Addewid Hafal

Uchod: Llysgennad yr Addewid a’r cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol dros Gymru, Dafydd James, gydag aelodau o Dîm Rygbi Cenedlaethol Cymru i fenywod,  Hannah Jones a Kelsey Jones

Bydd Haf 2019 yn arwain at lansiad ein Hymgyrch Addewid Hafal er mwyn mynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd: Addewid Hafal yw ein hymrwymiad i sicrhau and oes angen i neb yng Nghymru fod ar ben ei hun.   

Bydd yr Ymgyrch yn cael ei lansio yng Nghaerdydd yn Stadiwm y Principality ar 15 Mai 2019, ac yna’n cynnwys 22  digwyddiad sirol ar draws Cymru gan gynnwys Sioe Frenhinol Cymru a’r  Eisteddfod Genedlaethol. Bydd yr Ymgyrch yn dod i ben gyda dathliad yn y Senedd, Bae Caerdydd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd. Dewch i ganfod pa bryd y mae yna ddigwyddiad yn agos i chi…

Bydd yr Ymgyrch yn  cael ei harwain gan Lysgennad yr Addewid  Dafydd James.

Mae Dafydd yn gyn chwaraewr rygbi rhyngwladol dros Gymru a oedd wedi mynd ar daith gyda’r Llewod Prydeinig a Gwyddelig. Yn ddiweddar, roedd Dafydd wedi siarad yn gyhoeddus am ei drafferthion gydag iechyd meddwl wedi iddo ymddeol o’r gêm. Mae ganddo brofiad o deimlo’n unig ac ynysig ac mae am sicrhau nad yw neb yn canfod ei hun yn y fath sefyllfa heb unrhyw gefnogaeth.   Darllenwch mwy…

Beth yw Addewid Hafal?

Mae Hafal yn cefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl – gyda phwyslais arbennig ar y rhai hynny sydd ag afiechyd meddwl difrifol – a’u gofalwyr a’u teuluoedd; rydym hefyd yn cefnogi eraill ag ystod o anableddau a’u gofalwyr a’u teuluoedd.

Er bod rôl arbenigol gan Hafal ym maes iechyd meddwl ac mae hyn yn ffurfio rhan bwysig o’n gwaith, rydym hefyd yn cefnogi uchelgais ehangach ein grŵp o gleientiaid sydd am sicrhau canlyniadau cydradd neu gyfatebol.

Mae Hafal wedi ymrwymo i ddarparu help, cymorth, cyngor a chyfeillgarwch i’n holl grŵp o gleientiaid yng Nghymru, gan gynnwys gofalwyr, a gan ein bod yn teimlo mor gryf ynglŷn â hyn, byddwch yn cymryd y cyfrifoldeb, lle bod angen, er mwyn sicrhau nad ydynt yn gorfod ymdopi ar ben eu hunain.

Mae hyn yn golygu na fydd gwasanaethau Hafal byth yn gwrthod helpu unrhyw un yn ein grŵp o gleientiaid. 

I bawb sydd yn ein grŵp o gleientiaid ac angen ein help, rydym yn addo cynnig cyswllt cyfeillgar a pharhaus drwy aelodaeth o Hafal a thrwy ein cymuned ar-lein Clic, drwy e-bost, cyfryngau cymdeithasol, ar y ffȏn neu mewn person, gan ddibynnu ar yr hyn sydd yn ymarferol. 

Os ydych angen ein help, yna gofynnwch a byddwn yn cadw ein Haddewid.  

Pam yr Ymgyrch hon?

Mae ein hymchwil yn dangos fod cyfran uchel o bobl yn ein grŵp o gleientiaid yn profi unigrwydd ac arwahanrwydd. Fel mudiad sydd yn cael ei arwain gan Aelodau, rydym yn credu fod hyn yn annerbyniol.

Mae ein Hymgyrch yn amserol gan y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei strategaeth newydd ynglŷn â mynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd yn hwyrach eleni. Cynhaliwyd ymgynghoriad   rhwng Hydref 2018 ac Ionawr 2019; rydych yn medru darllen crynodeb o’r ymatebion mewn adroddiad ar yr ymgynghoriad sydd ar gael yma ac rydych yn medru darllen ymateb Hafal yma.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi: “Bydd y strategaeth yn cynnwys nifer o bolisïau trawsbynciol a fydd yn elwa’r gymdeithas gyfan, ynghyd ag ymyriadau mwy teilwredig sydd yn medru cefnogi pobl sydd mewn mwy o risg yn sgil yr hyn sydd yn digwydd yn eu bywydau.”

Rydym yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd – ond rydym hefyd angen sicrhau bod blaenoriaeth yn cael ei roi i’r sawl sydd â’r angen mwyaf – pobl y mae Llywodraeth Cymru, y GIG, awdurdodau lleol a darparwyr eraill yn gyfrifol amdanynt drwy gyfrwng gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol hanfodol.

Yn ogystal ag ymgyrchu am strategaeth deg ac sydd wedi’i ffocysu, byddwn yn sicrhau bod pobl sydd â blaenoriaeth uchel yn elwa o’n cyfeillgarwch drwy gynnig a chadw Addewid Hafal ar draws Cymru!

Sut wyf yn medru cymryd rhan?

Yn ogystal â mynychu ein digwyddiadau ar draws Cymru, rydych yn medru cefnogi ein Hymgyrch drwy ledaenu’r gair neu drwy ddilyn yr Ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol (gan ddefnyddio’r hashnod  #addewidhafal).