Y Gweinidog Iechyd I Ymweld  Chanolfan Iechyd Meddwl Arloesol Hafal yng Ngogledd Cymru

TyAd

Bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford AC yn ymweld â chanolfan adferiad iechyd meddwl arloesol ym Mhorthmadog ar ddydd Iau, 29ain Ionawr, er mwyn canfod sut y mae’r prosiect unigryw yn darparu canlyniadau gwych i’w gleientiaid.

Yn cael ei gynnal a’i reoli gan yr elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal, mae Tŷ Adferiad yn darparu cyfnod o seibiant ac adferiad dros dri diwrnod i bobl ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr. Mae yna ddau bwrpas i’r cyfnod seibiant: yn gyntaf, mae’n caniatáu i ymwelwyr i gwblhau cynllun personol sydd yn amlinellu amcanion ar gyfer pob agwedd o fywyd; yn ail, mae’n rhoi cyfle iddynt gwrdd ag eraill sydd mewn sefyllfa debyg a chymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau sy’n eu hysgogi megis cerdded, gwaith rhaff, canŵio/caiacio, neidio o geunentydd, mynd ar feic modur pedair olwyn a threcio ar ôl lamas.

Dywedodd y Gweinidog: “Mae’r gwaith y mae Hafal wedi ei wneud i drawsnewid y lle hwn yn gyfleuster o’r radd flaenaf wedi creu cryn argraff arnaf a bydd yn rhoi’r help a chymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth sydd angen arnynt er mwyn ail-addasu eu sgiliau bywyd. Bydd Tŷ Adferiad hefyd yn rhoi’r cyfle i bobl i gwrdd ag eraill mewn awyrgylch lle y mae modd iddynt rannu profiadau bywyd a thrafod eu hamcanion.”

Dywedodd Prif Weithredwr Hafal Alun Thomas: “Rydym wrth ein bodd yn croesawu’r Gweinidog i Tŷ Adferiad  sydd yn ail-ysgrifennu’r rheolau o ran prosiectau iechyd meddwl. Yn hytrach na chynnig ‘te a chydymdeimlad’, mae Tŷ Adferiad yn annog cleientiaid i edrych yn wrthrychol ar eu bywydau, asesu ble maent ar hyn o bryd a lle y maent am fynd yn y dyfodol. Mae hefyd yn rhoi’r cyfle i gleientiaid i gymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau awyr agored sydd efallai yn brofiad newydd iddynt. Mae’n ymwneud â pharatoi ar gyfer adferiad, adeiladu hyder a chael hwyl ac mae’r adborth gan y sawl sydd wedi defnyddio’r gwasanaeth hyd yma wedi bod yn aruthrol o bositif!

“Rydym yn nawr yn bwriadu ehangu’r gwasanaeth fel ei fod yn cyrraedd hyd yn oed mwy o bobl, a hynny er mwyn sicrhau eu bod yn medru elwa o’r cyfnodau seibiant blaengar yma. Er enghraifft, rydym yn disgwyl ymlaen at groesawu pobl ifanc a phobl ag anableddau dysgu i’r prosiect yn y dyfodol.”

Yn ystod yr ymweliad, bydd y Gweinidog yn cwrdd â staff a chleientiaid cyn cael gwibdaith o’r cyfleuster newydd yng nghanol tref Porthmadog sydd wedi eu hail-wampio; bydd y wibdaith yn cynnwys ymweld â’r chwe ystafell wely, yr ystafell astudio, y swît Technoleg Gwybodaeth sydd ag WI-FI, yr ystafell ymlacio a’r gegin newydd.