Ceredigion

Mae Hafal Crossroads yn darparu cymorth, gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ymarferol i Ofalwyr di-dâl sy’n byw yng Ngheredigion, Sir Benfro a Phowys. Darganfyddwch fwy yn: http://www.hafal.org/crossroads

Gwasanaethau Hafal yn Ceredigion ar gyfer cleientiaid a theuluoedd:

 • Cymorth Tai
 • Seibiant ar gyfer Gofalwyr
 • Cyflwyniadau ar gyfer cyfeillio
 • Clybiau
 • Cefnogaeth Gyffredinol
  • Gwybodaeth
  • Cyngor
  • Grŵpiau
  • Cyfeillio
  • Llais o fewn cynllunio

Mae Hafal Ceredigion yn helpu pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd i weithio tuag at adferiad. Mae pob un o’n gwasanaethau wedi’i gynnal gan Raglen Arferiad Hafal, sy’n galluogi cleientiaid a theuluoedd i reoli’u bywydau ac i adfer.

Mae Rhaglen Wella Hafal yn ymagwedd gyfoes o fynd i’r afael ag afiechyd meddwl.

Fel sefydliad a reolir gan ei aelodau – pobl â phrofiad o afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd – mae Hafal wedi tynnu ar flynyddoedd lawer o brofiad o fynd i’r afael ag iechyd meddwl difrifol er mwyn gwneud y Rhaglen Wella mor effeithiol ag y bo modd.

Am beth mae’r Rhaglen?

Nid yw Rhaglen Wella Hafal yn ymwneud yn unig â meddyginiaethau neu therapïau eraill sy’n delio’n uniongyrchol â’r symptomau. Gall y rhain fod yn bwysig iawn, ond mae iechyd meddwl wedi ei adeiladu ar sylfeini ehangach o lawer.

I unrhyw unigolyn, efallai mai’r cam mwyaf tuag at wella yw dod o hyd i rywle dda i fyw, cael swydd, sefydlu perthynas dda â’u teulu … fel arfer mae ystod o wahanol bethau sy’n bwysig ar gyfer gwellhad unigolyn.

Dyma le Rhaglen Wella Hafal. Pan mae unigolion yn dioddef o afiechyd meddwl difrifol, mae’r Rhaglen Wella yn cynnig ffordd fwy methodolegol o wella’r holl agweddau ar eu bywyd.

Welsh wholeperson

Sut mae’r Rhaglen Wella yn gweithio?

Mae’r Rhaglen Wella yn eich annog i gael ymagwedd “Person Cyfan”, gan edrych ar y rhannau canlynol o’ch bywyd er mwyn symud ymlaen:

Yn y broses, mae’r Rhaglen yn cynnwys holl elfennau gwasanaeth lleol Hafal, gan gynnwys:

 • Atgyfeirio
 • Cyflwyno
 • Cynllunio a gweithredu
 • Adolygu
 • Rheoli gwasanaethau
 • Grymuso ehangach.

I gysylltu â Hafal Ceredigion:

Wayne Hurley/Ruth Wilson
Fflat 1, 37 Stryd y Frenhines
Aberystwyth
SY23 1PU
Ffôn: 01970 624 756
E-bost: ceredigion@hafal.org

Os ydych yn ofalwr di-dâl a’ch bod angen help a chymorth, ewch i ganfod mwy am ein gwasanaethau Hafal Croesffyrdd: http://hafal.org/crossroads

Er mwyn ymuno gyda Clic, ein cymuned ar-lein, ewch i: http://www.hafal.org/clic/

Os ydych angen cyngor er mwyn eich helpu i reoli eich arian, ewch i ganfod mwy am ein gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian: https://www.mentalhealthandmoneyadvice.org/wal/

Larlwythwch ein ffurflen gwybdoaeth lleol

Y Tîm Rheoli

Caroline Newman, Cyfarwyddwr Gweithrediadau                                                                                                                    Ebost: caroline.newman@hafal.org                                                                                                                                          Ffon: 01792 816 600

Rheolwr Hafal ar gyfer yr ardal hon yw: Rhiannon Luke
Ebost: rhiannon.luke@hafal.org
Ffon: 01792 816 600

Cefnogir Hafal Ceredigion gan:-
Cyngor Sir Ceredigion
Bwrdd Iechyd Lleol Ceredigion