Newyddion Posts from : Ebrill2014

Defnyddwyr Gwasanaeth Hafal yn rhannu eu profiadau gyda’r Gweinidog Iechyd

Mae adroddiad sydd wedi ei gyhoeddi heddiw yn asesu’r cynnydd sydd wedi ei wneud hyd yma o ran cyflawni’r amcanion sydd yn Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010. Lansiwyd yr adroddiad mewn digwyddiad yng Nghaerdydd gan y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford; mynychwyd y lansiad gan nifer o ddefnyddwyr gwasanaeth Hafal a fu’n siarad gyda’r Gweinidog am eu profiad o wasanaethau iechyd meddwl a chynllunio gofal a thriniaeth.

*ACau yn dangos ymrwymiad tuag at neilltuo cyllid iechyd meddwl*

Cynhaliwyd dadl ddoe (dydd Mercher 2ail Ebrill) yn y Cyfarfod Llawn yn y Cynulliad Cenedlaethol, a hynny am Wasanaethau Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed (CAMHS). Yn ystod y ddadl, cytunwyd yn unfrydol ar welliant i’r cynnig arfaethedig a oedd yn datgan fod y Cynulliad Cenedlaethol yn: “Nodi ymrwymiad Llywodraeth Cymru tuag at neilltuo gwariant ar wasanaethau iechyd meddwl ac mae’n galw ar y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i gyhoeddi gwybodaeth sydd yn dangos ei fod yn monitro ac yn gweithredu’r ymrwymiad hwn a sut y mae’n effeithio ar wasanaethau CAMHS.”