Gellinudd – Gwybodaeth ar gyfer Comisiynwyr

Mae Canolfan Adferiad Gellinudd yn darparu gwasanaeth unigryw yng Nghymru, gan roi’r opsiwn i gomisiynwyr gwasanaeth i ddewis gwasanaeth nid-er-elw sydd yn cael ei ddarparu gan fudiad Trydydd Sector sydd ag ethos adferiad cryf ac yn cael ei reoli gan bobl sydd â phrofiad uniongyrchol o afiechyd meddwl.

Mae Hafal wedi bod yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl safon uchel yng Nghymru am fwy nag 20 mlynedd ac wedi derbyn tystysgrifau gan yr AGGCC, ISO ac IIP. Rydym yn canolbwyntio ar ddarparu gwerth da a rhoi’r cymorth i Westeion sydd angen arnynt er mwyn gwella, a hynny’n hytrach na’u cynnal yn eu cyflwr cyfredol.

Mae Aelodau Hafal yn credu y dylai gwasanaethau fod mor effeithiol â phosib wrth helpu cleifion i wella – ac mor effeithiol â phosib wrth geisio cyflawni hyn. Mae angen edrych ar y gost ddynol a’r gost ariannol o ddatblygu gwasanaethau. A’r newyddion da yw nad yw’r costau yma yn wrthgyfartal: mae gwasanaethau sydd yn ffocysu ar adferiad, gyda phwyslais ar gyd-gynhyrchu, yn golygu canlyniadau gwell i gleifion a gostyngiad mewn cost ariannol.

Mae’r dull ‘gofal iechyd darbodus’ wedi ei gydnabod gan Lywodraeth Cymru sydd wedi rhoi hanner miliwn o bunnoedd i Hafal fel rhan o gyllid Buddsoddi i Arbed er mwyn cefnogi datblygiad y Ganolfan. Dyma’r tro cyntaf y mae’r cyllid Buddsoddi i Arbed wedi ei ddyfarnu i brosiect sydd yn cael ei arwain gan y Trydydd Sector. Wrth gyhoeddi’r wobr, dywedodd y Gweinidog dros Gyllid: “Dyma’r ganolfan driniaeth gyntaf o’i math yng Nghymru a bydd nid yn unig yn elwa cleifion ond hefyd yn creu arbedion [blwyddyn ar ôl blwyddyn] o tua £300,000 ar gyfer y GIG yng Nghymru.”

Mae’r Ganolfan,wedi ei datblygu mewn cydweithrediad agos â’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol  yng Nghymru er mwyn sicrhau ei bod yn cydweddu â gwasanaethau cyfredol y GIG ac yn cwrdd â’r safonau llywodraethiant clinigol uchaf. Mae’r dull  yma yn cydweddu hefyd gyda chyfreithiau a pholisïau Cymru gan gynnwys Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) a strategaethau Llywodraeth Cymru, “Law yn Llaw at Iechyd” a “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl”.

Mae’r Ganolfan yn cynnwys staff sydd yn nyrsys iechyd meddwl cofrestredig ac yn nyrsys cyffredinol cofrestredig, a hynny fel ein bod yn gofalu am eich iechyd meddwl a chorfforol. Mae yna wasanaethau ffisiotherapi, seicolegol a gwasanaethau eraill ar gael hefyd.

Os ydych yn gomisiynydd  gwasanaeth ac yn dymuno mwy o wybodaeth am y gwasanaeth yr ydym yn cynnig – a chyfle i siarad â’n Gwesteion – cysylltwch gyda ni er mwyn trefnu ymweliad.

 

Ein dull ni

Gwesteion

Gofalwyr a theuluoedd

Cysylltwch â ni