Cyhoeddi Jo Roberts fel Hyrwyddwr Defnyddwyr Gwasanaeth ar gyfer y Prosiect Ymchwil Weithredu Lleihau Risg – Cyflawni Adferiad

Mae’n bleser gennym i gyflwyno  Jo Roberts fel yr Eiriolwr defnyddwyr gwasanaeth ar gyfer y Prosiect Ymchwil Weithredu, Lleihau’r Risg – Cyflawni Adferiad.

Mae Jo yn aelod o’n Panel Defnyddwyr ar gyfer y Prosiect ac yn mynd i chware rôl amlwg yn ystyried canlyniadau ein harolwg a chytuno ar ein hadroddiad terfynol yn hwyrach eleni.

Mae Jo, sydd wedi derbyn diagnosis o sgitsoffrenia paranoid, yn meddu ar brofiad personol gwerthfawr o wasanaethau iechyd meddwl a’r system cyfiawnder troseddol, a hynny wedi iddi dreulio cyfnod yn y carchar, yng Nghlinig Caswell ac Ysbyty Ashworth ymhlith sefydliadau eraill ac roedd o dan Adran 37/41 y Swyddfa Gartref am flynyddoedd lawer. Mae  stori Jo i’w gweld yn y cyhoeddiad arloesol “12 Bywyd’ ac mae modd darllen hyn yma.

Mae Jo hefyd yn meddu ar record bersonol ffantastig  o ymgyrchu  – mae wedi cyflwyno tystiolaeth i’r Senedd a’r  Cynulliad Cenedlaethol ar ddeddfwriaeth a pholisi ac wedi ysgrifennu “Blog Jo” a oedd wedi dylanwadu ar y Cod Ymarfer ar gyfer y Ddeddf Iechyd Meddwl, gan roi ffocws cryf ar gleifion.

Mae Jo yn dweud wrthym:-

“Mae’r prosiect  Lleihau Risg – Cyflawni Adferiad yn mynd at wraidd yr hyn yr wyf yn ei gynrychioli – gofal a thriniaeth parchus a charedig sydd yn cadw pawb yn ddiogel ond yn cynnig gobaith go iawn a’r cyfle i wella.

“Mae yna rai gwelliannau wedi bod dros y blynyddoedd ond mae dal gormod o bobl yn dioddef yn y carchar pan fod angen ysbyty arnynt neu ond yn derbyn triniaeth feddygol pan eu bod angen gofal a thriniaeth holistaidd arnynt sydd yn medru eu helpu i symud ymlaen a gwneud bywyd dai i’w hunain.

“Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd er mwyn newid y canlyniadau ar gyfer pobl sydd wedi eu hynysu a’u hesgeuluso fwyaf yn y systemau iechyd a chyfiawnder troseddol. Rwyf yn gwybod cynifer ohonynt mor dda ac maent yn haeddu gwell.”

Dewch i ganfod mwy am y Prosiect a chymryd rhan yn ein harolwg yma