Hafal yn darparu hyfforddiant i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

photo 2 HIW

Mae Hafal wedi darparu cyfres o ddiwrnodau hyfforddi i staff yn Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC). Nod yr hyfforddant yw helpu staff i ddiwallu anghenion aelodau o’r cyhoedd yn well pan eu bod yn ffonio gyda chwyn neu bryder am safonau gwasanaethau iechyd. Roedd staff AGIC wedi canmol yr hyfforddiant a ddarparwyd gan Christine Wilson, Uwch Ymgynghorydd gyda Hafal, a Bev Jones, aelod o Banel Arweinyddiaeth Arbenigol Hafal.

Dywedodd Christine: “Er nad yw AGIC yn ymchwilio cwynion unigol, mae’n sgrinio cwynion pan fydd yna bryderon ehangach ynghylch diogelwch cleifion ac yn nodi’r wybodaeth yma sydd yn llywio eu gwaith o ddydd i ddydd e.e. mae AGIC yn cofnodi unrhyw gwynion y mae’n derbyn dros y ffôn gan aelodau o’r cyhoedd ac yn eu defnyddio er mwyn llywio’r rhaglen o Wiriadau sy’n cael eu cynnal yn ddirybudd; ond os ydy rhywun am gwyno, dylai’r unigolyn hynny gysylltu â’r Bwrdd Iechyd Lleol priodol yn gyntaf. Os ydy’r sawl sydd yn cwyno wedi bod drwy weithdrefn gwyno’r Bwrdd Iechyd Lleol a dal yn anfodlon, mae’r bosib iddynt symud i’r ail gam o weithdrefn gwyno’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Ar hyn o bryd, mae hyn yn golygu cysylltu gyda’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru neu’r Ysgrifenyddiaeth Adolygu Annibynnol.”

Roedd yr aelodau staff a oedd wedi mynychu’r sesiynau hyfforddi a ddarparwyd gan Hafal ym mis Tachwedd, Hydref a Rhagfyr 2014, wedi nodi bod yr hyfforddiant yn “ardderchog, yn rhyngweithiol iawn ac wedi ymgysylltu. Cawsom drafodaethau mewn grŵp gyda phob person yn cyfrannu gan ddefnyddio eu profiadau ac roedd hyn yn adeiladol iawn.” Roedd Bev Jones, aelod o Banel Arweinyddiaeth Arbenigol Hafal, wedi olrhain ei stori ei hun ynghylch sut y daeth i deimlo’n isel a sut y gwnaeth wella er gwaethaf nifer o rwystrau gwahanol.

Wedi derbyn yr hyfforddiant, dywedodd staff AGIC eu bod yn meddu ar ddealltwriaeth well o iechyd meddwl a’u bod yn teimlo’n fwy hyderus i wneud eu gwaith rôl wrth gyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd yn eu ffonio i gwyno neu am rannu unrhyw bryderon. Roeddynt yn bles iawn fod yr hyfforddiant “yn gysylltiedig gyda’r gwaith yr ydym yn ei wneud yn AGIC” a darparwyd y sesiynau mewn “modd hynod ddiddorol a hynod berthnasol a oedd yn ei wneud yn ddefnyddiol.”

Dywedodd Christine, “Rydym yn bles ein bod wedi medru darparu’r hyfforddiant i staff AGIC sydd wedi ymrwymo i sicrhau bod cleifion yn derbyn y gofal gorau posib yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru.”