Hafal yn lansio menter therapïau siarad “Gadewch i Ni Siarad!” yn y Senedd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd

logo-welsh-2

Bydd “Gadewch i Ni Siarad!”, sef menter newydd Hafal i hyrwyddo mynediad at therapïau siarad i bobl yng Nghymru ag afiechyd meddwl difrifol, yn cael ei lansio yn swyddogol mewn digwyddiad yn y Senedd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd (dydd Llun, 10fed Hydref 2016).

Bydd y prosiect arloesol newydd, sydd wedi derbyn  £204,000 mewn cyllid gan raglenni Pobl a Llefydd y Loteri Fawr, yn hyrwyddo ac yn codi ymwybyddiaeth o therapïau seicolegol ac ymyriadau sydd yn seiliedig ar dystiolaeth i bobl yng Nghymru sydd ag afiechyd meddwl difrifol. Bydd gweithgareddau a gwasanaethau yn cynnwys datblygu canllawiau hawdd eu defnyddio am y therapïau, creu tudalennau gwe penodol, rhaglenni hyfforddi i staff a grwpiau eraill, a darparu adborth o Fyrddau Iechyd Lleol am y gwasanaethau y maent yn eu darparu.

Bydd y fenter hefyd yn gwyntyllu ac yn mapio argaeledd y gwasanaethau yma ar draws Cymru, ynghyd â chasglu, prosesu a dadansoddi data i wella dealltwriaeth ranbarthol ac ar draws Cymru o therapïau siarad.

Bydd lansiad “Gadewch i Ni Siarad!” yn cael ei gynnal rhwng  11am a 2pm yn y Senedd mewn digwyddiad sydd yn cael ei noddi gan Dai Lloyd AC. Bydd gwesteion yn cael y cyfle i gwrdd ag aelodau allweddol o staff sydd yn gyfrifol am y fenter ac yn clywed gan ddefnyddwyr gwasanaeth sydd wedi elwa o therapïau seicolegol.

Datblygwyd y fenter gan Banel Arweinyddiaeth Arbenigol Hafal (HELP) – grŵp o bobl wybodus, greadigol a thalentog, gan gynnwys defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, sydd wedi defnyddio eu profiad uniongyrchol i helpu Hafal gyda’r gwaith o ymgyrchu a datblygu a darparu’r gwasanaethau.

Dywedodd Christine Wilson, Uwch Ymgynghorydd Hafal sydd yn hwyluso’r panel HELP: “Nod y gwasanaeth yw diwallu anghenion nifer o bobl yng Nghymru sydd ar hyn o bryd heb eu diwallu.

“Mae Aelodau Hafal yn gwybod o brofiad fod therapïau seicolegol yn medru bod yn hynod fanteisiol i’r broses adferiad ond mae’n medru bod yn anodd ac yn gostus iawn i gael mynediad at y gwasanaethau yma.

“Mae’r fenter hon yn anelu i fynd i’r afael â’r materion yma yn uniongyrchol, gan godi ymwybyddiaeth leol a chenedlaethol o effeithiolrwydd therapïau siarad – a’r trafferthion wrth i bobl geisio cael mynediad atynt.”

Dywedodd Alun Thomas, Prif Weithredwr Hafal: “Bydd “Gadewch i Ni Siarad!” yn hyrwyddo ac yn codi ymwybyddiaeth o therapïau siarad i bobl ag afiechyd meddwl difrifol ar draws Cymru.

“Mae llawer o gleientiaid wedi cael trafferth yn ceisio cael mynediad at therapïau siarad, er bod y dystiolaeth yn awgrymu’n glir eu bod yn cael effaith sylweddol yn y broses o hyrwyddo adferiad o afiechyd meddwl.

“Bydd y fenter newydd hon yn ein harwain i ddatblygu canllawiau hawdd eu defnyddio ac adnoddau ar-lein am therapïau siarad ynghyd â rhaglen hyfforddi newydd. Ac yn sgil yr ymchwil a’r ymgyrchu, rydym yn medru sicrhau bod yn gwella mynediad at therapïau siarad ar yr agenda cenedlaethol.”

Yn amlygu pwysigrwydd y rhaglen Pobl a Llefydd sydd yn ariannu’r fenter newydd, dywedodd  Rona Aldrich, Aelod Pwyllgor Cymru o’r Gronfa Loteri Fawr: “Mae’r Rhaglen Pobl a Llefydd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau cynifer o bobl mewn cymunedau ar draws Cymru.

“Mae’n gwireddu ein haddewid i ddefnyddio cyllid y Loteri Genedlaethol er mwyn adfywio cymunedau, mynd i’r afael ag anfantais a gadael gwaddol parhaol.”