Blog Jo

BLOGIAU DIWEDDARAF

CEFNOGWCH YR HEDDLU I’N CEFNOGI NI!

Yn y  post  yma, rwyf am siarad ynglŷn â’r ffordd y mae’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn gweithio ar lefel ymarferol – ac yn benodol am gyfraniad Hafal i stori’r BBC a oedd yn ymwneud gyda phlismona ac iechyd meddwl…

HEN BRYD YMATAL RHAG BEIO ERAILL

Mae Fy Mlog yn ymwneud yn bennaf gyda diwygio’r Ddeddf Iechyd Meddwl, ond roeddwn wedi sôn yn fy mlog diwethaf fod y Cyngor Dedfrydu wedi cyhoeddi canllaw newydd arfaethedig ar gyfer dedfrydu troseddwyr gyda chyflyrau iechyd meddwl. Hoffwn drafod hyn eto yn y blog yma gan fy mod yn credu fod yna broblemau sylweddol  gyda’r gyfraith droseddol na sydd yn bosib eu datrys drwy’r canllaw…

RHOWCH NODDFA I NI, NID CELL!

Yn fy mlog diweddaraf am ddiwygio’r Ddeddf Iechyd Meddwl, rwyf am drafod sut y mae’r heddlu yn delio gyda’r sawl sydd yn profi argyfwng…

“MENTALLY F***ING ILL”? RYDYM YN HAEDDU GWELL NA HYN!

Ond y tro hwn, rwyf am drafod ein hawl i dderbyn gofal safonol sydd yn berthnasol ar ôl i ni ddod o dan bwerau’r Ddeddf  (mae hyn yn wahanol i’r hawl i herio’r penderfyniad i’ch cadw a’ch gorfodi i aros yn yr ysbyty – byddaf yn trafod hyn yn y dyfodol)…

RHOWCH YR HAWL I NI DDERBYN TRINIAETH AMSEROL!

Yn fy mhlog diwethaf, roeddwn wedi siarad ynglŷn â sut y dylai’r sawl sydd yn cael ei effeithio gan y Ddeddf Iechyd Meddwl dderbyn bargen well gan y gyfraith.Yn 2018, roedd Llywodraeth y DU wedi comisiynu Adolygiad annibynnol er mwyn ystyried sut y mae modd gwella’r Ddeddf Iechyd Meddwl…

BLOG JO: GWNEUD Y GYFRAITH YN GYFAILL I NI, NID YN ELYN

Fy enw i yw Jo ac mae afiechyd meddwl arnaf. O ganlyniad, rwyf wedi gorfod derbyn yr hyn sydd gan y Ddeddf Iechyd Meddwl i’w gynnig – ac rwyf dal yn cael fy effeithio gan y Ddeddf hyd heddiw. Yn y gorffennol, rwyf wedi cael fy ngorfodi i dderbyn triniaeth; roedd ychydig o’r driniaeth yma yn hynod annymunol a hyd yn oed yn frawychus. Mae’r Ddeddf hyd heddiw wedi cael effaith sylweddol ar sut wyf yn medru byw fy mywyd…

Cefndir y blog – a sut i chwarae rhan

Yn 2018, roedd Llywodraeth y DU wedi cynnal Adolygiad annibynnol a oedd yn ystyried sut i wella’r Ddeddf Iechyd Meddwl. Cyhoeddodd yr Adolygiad ei adroddiad ym mis Rhagfyr.  Tra fy mod yn croesawu’r adroddiad, yn enwedig lle y mae’n ceisio dileu rhai o elfennau mwy gorthrymus sy’n ymwneud â thriniaeth orfodol, nid wyf yn credu fod yr Adolygiad wedi deall profiad cleifion o’r Ddeddf.

Dros yr wythnosau diwethaf, rwyf wedi siarad gyda mwy na 100 o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ynglŷn â’u profiad o’r Ddeddf iechyd Meddwl. Mae clywed am brofiadau pobl o’r Ddeddf wedi fy ysbrydoli i ddechrau ymgyrch newydd i gasglu barn ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yng Nghymru: Blog Jo.

Pwy yw Jo Roberts?

Dyma fy stori i: rwyf wedi gorfod derbyn triniaeth orfodol ar rai adegau yn fy mywyd ac wedi fy nghadw yn yr ysbyty am gyfnodau. Rwyf dal o dan orchymyn y Swyddfa Gartref. Wedi bod drwy hyn, rwy’n teimlo yn gryf ein bod angen gwasanaeth sydd yn gweithio mor galed ag sydd yn bosib, er mwyn atal pobl rhag gorfod mynd i’r ysbyty, ac sydd yn eu trin gyda pharch pan nad oes dewis ond eu gorfodi i dderbyn triniaeth.

Roeddwn wedi ymgyrchu yn wreiddiol am Ddeddf Iechyd Meddwl nôl ar droad y ganrif hon pan oedd drafft newydd o’r Ddeddf yn cael ei ystyried gan y Senedd. Roeddwn wedi chwarae rhan flaenllaw yn gwrthwynebu drafft newydd o’r ddeddf nad oedd yn ein harwain i’r cyfeiriad cywir. Yn y pendraw, dyna’r oll a wnaed oedd diwygio rhannau o’r Ddeddf Iechyd Meddwl.

Pam wyf yn ysgrifennu’r Blog hwn?

Am fy mod angen eich help! Gyda’n cefnogaeth ni, mae’r elusen Hafal, sy’n cael ei harwain  gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, yn medru hyrwyddo ein persbectif ni ac ymladd dros Ddeddf Iechyd Meddwl sydd yn flaengar ac yn briodol ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain – Deddf sydd yn rhoi cytundeb teg i gleifion a gofalwyr yng Nghymru.

Sut wyf yn medru cael mwy o wybodaeth am yr adolygiad o’r Ddeddf Iechyd Meddwl?

Am fwy o wybodaeth am Adolygiad Annibynnol Llywodraeth y DU o’r Ddeddf Iechyd Meddwl, ewch os gwelwch yn dda i: https://www.gov.uk/government/groups/independent-review-of-the-mental-health-act

Er mwyn darllen trosolwg o’r Ddeddf bresennol, ewch os gwelwch yn dda  i: http://www.iechydmeddwlcymru.net/deddf-iechyd-meddwl/

Sut wyf yn medru chwarae rhan?

Os ydych yn cytuno gyda’r pwyntiau yr wyf yn eu gwneud yn fy Mlog, neu os hoffech chi ychwanegu eich pwyntiau eich hun, e-bostiwch  fi os gwelwch yn dda josblog@hafal.org  neu ysgrifennwch ataf yma – Hafal, Uned B3, Parc Technoleg Lakeside, Ffordd y Ffenics, Llansamlet, Abertawe, SA7 9FE.

Fel arall, danfonwch neges ataf drwy ddefnyddio’r hashnod canlynol: #josblog