Conwy

Gwasanaethau Hafal yn Conwy ar gyfer cleientiaid a theuluoedd::

 • Gwasanaeth Cymorth teulu
 • Seibiant ar gyfer Gofalwyr
 • Canolfan Adnoddau
 • Cefnogaeth Gyffredinol
  • Gwybodaeth
  • Cyngor
  • Grŵpiau
  • Cyfeillio
  • Llais o fewn cynllunio

Mae Hafal Conwy yn helpu pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd i weithio tuag at adferiad. Mae pob un o’n gwasanaethau wedi’i gynnal gan Raglen Arferiad Hafal, sy’n galluogi cleientiaid a theuluoedd i reoli’u bywydau ac i adfer.

Mae Rhaglen Wella Hafal yn ymagwedd gyfoes o fynd i’r afael ag afiechyd meddwl.

Fel sefydliad a reolir gan ei aelodau – pobl â phrofiad o afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd – mae Hafal wedi tynnu ar flynyddoedd lawer o brofiad o fynd i’r afael ag iechyd meddwl difrifol er mwyn gwneud y Rhaglen Wella mor effeithiol ag y bo modd.

Am beth mae’r Rhaglen?

Nid yw Rhaglen Wella Hafal yn ymwneud yn unig â meddyginiaethau neu therapïau eraill sy’n delio’n uniongyrchol â’r symptomau. Gall y rhain fod yn bwysig iawn, ond mae iechyd meddwl wedi ei adeiladu ar sylfeini ehangach o lawer.

I unrhyw unigolyn, efallai mai’r cam mwyaf tuag at wella yw dod o hyd i rywle dda i fyw, cael swydd, sefydlu perthynas dda â’u teulu … fel arfer mae ystod o wahanol bethau sy’n bwysig ar gyfer gwellhad unigolyn.

Dyma le Rhaglen Wella Hafal. Pan mae unigolion yn dioddef o afiechyd meddwl difrifol, mae’r Rhaglen Wella yn cynnig ffordd fwy methodolegol o wella’r holl agweddau ar eu bywyd.

person cyfan

Sut mae’r Rhaglen Wella yn gweithio?

ae’r Rhaglen Wella yn eich annog i gael ymagwedd “Person Cyfan”, gan edrych ar y rhannau canlynol o’ch bywyd er mwyn symud ymlaen:

Yn y broses, mae’r Rhaglen yn cynnwys holl elfennau gwasanaeth lleol Hafal, gan gynnwys:

 • Atgyfeirio
 • Cyflwyno
 • Cynllunio a gweithredu
 • Adolygu
 • Rheoli gwasanaethau
 • Grymuso ehangach.

I gysylltu â Hafal Conwy:

Heather Russell-Hughes
5 Heol Rhiw
Bae Colwyn
Conwy LL29 7TF
Ffôn: 01492 535298
e-bost : aberconwy@hafal.org

 

Canolfan Galw Heibio Bae Colwyn
5 Heol Rhiw
Bae Colwyn
Conwy LL29 7TF
Ffôn: 01492 535298
e-bost : colwynbay@hafal.org

Larlwythwch ein ffurflen gwybdoaeth lleol

Y Tîm Rheoli

Rheolwr Hafal ar gyfer yr ardal hon yw:
Caroline Newman,
Cyfarwyddwr Gweithrediadau
E-bost: caroline.newman@hafal.org
Ffon:
01792 816 600