Panel Cyfeirio Proffesiynol

 • Rheolir Hafal gan ei aelodau – pobl gydag afiechyd
  meddwl difrifol (cleientiaid) a’u gofalwyr – a chaiff hyn ei adlewyrchu
  yn ei Fwrdd Ymddiriedolwyr, sy’n cynnwys cleientiaid a gofalwyr yn
  bennaf.
 • Bydd yr Elusen yn parhau i gael ei reoli’n
  eglur gan gleientiaid a gofalwyr, ond ar yr un adeg, mae Hafal eisiau
  sicrhau bod profiad iechyd meddwl personol ein haelodau yn gytbwys ac
  yn cael ei ategu gan Banel ymgynghori, gydag arbenigedd proffesiynol o
  faes iechyd meddwl a meysydd eraill perthnasol.
 • Mae gan Hafal ddisgwyliadau realistig ar gyfer y Panel, ac mae felly wedi cytuno y bydd yn gweithredu dros e-bost.
 • Gofynnir am gefnogaeth achlysurol gan aelodau’r Panel ar ffurf
  ymatebion i ymgynghoriad ar e-bost, naill ai’n unigol (ble y byddai
  arbenigedd aelod penodol o’r Panel yn berthnasol) neu ar y cyd (er
  enghraifft, pan fydd polisi cyffredinol wrthi’n cael ei ddatblygu gan
  yr Elusen a bod angen amrywiaeth barn).
 • I
  sicrhau’r defnydd gorau, dim ond yr Ymddiriedolwyr ar y cyd neu’r
  Cadeirydd, y Prif Weithredwr neu Ysgrifennydd y Cwmni fydd yn cysylltu
  â’r Panel fel bo’n briodol.
 • Gofynnir i aelodau’r
  Panel ymateb yn uniongyrchol i’r anfonwr, yn hytrach na chopïo enwau
  holl aelodau eraill y Panel i’r neges: mae hyn, yn syml, i osgoi nifer
  fawr o negeseuon, ond byddwn, wrth gwrs, yn cynnig crynodeb o ymatebion
  y Panel fel bo’r angen. Yn amlwg, gall aelodau’r Panel ohebu â’i gilydd
  pan fydd diben penodol i hynny.
 • Er y byddai’r
  Panel yn gweithredu’n bennaf fel grwp e-bost, mae Hafal yn croesawu
  mewnbwn aelodau’r Panel i’n digwyddiadau, cynadleddau ac eraill, ond
  nid yw hyn yn hanfodol wrth gwrs.
 • Derbynnir bod unrhyw fewnbwn gan aelodau’r Panel yn dibynnu ar yr amser rhydd sydd ganddynt.
 • Nid yw aelodaeth o’r Panel yn arwydd o gefnogaeth nac ardystiad o
  bolisïau, cyhoeddiadau neu ymgyrchoedd Hafal, er bod Hafal yn gobeithio
  y bydd aelodau’r Panel yn gyfforddus â sefyllfa gyffredinol Hafal. Mae
  croeso i aelodau’r Panel anghytuno, ac mae hyn yn un ffordd y gall y
  Panel gynorthwyo’r Elusen.
 • Nid oes angen i aelodau’r Panel fod yn aelodau o Hafal, ond mae croeso iddynt ymuno os dymunant.