Sir Fynwy

Gwasanaethau Hafal yn Sir Fynwy ar gyfer cleientiaid a theuluoedd:

 • Adfocatiaeth Ysbytai
 • Cefnogaeth Gyffredinol
  • Gwybodaeth
  • Cyngor
  • Grŵpiau
  • Cyfeillio
  • Llais o fewn cynllunio

Mae Hafal Sir Fynwy yn helpu pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd i weithio tuag at adferiad. Mae pob un o’n gwasanaethau wedi’i gynnal gan Raglen Arferiad Hafal, sy’n galluogi cleientiaid a theuluoedd i reoli’u bywydau ac i adfer.

Mae Rhaglen Wella Hafal yn ymagwedd gyfoes o fynd i’r afael ag afiechyd meddwl.

Fel sefydliad a reolir gan ei aelodau – pobl â phrofiad o afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd – mae Hafal wedi tynnu ar flynyddoedd lawer o brofiad o fynd i’r afael ag iechyd meddwl difrifol er mwyn gwneud y Rhaglen Wella mor effeithiol ag y bo modd.

Am beth mae’r Rhaglen?

Nid yw Rhaglen Wella Hafal yn ymwneud yn unig â meddyginiaethau neu therapïau eraill sy’n delio’n uniongyrchol â’r symptomau. Gall y rhain fod yn bwysig iawn, ond mae iechyd meddwl wedi ei adeiladu ar sylfeini ehangach o lawer.

I unrhyw unigolyn, efallai mai’r cam mwyaf tuag at wella yw dod o hyd i rywle dda i fyw, cael swydd, sefydlu perthynas dda â’u teulu … fel arfer mae ystod o wahanol bethau sy’n bwysig ar gyfer gwellhad unigolyn.

Dyma le Rhaglen Wella Hafal. Pan mae unigolion yn dioddef o afiechyd meddwl difrifol, mae’r Rhaglen Wella yn cynnig ffordd fwy methodolegol o wella’r holl agweddau ar eu bywyd.

Welsh wholeperson

Sut mae’r Rhaglen Wella yn gweithio?

Mae’r Rhaglen Wella yn eich annog i gael ymagwedd “Person Cyfan”, gan edrych ar y rhannau canlynol o’ch bywyd er mwyn symud ymlaen:

Yn y broses, mae’r Rhaglen yn cynnwys holl elfennau gwasanaeth lleol Hafal, gan gynnwys:

 • Atgyfeirio
 • Cyflwyno
 • Cynllunio a gweithredu
 • Adolygu
 • Rheoli gwasanaethau
 • Grymuso ehangach.

Mae Hafal yn cynnig ystod o gyfleoedd Lles a Hyfforddiant ar gyfer y rhai hynny sydd wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl a’u gofalwyr, a hynny ar y cyd
gyda’n partneriaid:

• Mind Torfaen a Blaenau Gwent
• Mind Bwrdeistref Caerffili
• Mind Casnewydd
• Mind Sir Fynwy
• Inside Out Cymru
• Growing Space

Mae cyfleoedd yn cynnwys cymorth 1-2-1 a chymorth grŵp, sydd wedi ffocysu ar gyrsiau strwythuredig a’n cynnwys:

• Bwyta’n iachus
• Cyllidebu a rheoli eich arian
• Sgiliau ar sut i fod yn
gadarnhaol
• Adeiladu hyder
• Gweithgarwch corfforol
• Rheoli gorbryder
• Rheoli straen ac ymlacio

Cymorth i Deuluoedd: gwybodaeth, canllawiau a chymorth i ofalwyr.

Mae Grŵp Gofalwyr Hafal yn cwrdd ar y dydd Mawrth cyntaf o’r mis rhwng 1.30pm a 4pm yn Hafal yn Heol
Duckpool.

Up4It: cymorth allymestyn i bobl ifanc rhwng
14 a 25 sydd yn profi seicosis am y tro cyntaf, a chymorth i’w brodyr a’u chwiorydd.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda 01633 238800 neu e-bost: laura.morgan@hafal.org

I gysylltu â Hafal Sir Fynwy:

Michelle Boyd
47 Duckpool Road
Newport
NP19 8FL
Tel: 01633 264763
Symudol: 07866 702747
E-bost : michelle.boyd@hafal.org

Larlwythwch ein ffurflen gwybdoaeth lleol

Cefnogir Hafal Sir Fynwy gan:-
Cyngor Sir Fynwy