Hafal i gynnal seminar ar “Tyfu Lan ac Afiechyd Meddwl Difrifol”

Mae Hafal, prif elusen Cymru ar gyfer pobl ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr, yn cynnal seminar yr wythnos hon yn y Media Resource Centre yn Llandrindod â’r teitl: Tyfu Lan ac Afiechyd Meddwl Difrifol: Seminar i ystyried profiad plant a phobl ifanc o afiechyd meddwl difrifol hyd at 25 mlwydd oed.

Dywed Prif Weithredwr Hafal, Bill Walden-Jones, mai amcan y seminar yw: “I edrych o’r newydd ar bwnc cymhleth drwy wrando’n uniongyrchol ar brofiadau unigolion sydd wedi profi afiechyd meddwl difrifol yn ystod eu plentyndod, eu blaenlencyndod a’u blynyddoedd cynnar fel oedolion a thrwy glywed oddi wrth y rhai hynny sy’n chwarae rhan yn y broses o gynllunio a darparu eu gofal a chefnogaeth.”

Bydd Tyfu Lan ac Afiechyd Meddwl Difrifol yn:

• Canfod y materion allweddol hynny sy’n rhan o afiechyd meddwl difrifol wrth iddo ddechrau a datblygu’n hwyrach mewn plant, y glasoed ac oedolion ifanc.

• Cytuno ar gynllun gweithredu er mwyn taro cydbwysedd rhwng cynnal plant a’r glasoed mewn gwasanaethau prif ffrwd lle bynnag bo’n bosibl tra’n sicrhau ar yr un amser argaeledd gofal a chefnogaeth briodol ac amserol pan fo problemau difrifol yn dod i’r amlwg.

Bydd Cyfranogwyr Allweddol yn y seminar yn cynnwys:

Dr Mike Shooter CBE, Cadeirydd, Meddyliau Ifanc a Phlant yng Nghymru, cyn Llywydd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion a chyn Ymgynghorydd Seiciatryddol i Blant a’r Glasoed, Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd Gwent.

Yr Athro Richard Williams OBE TD, Athro Strategaeth Iechyd Meddwl, Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru, Prifysgol Morgannwg.

Yr Athro Richard P Bentall, Athro Seicoleg Glinigol, Prifysgol Bangor.

Dr David Williams, Ymgynghorydd Proffesiynol Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Julie Edwards, Swyddog Polisi, Y Comisiynydd Plant i Gymru.

Sonja Hookway, Cydlynydd Iechyd Meddwl, Prifysgol Abertawe

Chris Eastwood, Ymddiriedolwr Hafal sydd â phrofiad o afiechyd meddwl difrifol.

Collette Dawkin, Ymddiriedolwraig Hafal sydd â phrofiad o afiechyd meddwl difrifol.

Lee McCabe, Ymarferydd Adferiad Hafal sydd â phrofiad o afiechyd meddwl difrifol.

• Pobl ifanc sydd â phrofiad perthnasol o broblemau iechyd meddwl.

Yn ogystal â dod â defnyddwyr gwasanaethau ynghyd gydag asiantaethau allweddol, bydd Tyfu Lan ac Afiechyd Meddwl Difrifol yn cynnwys nifer o sesiynau gweithdy rhyngweithiol a fydd yn canolbwyntio ar ddatblygu datrysiadau i faterion penodol gan gynnwys: cyfarparu gwasanaethau plant a’r glasoed prif ffrwd (nid iechyd meddwl) i gefnogi pobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl a datblygu gwasanaethau hyblyg sydd wedi eu canolbwyntio ar y person (Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) ac Iechyd Meddwl Oedolion) sydd yn diwallu anghenion plant, y glasoed a phobl ifanc hyd at 25 mlwydd oed.

Mae Hafal ar hyn o bryd yn datblygu gwasanaethau sydd wedi eu hanelu’n benodol at blant a phobl ifanc a fydd yn cael eu lansio gennym yn ystod y digwyddiad. Mae’r rhain yn cynnwys:

• Arweinydd Pobl Ifanc Cenedlaethol.
• Canolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc.

Bydd Hafal yn defnyddio’r wybodaeth a’r syniadau a fydd yn cael eu rhannu yn ystod y diwrnod i:

• Gyhoeddi cynllun gweithredu sydd wedi ei anelu at wella argaeledd, ansawdd ac effeithlonrwydd y gwasanaethau sy’n cefnogi’r plant a phobl ifanc hynny yng Nghymru sydd yn profi afiechyd meddwl difrifol.

• Gyhoeddi canllaw ar gyfer pobl ifanc a mudiadau pobl ifanc.

• Lywio ein gwaith parhaus gyda phlant a phobl ifanc.