yn ceisio cael mynediad at wasanaethau cymorth iechyd meddwl.

“Rydym eisoes yn gwybod fod traean o fyfyrwyr  wedi sôn eu bod yn dioddef trallod seicolegol, mae chwarter o fyfyrwyr newydd yn sôn eu bod wedi meddwl am hunan-niweidio ac mae pum gwaith yn fwy o fyfyrwyr wedi datgelu bod cyflwr iechyd meddwl arnynt, a hynny o’u cymharu â 10 mlynedd yn ôl. Dyma pam ein bod yn dosbarthu  ein canllaw i 400,000 o fyfyrwyr prifysgol ym mis Medi a Hydref gyda’r bwriad o geisio cyrraedd llawer iawn mwy o fyfyrwyr ar-lein.

Beth nesaf?

Dosbarthu’r canllaw hwn ymhlith Meddygon Teulu a myfyrwyr yw’r dechrau’n unig gan y byddwn yn ceisio cyrraedd mwy o bobl ar draws y wlad. Rydym wedi adnabod cyflogwyr fel partneriaid allweddol  i’r model dosbarthu hwn a Grŵp Bancio Lloyds yw’r cyflogwr cyntaf i ddosbarthu’r canllaw i’w gweithwyr.

Os hoffech chi neu’ch cyflogwr archebu copïau ar gyfer eich gweithle, danfonwch e-bost os gwelwch yn dda at: info@mentalhealth-uk.org. Buaswn yn hapus i drafod eich anghenion.

 

Gyda diolch

Ni fyddai ein canllaw iechyd meddwl wedi bod yn bosib heb gymorth a haelioni cydweithwyr a chwsmeriaid yng Ngrŵp Bancio Lloyds. Rydym yn falch i weithio gyda  Grŵp Bancio Lloyds fel eu Helusen Partner ar gyfer  2017 ac 2018. Darllenwch mwy am ein partneriaeth yma