“Ni fyddwn yn medru ei ddatrys dros nos, byddwn yn ei wella bob dydd”

Mae seminar yn ystyried profiad plant a phobl ifanc o afiechyd meddwl difrifol hyd at 25 mlwydd oed wedi ei chynnal yn y Media Resource Centre, Llandrindod.

Nod y seminar, a gynhaliwyd gan yr elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal, oedd edrych o’r newydd ar bwnc cymhleth drwy wrando’n uniongyrchol ar brofiadau unigolion sydd wedi profi afiechyd meddwl difrifol yn ystod eu plentyndod, eu blaenlencyndod a’u blynyddoedd cynnar fel oedolion a thrwy glywed oddi wrth y rhai hynny sy’n chwarae rhan yn y broses o gynllunio a darparu eu gofal a chefnogaeth.

Roedd materion a wyntyllwyd ar y diwrnod yn cynnwys: sut i sicrhau bod pobl ifanc yn chwarae rhan yn y broses o ddylunio gwasanaethau; sut i warantu bod straeon pobl ifanc yn cael eu clywed; sut i gynorthwyo pobl ifanc archolladwy mewn prifysgolion; sut i wneud gwasanaethau i weithio’n fwy effeithiol gyda’i gilydd a sut orau i hyrwyddo cwnsela mewn ysgolion.

Wrth grynhoi’r digwyddiad, dywedodd Prif Weithredwr Hafal Bill Walden-Jones: “Barn Hafal yw ein bod yn gorfod bod yn realistig yn y tymor byr i’r tymor canol; ni fydd yna unrhyw arian newydd sylweddol ar gael yn y 3 i 5 mlynedd nesaf ac felly mae’n rhaid i ni fod yn ymarferol a chlir o safbwynt ein disgwyliadau ynghylch ymgyrchu am wasanaethau gwell ar y naill law a’r math o wasanaethau y gellid eu datblygu.

“Rhaid sicrhau mai’r flaenoriaeth yw cynnig gwasanaeth cyflym ac effeithiol i’r bobl hynny sydd wedi cyrraedd y pwynt lle y maent yn profi afiechyd meddwl difrifol. Yn y tymor byr, barn Hafal yw bod cyflwr presennol yr adnoddau yn golygu nad oes modd cynnal diwygiad radical eang o wasanaethau. Fodd bynnag, byddwn yn sicr o edrych am osod safonau uchel iawn ar gyfer gwasanaethau prif ffrwd. Yn y tymor hir, rydym wedi dysgu o heddiw efallai bod yna rinwedd o edrych sut y mae gwasanaethau yn cael eu strwythuro a’u lleoli.”

Bydd Hafal yn llunio adroddiad cynllun gweithredu wedi ei selio ar y wybodaeth a gasglwyd yn y digwyddiad ddoe. Mae adroddiadau tebyg sydd wedi eu llunio gan Hafal ar dai a chyfiawnder troseddol wedi cael effaith sylweddol ar ddylanwadu ar bolisïau a chomisiynu gwasanaethau. Bydd y wybodaeth a dderbyniwyd ddoe hefyd yn dylanwadu’n gryf ar ganolfan wybodaeth i bobl ifanc Hafal sydd wedi ei hariannu gan y Loteri Fawr ac yn cael ei datblygu ar hyn o bryd.

Wrth ddod â’r digwyddiad i ben, diolchodd Cadeirydd Hafal Elin Jones i bawb am eu “cyfraniadau amhrisiadwy” a dywedodd: “Rwyf yn gobeithio y byddwch yn elwa o heddiw drwy fynd ymaith ag ymdeimlad o weithio’n holistaidd, o ddysgu oddi wrth ein gilydd a dysgu ymddiried i weithio’n gyda’n gilydd fel egwyddor lawn. Dyma sut yr ydym yn gwneud pethau yn Hafal; rydym yn dod at ein gilydd, yn rhannu syniadau ac yn symud ymlaen gyda’n gilydd. Ni fyddwn yn medru ei ddatrys dros nos, byddwn yn ei wella bob dydd”