Digwyddiad ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd Hafal yn arwain at lansio cynllun cyflenwi strategaeth iechyd meddwl a menter therapïau siarad i Gymru

Bydd digwyddiad sydd yn dathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn y Senedd yn arwain at yr Ysgrifennydd Cabinet ar gyfer Iechyd, Llesiant a Chwaraeon  Vaughan Gething,  yn lansio cynllun cyflenwi newydd ar gyfer strategaeth iechyd meddwl 2016-19 i Gymru. Mae’r digwyddiad, sydd yn cael ei noddi gan yr Aelod Cynulliad, Dr. Dai Lloyd, hefyd yn arwain at lansiad ffurfiol “Gadewch i Ni Siarad!”, sef prosiect arloesol newydd gan yr elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal, sy’n hyrwyddo mynediad at therapïau seicolegol.

Bydd y digwyddiad, sydd yn cael ei gynnal gan  Hafal ar y cyd gyda phartneriaid, Bipolar UK, Diverse Cymru, Crossroads Canolbarth a Gorllewin Cymru a Gofalwyr Cymru, yn cael ei gynnal yn yr Oriel rhwng 11am and 2pm ar ddydd Llun, 10fed HJydref 2016.

Yn ystod y digwyddiad bydd gwesteion yn cael y cyfle i:-

  • Rhannu eu barn am gymorth cyntaf seicolegol ac iechyd meddwl (thema Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd eleni)
  • Ymweld â chyfres o standiau gwybodaeth a dysgu am yr hyn y mae mudiadau partner yn ei wneud yng Nghymru er mwyn gwella bywydau pobl sydd yn byw ag afiechyd meddwl a gofalwyr
  • Clywed gan Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd Cabinet ar gyfer Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Aelod Cynulliad  Dr Dai Lloyd
  • Clywed gan Hafala’n partneriaid yn Bipolar UKDiverse Cymru, Carers Wales a Crossroads Canolbarth  a Gorllewin Cymru ynghylch sut ydym wedi bod yn cefnogi Egwyl Te MAWR Gofalwyr
  • Mwynhau cinio bwffe ysgafn tra’n rhwydweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol o Gymru gyfan.

Cyhoeddwyd Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, strategaeth 10 mlynedd Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella iechyd meddwl a llesiant, yn 2012. Mae’r strategaeth yn ceisio gwella bywydau pobl sydd yn defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl, eu gofalwyr a’u teuluoedd yng Nghymru.

Bydd Gadewch i Ni Siarad!, sef menter newydd Hafal i hyrwyddo mynediad at therapïau siarad i bobl yng Nghymru ag afiechyd meddwl difrifol, yn cael ei lansio yn swyddogol ar ôl cinio.

Bydd y prosiect arloesol newydd, sydd wedi derbyn  £204,000 mewn cyllid gan raglenni Pobl a Llefydd y Loteri Fawr, yn hyrwyddo ac yn codi ymwybyddiaeth o therapïau seicolegol ac ymyriadau sydd yn seiliedig ar dystiolaeth i bobl yng Nghymru sydd ag afiechyd meddwl difrifol. Bydd gweithgareddau a gwasanaethau yn cynnwys datblygu canllawiau hawdd eu defnyddio am y therapïau, creu tudalennau gwe penodol, rhaglenni hyfforddi i staff a grwpiau eraill, a darparu adborth o Fyrddau Iechyd Lleol am y gwasanaethau y maent yn eu darparu.

Dywedodd Alun Thomas, Prif Weithredwr Hafal: “Bydd Gadewch i Ni Siarad yn hyrwyddo ac yn codi ymwybyddiaeth o therapïau siarad i bobl ag afiechyd meddwl difrifol ar draws Cymru.

“Mae llawer o gleientiaid wedi cael trafferth yn ceisio cael mynediad at therapïau siarad, er bod y dystiolaeth yn awgrymu’n glir eu bod yn cael effaith sylweddol yn y broses o hyrwyddo adferiad o afiechyd meddwl.

“Bydd y fenter newydd hon yn ein harwain i ddatblygu canllawiau hawdd eu defnyddio ac adnoddau ar-lein am therapïau siarad ynghyd â rhaglen hyfforddi newydd. Ac yn sgil yr ymchwil a’r ymgyrchu, rydym yn medru sicrhau bod yn gwella mynediad at therapïau siarad ar yr agenda cenedlaethol.”