Gellinudd – Gwybodaeth i Westeion

relationships

Pan fyddwch chi’n Westai yng Nghanolfan Adferiad Gellinudd, byddwch yn medru disgwyl croeso cynnes iawn.

Bydd ein gwasanaeth yn sensitif i’ch anghenion unigol. Byddwch yn cael eich ystafell eich hun a bydd modd i chi ei theilwra yn unol â’ch chwaeth eich hun; at hyn, bydd ystafell ymolchi yn rhan o’r ystafell.

Mae’r Ganolfan yn canolbwyntio ar ddarparu’r hyn sydd angen arnoch er mwyn gwella. Rydych yn cael eich ymrymuso i wneud dewisiadau am yr hyn yr ydych am ei gyflawni – a pha gamau yr ydych am eu cymryd tuag er mwyn cyflawni eich amcanion ym mhob un agwedd o fywyd.

Fel Gwestai, rydych yn medru cymryd rhan mewn ystod o weithgareddau: mae campfa i gadw’n heini yno; ystafell aml-ffydd, caffi, cabanau coed yn y goedwig sydd yn ein hamgylchynu! Gallwch fwynhau gweithgareddau cerddorol a chelf; gallwch astudio am gymwysterau NVQ ac sydd wedi ei achredu gan Agored a gallwch gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored, beicio a cherdded ar hyd arfordir y Gŵyr a Bannau Brycheiniog, Parc Fforest Afan a’r Mwmbwls.

Rydym hefyd yn cynnig croeso cynnes i unrhyw deuluoedd a gofalwyr sydd yn ymweld â ni, gan fod maes chwarae ac ystafell benodol i deuluoedd ar gael hefyd.

activities

Fel pob un o wasanaethau Hafal, mae Canolfan Adferiad Gellinudd yn cael ei harwain gan y bobl sy’n ei defnyddio. Felly, mae hawl gennych i gael dweud eich dweud ar sut y mae’r Ganolfan yn cael ei rheoli a’i datblygu, ac mae modd i chi helpu i lywio’r gwasanaeth ar gyfer Gwesteion a fydd yn ymweld yn y dyfodol. Mae’r Ganolfan yn cynnwys staff sydd yn nyrsys iechyd meddwl cofrestredig ac yn nyrsys cyffredinol cofrestredig, a hynny fel ein bod yn gofalu am eich iechyd meddwl a chorfforol. Mae’r Ganolfan hefyd yn cael ei chefnogi gan wasanaethau ffisiotherapi, seicolegol a gwasanaethau eraill hefyd.

Os hoffech weld y Ganolfan, cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda a dewch i gwrdd â’n staff a’n Gwesteion.

 

Ein dull ni

Gofalwyr a theuluoedd

Comisiynwyr

Cysylltwch â ni