Newyddion Posts from : Tachwedd2008

Rydym ni eisiau clywed eich straeon!

Bydd Hafal yn cymryd rhan mewn prosiect cyffrous iawn, gyda’r asiantaeth hysbysebu gofal iechyd annibynnol mwyaf yn y DU, Langland.

Bob blwyddyn, bydd Langland yn rhoi cyfran o’i elw i elusennau gofal iechyd sy’n seiliedig yn y DU ac yn rhyngwladol. Yn ogystal â chynnig arian caled, mae’r asiantaeth hefyd yn cynnig eu sgiliau a’u harbenigedd ar sail pro bono.

We want to hear your stories!

Hafal is taking part in a very exciting project with the largest independent healthcare ad agency in the UK, Langland.

Every year Langland donates a proportion of its profits to healthcare charities based in the UK and internationally. As well as offering actual hard cash, the agency also provides their skills and expertise on a pro bono basis.

We’ve Clicked!

The challenges faced by people recovering from serious mental illness was one of many issues discussed at Hafal’s autumn conference, an event which was held at the climax of one of the most significant years in the history of the Welsh mental health sector.

Milestone legislation, successful campaigns, widespread discussion and the prospect of new mental health laws – it’s been an extremely busy year and Hafal, Wales’ leading charity for people with severe mental illness and their carers, has been at the forefront of much of the action.

Rydym ni wedi Clicio!

Bydd yr heriau a wynebir gan bobl sy’n gwella o afiechyd meddwl difrifol yn un o nifer o faterion i gael eu trafod yng nghynhadledd hydref Hafal, a gynhelir yn fuan. Cynhelir y digwyddiad ar ddiwedd un o’r blynyddoedd mwyaf allweddol yn hanes y sector iechyd meddwl yng Nghymru.

Cerrig milltir deddfwriaethol, ymgyrchoedd llwyddiannus, trafodaethau eang a’r posibilrwydd o ddeddfau iechyd meddwl newydd – bu’n flwyddyn hynod brysur, a bu Hafal, prif elusen Cymru ar gyfer pobl sy’n dioddef o afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr, ar flaen y gad gyda’r rhan fwyaf o’r gwaith yma.