Helpuwch Grŵp Cynghori Uwch-Nyrsys Cymru Gyfan i ddatblygu Fframwaith Nyrsio Iechyd Meddwl i Gymru

Mae Grŵp Cynghori Uwch-Nyrsys Cymru Gyfan yn cynnwys uwch nyrsys iechyd meddwl o bob un o’r Byrddau Iechyd a sefydliadau Addysg Uwch sydd yn darparu addysg i nyrsys iechyd meddwl yma yng Nghymru. Rydym yn atebol i’r

  • Grŵp Cyfarwyddwyr Nyrsio
  • Swyddfa’r Prif Swyddog Nyrsio, Llywodraeth Cymru

Ein hamcanion yw:

  • Darparu cyngor proffesiynol
  • Cefnogi’r broses o weithredu polisïau
  • Rhoi cyngor ar faterion cyfredol sydd yn ymwneud gyda nyrsio iechyd meddwl

Fel rhan o’n cynllun gwaith, rydym yn datblygu Fframwaith. Bydd y Fframwaith yn amlinellu ein gweledigaeth a’r camau yr ydym am eu cymryd yng Nghymru er mwyn sicrhau bod pobl sydd ag anghenion iechyd meddwl yn cael eu trin ag urddas, parch ac yn derbyn y gofal a’r cymorth y maent angen ac yn haeddu.  Mae’n sefydlu’r hyn yr ydym yn credu sydd yn bwysig o ran:

  • Cyfraniad penodol nyrsio iechyd meddwl a’r effaith y mae hyn yn ei gael ar bobl sydd yn profi problemau iechyd meddwl a’u teuluoedd
  • Y potensial ar gyfer nyrsys iechyd meddwl yn cyfrannu at drawsnewid gwasanaethau iechyd meddwl
  • Yr hyn sydd angen ei wneud yn wahanol a’r hyn sydd angen i ni barhau i’w wneud

Fel rhan o’r gwaith o ddatblygu’r Fframwaith, rydym yn siarad gyda phobl sydd yn defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl, eu teuluoedd a’u gofalwyr, nyrsys sydd dal yn fyfyrwyr ac eraill o’r maes proffesiynol sydd yn gweithio yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol. Hoffwn glywed eich barn chi ar y cwestiynau isod erbyn 19eg Hydref 2018.

  • Beth ddylai nyrsys iechyd meddwl barhau i’w wneud?
  • Beth ddylai nyrsys iechyd meddwl wneud yn wahanol?

Rydych yn medru cysylltu gyda Hafal yma: Hafal, Uned B3, Parc Technoleg Lakeside, Ffordd y Ffenics, Llansamlet, Abertawe SA7 9FE   Ffôn: 01792 816 600   E-bost: hafal@hafal.org

Neu mae’n bosib i chi drydar @MHAWSNAG #Framework