Pobl ifanc Hafal yn cwrdd â’r Comisiynydd Plant

Mae pobl ifanc o Hafal wedi cwrdd â’r Comisiynydd Plant i Gymru, yr Athro Sally Holland, er mwyn trafod y Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed (CAMHS), sef gwasanaeth arbenigol sy’n cael ei ddarparu gan y GIG

Roedd Mair Elliott a Jake Roberts, sydd wedi defnyddio CAMHS, wedi cyflwyno canfyddiadau’r ymgynghoriad ‘’Gwneud Synnwyr’, a gynhaliwyd dros yr haf. Gofynnwyd i bobl ifanc a’u gofalwyr am yr hyn yr oeddynt yn dymuno o wasanaethau iechyd meddwl.

Roedd canfyddiadau’r ymgynghoriad, sydd i’w cyhoeddi mewn adroddiad yn hwyrach eleni, yn dangos bod tri chwarter o ddefnyddwyr CAMHS wedi cael profiad negatif o’r gwasanaeth. Bydd canfyddiadau llawn ac argymhellion y bobl ifanc yn cael eu cyhoeddi mewn adroddiad ar gyfer adolygiad Llywodraeth Cymru o CAMHS yn hwyrach eleni.

Mae pobl ifanc Hafal wedi cwrdd â’r Athro Holland er mwyn trafod y fenter Gwneud Synnwyr ym mhrosiect Sain Ffagan Hafal, yng Nghaerdydd.

Mae pobl ifanc Hafal wedi cwrdd â’r Athro Holland er mwyn trafod y fenter Gwneud Synnwyr ym mhrosiect Sain Ffagan Hafal, yng Nghaerdydd.

Dywedodd yr Athro Holland: “Rwyf wir yn gwerthfawrogi’r ffaith fod y grŵp wedi treulio amser yn siarad gyda mi. Mae dysgu am brofiadau pobl ifanc sydd wedi angen cymorth er mwyn delio â salwch meddwl yn hynod bwysig os wyf am hyrwyddo eu hawliau yn effeithiol. Rwyf yn bryderus am CAMHS yng Nghymru a bydd hwn yn flaenoriaeth allweddol yn fy ngwaith yn y dyfodol.”

Daw’r cyfarfod gyda’r Athro Holland wedi dau ddigwyddiad ym mhrifysgolion Abertawe a Bangor, lle’r oedd pobl ifanc Hafal wedi cyflwyno canlyniadau’r ymgynghoriad “Gwneud Synnwyr” a thrafod eu profiadau eu hunain am CAMHS.

Yn gynharach eleni, dywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford nad yw nifer sy’n cael eu cyfeirio at CAMHS angen y gwasanaeth: “Byddai anghenion emosiynol y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc yn cael eu diwallu yn well drwy drafod y materion yma gyda’u teuluoedd, cwnselwyr ysgolion a gweithwyr ieuenctid”.

Dywedodd Mair Elliott, un o’r bobl ifanc sydd wedi cwrdd â’r Athro Holland: “Rwyf wrth fy modd fy mod wedi cael cyfle i siarad gyda’r Comisiynydd Plant am yr hyn y mae pobl ifanc o Gymru gyfan wedi dweud wrthym. Mae ein hymgynghoriad yn dangos bod angen i CAMHS newid; mae CAMHS yn wasanaeth arbenigol a dylai ond gynorthwyo’r bobl hynny sydd â’r anghenion uchaf.”

Mae’r Grŵp Cydweithredol Anghenion Uchel (Hafal, y Sefydliad Iechyd Meddwl, Bipolar UK a Diverse Cymru) wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth ag Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc er mwyn rhoi llais i bobl ifanc yn y broses o ddatblygu gwasanaethau iechyd meddwl y dyfodol.

Er mwy canfod mwy am waith Hafal gyda phobl ifanc, cliciwch yma.

 

 

 

www.hafal.org
Dewch o hyd i ni ar facebook a twitter