Gellinudd – Dull Adferiad

care-planning

Mae ein gwasanaeth yng Nghanolfan Adferiad Gellinudd yn seiliedig ar ein Rhaglen Adferiad unigryw sydd yn hyrwyddo hunanreolaeth a dull holistaidd tuag at adferiad. 

Mae Gwesteion yn nodi eu hamcanion adferiad mewn Cynllun Gofal a Thriniaeth cynhwysfawr sydd yn cynnwys yr holl agweddau bywyd canlynol:-

recovery_diagram_welsh

Fel rhan o’r broses, mae ein Gwesteion yn cael eu hymrymuso i ddod yn annibynnol a goresgyn y syndrom  “drws troi” (sef patrwm o orfod mynd nôl i’r ysbyty am gyfnodau byr dro ar ôl tro).

Er mwyn cefnogi cynnydd, mae Hafal yn darparu llety “symud ymlaen” a nifer o wasanaethau sydd wedi eu lleoli yn y gymuned fel bod Gwesteion yn medru symud ymlaen gam wrth gam tuag at fyw’n annibynnol.  Mae ffocws ein gwasanaeth ar adferiad yn sicrhau bod Gwesteion yn symud ymlaen o’r gwasanaeth cyn gynted ag y maent yn barod a’u bod yn  cael eu cefnogi i barhau i weithio tuag at adferiad.

Yn fwy pwysig, mae Canolfan Adferiad Gellinudd yn cael ei harwain gan y Gwesteion sy’n ei defnyddio: maent yn cwrdd yn aml gyda staff er mwyn llywio’r gwasanaeth, ei werthuso a nodi sut y dylid ei ddatblygu.

Mae’r Ganolfan wedi ei datblygu mewn cydweithrediad agos â’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol  yng Nghymru er mwyn sicrhau ei bod yn cydweddu â gwasanaethau cyfredol y GIG ac yn cwrdd â’r safonau llywodraethiant clinigol uchaf. Mae’r dull  yma yn cydweddu hefyd gyda chyfreithiau a pholisïau Cymru gan gynnwys Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) a strategaethau Llywodraeth Cymru, “Law yn Llaw at Iechyd” a “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl”.

 

Gwesteion

Gofalwyr a theuluoedd

Comisiynwyr

Cysylltwch â ni