Mwy na 200 yn ymateb i’r arolwg i blant a phobl ifanc

Mae arolwg Hafal ar les ac iechyd meddwl ymhlith plant a phobl ifanc wedi bod yn llwyddiant ysgubol gyda mwy na 200 o ymatebion.

Mae’r Grŵp Cydweithredol Anghenion Uchel, sef cynghrair o elusennau iechyd meddwl sy’n cynnwys Hafal, Bipolar UK, y Sefydliad Iechyd Meddwl a Diverse Cymru, wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gydag Arsyllfa Cymru ar Hawliau Plant a Phobl Ifanc er mwyn canfod sut i wella gwasanaethau i blant a phobl ifanc.

Mae Cadeirydd Hafal, Elin Jones, a’r defnyddiwr CAMHS, Mair Elliott, wedi bod yn annerch disgyblion ysgolion ac yn gofyn am eu barn.

Mae Cadeirydd Hafal, Elin Jones, a’r defnyddiwr CAMHS, Mair Elliott, wedi bod yn annerch disgyblion ysgolion ac yn gofyn am eu barn.

Mae’r arolwg ar-lein, a ddaeth i ben ar y 30ain o Hydref, yn rhan o ymgynghoriad ehangach ar les ac iechyd meddwl plant sydd wedi ei gynnal mewn ysgolion ac mewn prosiectau trydydd sector ar draws Cymru.

Gofynnwyd i bobl ifanc o dan 25 mlwydd oed ac sy’n ddefnyddwyr gwasanaeth neu’n ofalwyr sydd â phrofiad o Wasanaethau Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed (CAMHS) – sy’n cael eu darparu gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol – am eu barn am wasanaethau iechyd meddwl.

Mae canfyddiadau rhagarweiniol yn awgrymu bod tri chwarter o ddefnyddwyr CAMHS wedi cael profiad negatif o CAMHS.

Mae panel o bobl ifanc Hafal nawr yn y broses o asesu’r canfyddiadau cyn gwneud argymhellion mewn adroddiad sydd i’w gyhoeddi yn hwyrach eleni. Bydd yr adroddiad yn cefnogi adolygiad Llywodraeth Cymru o CAMHS o dan y ‘Rhaglen Gyda’n Gilydd ar gyfer Plant a Phobl Ifanc’.

Dywedodd arweinydd Hafal ar yr ymgynghoriad, Mike Wood: “Rydym wrth ein bodd bod cynifer o bobl wedi cwblhau’r arolwg ar-lein. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi gwneud hynny – mae’n hanfodol bod pobl sy’n derbyn gwasanaethau yn cael llais o ran sut y mae’r gwasanaethau yna yn cael eu datblygu yn y dyfodol.”

Cliciwch yma os ydych am ganfod mwy am waith Hafal gyda phobl ifanc.

 

 

 

www.hafal.org
Dewch o hyd i ni ar facebook a twitter