Gwasanaethau Cyfiawnder Troseddol

Mae Hafal yn darparu ystod o wasanaethau cyfiawnder troseddol ar draws Cymru sydd yn anelu i helpu troseddwyr ag afiechyd meddwl i ymatal rhag ail-droseddu.

Ymgyrch cyfiawnder troseddol 2017

A ydych yn medru ein helpu i wella bywydau pobl ag afiechyd meddwl difrifol sy’n cael eu dal yn y system cyfiawnder troseddol? Mae Hafal, mewn partneriaeth â’n ffrindiau, Diverse Cymru, Bipolar UK, a Cais yn cynnal Prosiect Ymchwil Weithredu ar-lein  o nawr tan ddiwedd 2017, er mwyn ceisio canfod beth sydd angen ei wneud er mwyn helpu’r grŵp hwn o gleientiaid sydd yn agored i niwed.

Rydych yn medru ein helpu drwy gwblhau ein harolwg ar-lein yma: mae’r arolwg ar agor i bawb – defnyddwyr a gofalwyr, staff ac aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb. Ac mae modd dod o hyd i fy o wybodaeth am y Prosiect yma.

Gwasanaeth Oedolyn Priodol

Pan fydd unigolyn sy’n agored niwed yn cael ei arestio, mae angen oedolyn priodol arno er mwyn ei gynorthwyo tra’n cael ei ddal yn y ddalfa. Mae Hafal yn darparu gwasanaethau oedolyn priodol i Heddlu De Cymru a Heddlu Dyfed Powys. Mae’r gwasanaeth yn cael ei gynnig 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn.

Mae oedolion priodol yn y cefnogi, cynghori ac yn cynorthwyo’r unigolyn pan fydd yn cael ei ddal yn y ddalfa. Maent yn sicrhau bod yr heddlu yn ymddwyn yn deg ac yn parchu hawliau’r unigolyn. Mae oedolion priodol yn helpu’r cyfathrebu rhwng yr heddlu, yr unigolyn ac eraill ond nid ydynt yn rhoi cyngor cyfreithiol.

Mae ein hoedolion priodol yn gweithio gyda phobl sy’n agored i niwed ac sy’n meddu ar nodweddion gwahanol iawn:

  • Afiechyd meddwl
  • Trafferthion dysgu
  • Anableddau dysgu
  • Anhwylder Sbectrwm Awtistig
  • Pobl ifanc sy’n 17 mlwydd oedd (nid yw Hafal yn darparu oedolion priodol i bobl ifanc sydd yn iau na 17)
  • Pobl sy’n agored i niwed yn sgil natur y drosedd

Mae Hafal yn darparu oedolion priodol hefyd i fudiadau allanol gan gynnwys ymchwiliadau gan yr Adran Waith a Phensiynau a chyfweliadau i droseddwyr a thystion. Os hoffech wneud cais am oedolyn priodol, e-bostiwch appropriateadult@hafal.org.

Gwyliwch ein adroddiad ar gwasanaeth oedolyn priodol Hafal ar HafalTV isod.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth neu i wneud cais i ddod yn oedolyn priodol, cliciwch yma.

Gwasanaeth ‘Out of the Blue’

Mae ‘Out of the Blue’ yn wasanaeth sy’n cael ei ariannu gan y Loteri Fawr ac yn darparu ymyrraeth iechyd meddwl i droseddwyr sydd wedi derbyn gorchymyn cymunedol fel dedfryd mewn llysoedd yn ardal awdurdod Heddlu De Cymru. Bydd troseddwyr lefel isel na sy’n dreisgar yn cael eu hatgyfeirio i’r gwasanaeth, yn hytrach na throseddwyr sydd wedi eu carcharu.

Mae Swyddogion Cyswllt ‘Out of the Blue’ yn darparu pecyn holistaidd o gymorth er mwyn lleihau ei haildroseddu a gweithio tuag at adferiad ac integreiddio o fewn gymuned.

Staff Cyfiawnder Troseddol Hafal yn lansio ein Gwasanaeth ‘Cyfiawnder at Fynediad’ ym Mehefin 2015.

Staff Cyfiawnder Troseddol Hafal yn lansio ein Gwasanaeth ‘Cyfiawnder at Fynediad’ ym Mehefin 2015.

Gwasanaeth ‘Mynediad at Gyfiawnder’  

Mae Gwasanaeth ‘Mynediad at Gyfiawnder’ Hafal sy’n cael ei ariannu gan Comic Releif yn darparu pwynt cyswllt unigol i asiantaethau cyfiawnder troseddol sydd yn rheoli troseddwyr neu’r bobl hynny sydd mewn peryg o droseddu. Mae’r Eiriolwr yn cynghori unigolion sy’n agored i niwed a’u teuluoedd ac yn eu cynrychioli  hwy mewn fforymau cyfiawnder troseddol cenedlaethol a fforymau cynllunio iechyd meddwl.

Gwasanaeth Cyswllt Carchar i Fenywod

Mae Gwasanaeth Cyswllt Carchar i Fenywod Hafal yn cael ei ariannu gan The Waterloo Foundation. Mae’r Gwasanaeth yn ariannu tîm o wirfoddolwyr er mwyn darparu cymorth i fenywod o Gymru sydd mewn carchardai yn Eastwood Park a Styal.

Am fwy o wybodaeth:

Cliciwch yma er mwyn darllen y rhifyn Cyfiawnder Troseddol o Iechyd Meddwl Cymru er mwyn canfod mwy am faterion sy’n ymwneud â’r system cyfiawnder troseddol.

Cysylltwch gyda ni os ydych am fwy o wybodaeth am unrhyw un o’n gwasanaethau cyfiawnder troseddol.