Cyhoeddi Mair Elliott fel Cadeirydd newydd yr elusen Gymreig Hafal

Uchod: Mair Elliott yn derbyn morthwyl y cadeirydd gan y Cadeirydd presennol, Elin Jones

Mae’r elusen Gymreig Hafal wedi cyhoeddi mai’r ymgyrchydd iechyd meddwl, Mair Elliott, yw’r Cadeirydd newydd.   

Mae Mair, sydd yn siarad yn gyson yn y cyfryngau yng Nghymru a’r DU am ei phrofiadau fel defnyddiwr gwasanaeth iechyd meddwl, wedi ei hethol gan ei chyd-Ymddiriedolwyr yn Gadeirydd pan fydd y Cadeirydd presennol, Elin Jones, yn camu o’r neilltu ym mis Medi. Bydd Mair yn cynrychioli mwy na 1500 o Aelodau ar draws Cymru wrth iddi arwain yr Elusen ddeinamig hon sy’n tyfu i’r dyfodol.

Mae Mair Elliott wedi bod yn defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl ers ei bod yn 14, gyda phrofiad o ddefnyddio Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed (CAMHS) a gwasanaethau oedolion, ac mae wedi profi’n uniongyrchol yr effaith y mae gwasanaethau gwael yn eu cael ar gleifion ifanc. Mae  Mair eisoes yn YmddiriedolwrHafal ac yn gydawdur adroddiad Hafal ar iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc yng Nghymru, a elwir ‘Making Sense’.

Wrth ymddangos yn gyson y cyfryngau, mae Mair wedi chwarae rhan amlwg mewn dwy raglen materion cyfoes ar S4C ac ITV a oedd yn ymchwilio CAMHS yng Nghymru. Enillodd y wobr ‘Gwneud Gwahaniaeth’ yn 2016 yng Ngwobrwyon Ardderchowgrwydd Gwaith Ieuenctid, y ‘Wobr Cyrhaeddiad Ieuenctid’ yn 2017 yn y Gwobrwyon NASEN, a’r ‘Wobr Ddinasyddiaeth’ yn 2018 yng Ngwobrwyon Gŵyl Dewi.   

Wrth i’r sector ddechrau cyfnod newydd o weithio mewn partneriaeth, a Hafal yn uno gyda Chroesffyrdd  Canolbarth a Gorllewin Cymru ddwy flynedd yn ôl, bydd profiad Mair fel person awtistig a’i gwaith yn gwella gwasanaethau awtistiaeth yn bwysig wrth i’r Elusen ymgyrchu ar ran grwpiau sy’n gynyddol amrywiol o ran y bobl y mae’n cefnogi.  

Wrth siarad am ei rôl newydd, dywedodd Mair: “Rwyf wrth fy modd yn dod yn Gadeirydd Hafal. Mae’n gyfnod mor gyffrous i ymuno gyda’r Elusen sydd yn arloesi drwy’r amser ac yn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Rwyf yn edrych ymlaen at chwarae rôl allweddol yn y broses honno, yn sicrhau ein bod yn adeiladu ar brofiadau a gwybodaeth ein Haelodau wrth ddatblygu’r gwasanaethau gorau posib. Rwyf yn edrych ymlaen at roi llais cryf i’n grŵp cleient ar lefel genedlaethol, ac yn ymgyrchu o blaid hawliau gwell i bobl yng Nghymru sydd wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl, gofalwyr a grwpiau cleient allweddol eraill.   

“Mae’n anrhydedd arbennig i ddilyn yn ôl-traed Elin Jones sydd wedi cynnig arweiniad gwych i’r Elusen ac wedi cyflawni gymaint dros yr Aelodau yn ystod ei chyfnod fel Cadeirydd. Rwy’n gobeithio y byddaf yn medru parhau gyda’r gwaith da, Elin!”

Mae Mair yn dod yn Gadeirydd Hafal ar adeg bwysig wrth i’r elusen ymladd dros hawliau a gwasanaethau gwell i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a’u gofalwyr a’u teuluoedd, ac eraill sydd ag ystod o anableddau a’u gofalwyr a’u teuluoedd. Bydd Mair yn arwain yr Elusen i weithredu’i strategaeth uchelgeisiol er mwyn sicrhau bod y genhedlaeth nesaf yn derbyn bargen well – a llais cryf yn llywio ac yn dylanwadu dyfodol gwasanaethau iechyd a chymdeithasol yng Nghymru.   

Mae’r Cadeirydd presennol wedi bod yn y rôl ers 2009. O dan arweinyddiaeth Elin, mae’r Elusen wedi dyblu o ran maint, wedi ymgyrchu’n llwyddiannus am gyfraith iechyd meddwl newydd, wedi agor ei hysbyty iechyd meddwl ei hun ac wedi ehangu ei gwasanaethau i ddiwallu anghenion grwpiau newydd o gleientiaid. Yn fwy pwysig na dim, yn ystod y cyfnod hwn, mae’r Elusen wedi cefnogi llu o bobl i weithio tuag at adferiad a sicrhau ansawdd gwell o fywyd.   

Dywedodd Elin: “Mae’n anrhydedd fy mod wedi arwain yr Elusen ffantastig hon dros y ddegawd ddiwethaf. Mae wedi bod yn rôl mor werth chweil, a gyda’n gilydd, rydym wedi cyflawni gymaint ar ran pobl yng Nghymru sydd wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl a’u gofalwyr. Diolch o galon i holl Aelodau Hafal, cleientiaid a staff am eich cefnogaeth yn ystod fy nghyfnod fel Cadeirydd – mae wedi bod yn bleser i gwrdd â chi, gweithio gyda chi ac ymgyrchu ar eich rhan. Ac rwyf yn addo y byddaf yn parhau i gefnogi’r gwaith ffantastig yr ydych yn ei wneud.”

“Rwyf yn croesawu Mair i’r rôl fel Cadeirydd Hafal. Roedden ni’n gyd-Ymddiriedolwyr am rai blynyddoedd, mae ei gallu, egni a huodledd wedi creu argraff arnaf.  Rwyf wedi gweld ei dewrder, ymroddiad a brwdfrydedd wrth ymgyrchu ar gyfer hawliau ein grŵp cleient. Bydd yn cynnig profiad amhrisiadwy ac arbenigedd   ac yn sicrhau ein bod yn helpu creu newid real, parhaus i’n cleientiaid.”