Abertawe

Gwasanaethau Hafal yn Abertawe ar gyfer cleientiaid a theuluoedd:

 • Canolfan Adnoddau/Clybiau
 • Seibiant ar gyfer Gofalwyr
 • Cefnogaeth Gyffredinol
  • Gwybodaeth
  • Cyngor
  • Grŵpiau
  • Cyfeillio
  • Llais o fewn cynllunio

Mae Hafal Abertawe yn helpu pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd i weithio tuag at adferiad. Mae pob un o’n gwasanaethau wedi’i gynnal gan Raglen Arferiad Hafal, sy’n galluogi cleientiaid a theuluoedd i reoli’u bywydau ac i adfer.

Mae Rhaglen Wella Hafal yn ymagwedd gyfoes o fynd i’r afael ag afiechyd meddwl.

Fel sefydliad a reolir gan ei aelodau – pobl â phrofiad o afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd – mae Hafal wedi tynnu ar flynyddoedd lawer o brofiad o fynd i’r afael ag iechyd meddwl difrifol er mwyn gwneud y Rhaglen Wella mor effeithiol ag y bo modd.

Am beth mae’r Rhaglen?

Nid yw Rhaglen Wella Hafal yn ymwneud yn unig â meddyginiaethau neu therapïau eraill sy’n delio’n uniongyrchol â’r symptomau. Gall y rhain fod yn bwysig iawn, ond mae iechyd meddwl wedi ei adeiladu ar sylfeini ehangach o lawer.

I unrhyw unigolyn, efallai mai’r cam mwyaf tuag at wella yw dod o hyd i rywle dda i fyw, cael swydd, sefydlu perthynas dda â’u teulu … fel arfer mae ystod o wahanol bethau sy’n bwysig ar gyfer gwellhad unigolyn.

Dyma le Rhaglen Wella Hafal. Pan mae unigolion yn dioddef o afiechyd meddwl difrifol, mae’r Rhaglen Wella yn cynnig ffordd fwy methodolegol o wella’r holl agweddau ar eu bywyd.

person cyfan

Sut mae’r Rhaglen Wella yn gweithio?

Mae’r Rhaglen Wella yn eich annog i gael ymagwedd “Person Cyfan”, gan edrych ar y rhannau canlynol o’ch bywyd er mwyn symud ymlaen:

Yn y broses, mae’r Rhaglen yn cynnwys holl elfennau gwasanaeth lleol Hafal, gan gynnwys:

 • Atgyfeirio
 • Cyflwyno
 • Cynllunio a gweithredu
 • Adolygu
 • Rheoli gwasanaethau
 • Grymuso ehangach.

Steve Arnold/Tina Dean
Tŷ Alexandra
Heol Alexandra
ABERTAWE
SA1 5ED

Steve Arnold
E-bost : steve.arnold@hafal.org
Ffôn: 07967 329697

Tina Dean
E-bost:tina.dean@hafal.org
Ffôn
: 07789 482669
Desgiau poeth ar gael yn y cyfeiriad uchod
Dydd Llun a Dydd Mercher 9am – 12.30pm

Darllenwch yr adroddiad leol blynyddol y 2017 ar gyfer yr ardal

Larlwythwch ein ffurflen gwybdoaeth lleol

 Y Tîm Rheoli

Sharon Jones, Cyfarwyddwr Gweithrediadau
Rheolwr Hafal ar gyfer yr ardal hon yw:
Rhiannon Luke
Ffôn: 01792 816 600
E-bost: operations@hafal.org

Cefnogir Hafal Abertawe gan:-
Dinas a Sir Abertawe