Newyddion Posts from : Mehefin2014

Gofalwyr angen gofalu am eu hunain!

Un o amcanion ymgyrch “Caffael ar y Corfforol” Hafal Torfaen yr haf hwn yw gweithio gyda gofalwyr ar gynnal a gwella eu hiechyd corfforol – gan fod gofalu yn medru cael effaith negatif ar eu lles.

Digwyddiad Blaenau Gwent yn dangos y buddion iechyd a ddaw o wneud Tai Chi

“Fy nghyngor i ar gyfer unrhyw un sydd yn weddol hyblyg, pa bynnag yw eich oedran, yw rhoi cynnig ar Tai Chi,” dywedodd Paula-Louise Webb, defnyddiwr gwasanaeth yn Hafal Blaenau Gwent. “Mae’n hawdd iawn i ddechrau Tai Chi, ac unwaith i chi ddechrau, byddwch wir yn mwynhau’r profiad.”

Hafal yn galw am fynediad gwell at therapïau siarad i bobl ag afiechyd meddwl difrifol

Rydym yn cynnal menter ar y cyd â’n hymgyrch “Caffael ar y Corfforol!” sydd yn ceisio hyrwyddo mwy o ddewis a chynnal ardderchowgrwydd yn y broses o ddarparu meddyginiaethau a therapïau siarad i bobl ag afiechyd meddwl difrifol. Mae’r ddau brosiect yma yn cael eu cefnogi gan Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl gyda Diverse Cymru yn sicrhau ein bod yn apelio at gymunedau lleiafrifol a difreintiedig.

Hafal calls for improved access to talking therapies for people with a serious mental illness

Running alongside our “Let’s Get Physical!” campaign is an initiative to promote improved choice and sustained excellence in the delivery of both medications and talking therapies for people with a serious mental illness. Both of these projects are supported by Hafal, Bipolar UK and the Mental Health Foundation with Diverse Cymru helping us ensure that we reach out to minority and disadvantaged communities.

Caerffili yn Mynd yn Gorfforol Bob Dydd Gwener!

Heddiw, bydd yr ymgyrch Caffael ar y Corfforol! yn cyrraedd Caerffili mewn digwyddiad sydd yn cynnwys ‘smoothie bike’, sesiynau sy’n rhoi blas ar gadw’n heini a dawnsio ynghyd â cherddoriaeth gan y grŵp Hyderus.

Heather ar fin dechrau rhwyfo ar draws y Môr Inidiaidd ar ran Hafal!

Mae’r rhwyfwraig gystadleuol Heather Rees-Guant o Orllewin Cymru ar fin dechrau ei thaith rhwyfo epig ar ran Hafal ar draws y Môr Indiaidd a fydd yn golygu rhwyfo 5000 o filltiroedd ar draws y môr agored o Awstralia i Dde Affrica! Dwyedodd Heather: “Mae rhwyfo ar y môr yn hollol ddibynnol ar wydnwch meddyliol a chorfforol. Dyma pam wnes i ddewis cefnogi Hafal oherwydd fel fi, mae cleientiaid Hafal yn bobl arferol sydd yn mynd i’r afael â heriau eithriadol.” Bydd y daith yn cychwyn o fewn y diwrnodau nesaf.