Hafal Rhydaman angen pleidleisiau er mwyn hawlio cyfran o arian o’r gronfa bagiau plastig

Mae Canolfan Adnoddau Iechyd Meddwl Hafal yn Rhydaman yn gwneud cais am hwb sylweddol o arian, fel rhan o fenter bagiau plastig, Bags of Help Tesco.

Mae Tesco wedi dechrau gweithio gyda Groundwork er mwyn lansio ei gynllun cyllido cymunedol sydd yn arwain at grantiau o  £4,000, £2,000 a £1,000 – a gesglir gan werthiant  y bagiau plastig  mewn siopau Tesco – yn cael eu dyfarnu i brosiectau cymunedol lleol.

Mae tri grŵp ym mhob un rhanbarth o Tesco wedi eu gosod ar rest fer er mwyn derbyn gwobr ariannol ac mae siopwyr yn cael y cyfle i fynd i siopau  Tesco i fwrw pleidlais o blaid y grŵp a ddylai dderbyn y prif grant.

Mae Canolfan Adnoddau Iechyd Meddwl Hafal yn un o’r grwpiau sydd ar rest fer  Tesco Rhydaman.

Mae Hafal Rhydaman yn darparu gwasanaethau i unigolion a theuluoedd sydd wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl difrifol. Maent am sefydlu prosiect garddio i ddysgu cleientiaid y pwysigrwydd o fwyta’n iachus a chadw heini’n gyson, ac i wella lles corfforol a meddyliol.   

Gyda’r gronfa bagiau plastig, mae Hafal Rhydaman am ddatblygu gardd synhwyraidd sydd yn cynnwys elfennau o liw, cyffwrdd/teimlo, arogl a sŵn (ac arddangosfa ddŵr).

At hyn, maent am ddefnyddio’r arian er mwyn danfon 12 defnyddiwr gwasanaeth ar daith 2 ddiwrnod i hostel ieuenctid er mwyn derbyn hyfforddiant garddwriaethol ac addysg er mwyn gwella eu sgiliau i fyw’n annibynnol.

Mae pobl ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwr yn wynebu nifer o anghydraddoldebau pan ddaw hi at eu hiechyd corfforol. Er enghraifft, mae pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol yn meddu ar ddisgwyliad oes sydd tua  15 i 20 mlynedd yn is na’r boblogaeth gyffredinol.

Bydd y prosiect yn cynnig nifer o fanteision i gleientiaid   Hafal: mae cadw’n heini yn medru helpu cleientiaid ymdopi gyda’r amgylchiadau corfforol heriol a’u helpu i reoli sgil-effeithiau meddyginiaeth tra hefyd yn gwella pa mor effro ydynt, galluoedd gwybyddol a sgiliau cymdeithasol.

Mae graddio a gweithgareddau garddwriaethol yn medru gwella hunanwerth unigolion, hyrwyddo annibyniaeth a helpu cleientiaid i integreiddio yn ôl i mewn i’w cymunedau lleol. Mae elfennau synhwyraidd hefyd yn medru helpu mynd i’r afael gyda straen a phryder a bydd yr ardd yn darparu awyrgylch addfwyn y mae modd i bawb ei fwynhau.

Dywedodd Barbara Cook, Arweinydd Practis yn Hafal Rhydaman: “Rydym wrth ein bodd i fod ar y rhestr fer  ar gyfer gwobr arian o gronfa bagiau  Tesco.

“Byddai’r prosiect gardd yn rhoi cyfleoedd allweddol i’n cleientiaid  i wella eu ffitrwydd meddyliol a chorfforol a datblygu sgiliau bywyd hanfodol. Rydym wir yn gobeithio y bydd trigolion  mor frwdfrydig am y prosiect ag yr ydym ni ac rydym yn gobeithio y byddant yn rhoi eu pleidlais i ni!”

Mae’n bosib pleidleisio ym mhob un o siopau   Tesco yn ystod mis Medi a Hydref. Bydd cwsmeriaid yn medru bwrw eu pleidlais gyda’r tocyn y maent yn derbyn ar ôl talu am eu nwyddau, a hynny bob tro y maent yn siopa.

Mae prosiect Bags of Help Tesco eisoes wedi dyfarnu mwy na £33 miliwn i fwy na   6,400 o brosiectau ar hyd a lled y DU. Mae cwsmeriaid Tesco yn cael y cyfle i bleidleisio am dri grŵp gwahanol bob tro y maent yn siopa. Bob yn ail fis, ar ôl i’r pleidleisiau gael eu cyfrif, bydd tri grŵp ym mhob  un o ranbarthau Tesco, yn derbyn arian.

Dywedodd Alec Brown, Pennaeth Cymunedau gyda Tesco:

“Rydym wrth ein bodd yn agor y bleidlais ar gyfer mis Medi a Hydref. Mae yna rai prosiectau ffantastig ar y rhestr fer ac rydym yn disgwyl ymlaen yn eiddgar at weld y prosiectau cymunedol yma’n dod yn fyw.”

Dywedodd Prif Weithredwr Cenedlaethol Groundwork, Graham Duxbury:

“Mae wedi bod yn wych i weld amrywiaeth y prosiectau sydd wedi gwneud cais am gyllid, gan amrywio o ddosbarthiadau awyr agored, cyfleusterau chwaraeon, gerddi cymunedol, meysydd chwarae a phob dim arall sy’n debyg.

“Rydym yn disgwyl ymlaen at weld beth yw canlyniad y bleidlais ymhlith ein cwsmeriaid a chefnogi pob un grŵp i ddwyn eu prosiect i fywyd.”

Mae cyllid ar gael i grwpiau cymunedol ac elusennau sydd yn chwilio am gyfleoedd i ariannu prosiectau lleol sydd yn dwyn manteision i gymunedau. Mae unrhyw un yn medru enwebu prosiect ac mae mudiadau yn medru gwneud cais ar-lein. Er mwy canfod mwy, ewch i   www.tesco.com/bagsofhelp

Matt Pearce