Lansio gwasanaeth hanfodol newydd Hafal i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd yn Stadiwm y Principality

‘Addewid Hafal’ yn addo cyfeillgarwch a chymorth parhaus i unrhyw un sydd yng ngrŵp o gleientiaid Hafal ac yn gofyn i’r Elusen am gefnogaeth 

Yn y llun: Llysgennad yr Addewid a’r cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol dros Gymru, Dafydd James, gyda’r chwaraewyr rygbi rhyngwladol dros dîm merched Cymru, Hannah Jones a Kelsey Jones.

Bydd yr elusen Gymreig   Hafal yn lansio gwasanaeth cenedlaethol newydd i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd, a hynny yn Stadiwm y Principality ar 15fed Mai 2019.

Mae’r gwasanaeth newydd – Addewid Hafal – yn gwireddu addewid Hafal i beidio â chefnu ar unrhyw un sydd yn rhan o’i grŵp cleient, sydd yn cynnwys pobl ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr, ynghyd â phobl ag ystod o anableddau a’u gofalwyr a’u teuluoedd.    

Mae ymchwil Hafal yn dangos fod cyfran uchel o bobl sydd yng ngrŵp cleient yr Elusen yn profi unigrwydd ac arwahanrwydd. Mae Aelodau Hafal yn credu fod hyn yn annerbyniol.

Mewn ymgais i fynd i’r afael â’r broblem sylweddol hon, mae  Hafal yn addo y bydd yr Elusen – pan fydd pobl sydd yn ei grŵp o gleientiaid yn gofyn am  help yr Elusen – yn darparu cyswllt cyfeillgar a pharhaus drwy aelodaeth, cymuned ar-lein, ar e-bost, y cyfryngau cymdeithasol, dros y ffȏn neu mewn person. 

Dywedodd Llysgennad yr Addewid Dafydd James, cyn-chwaraewr rygbi dros Gymru a’r Llewod Prydeinig, sydd wedi trafod ei iechyd meddwl ei hun yn ddiweddar: “Eleni, byddaf yn arwain yr ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o Addewid Hafal ar draws y 22 sir yng Nghymru, gan sicrhau bod pobl sydd yn profi unigrwydd ac arwahanrwydd yn gwybod nad ydynt ar ben eu hunain.

“Rydym am newid bywydau grwpiau allweddol ar draws Cymru sydd yn fregus ac sydd yn fwy tebygol o gael eu heffeithio gan unigrwydd ac arwahanrwydd, yn enwedig y rhai hynny sydd ag afiechyd meddwl.”

Dywedodd Aelod Hafal Richard Timm: “Pan eich bod wedi eich effeithio gan afiechyd neu’n gofalu am rywun sydd ag anabledd, rydych yn aml yn medru teimlo nad oes neb yno i rannu’r baich gyda chi.  Mae nifer o ffactorau yn medru arwain atoch yn dod yn unig ac ynysig – efallai nad ydych yn gweithio, efallai bod eich dyletswyddau gofalu yn hawlio eich holl amser, neu efallai ei bod yn anodd i chi ganfod cyfleoedd i gysylltu ag eraill. Mae hyn yn medru arwain at deimladau o unigrwydd ac arwahanrwydd, ac mae’n medru bod yn wanychol.

“Mae Addewid Hafal i’r bobl yma yn golygu na fyddant ar ben eu hunain mwyach. Bydd Hafal yno ar eich cyfer. Mae hwn yn wasanaeth hanfodol a fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau cynifer o bobl. Mae gwybod fod rhywun yno y mae modd dibynnu arno, neu ar ddiwedd y ffȏn neu ar-lein, mor bwysig.”

Dywedodd Prif Weithredwr Hafal Alun Thomas: “Mae ein Hymgyrch yn amserol gan y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei strategaeth newydd ar fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd yn hwyrach eleni. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi  fod y strategaeth ‘yn cynnwys nifer o bolisïau trawsbynciol a fydd yn elwa’r gymdeithas gyfan, ynghyd â mwy o ymyriadau teilwredig a fydd yn medru cefnogi pobl pan eu bod mewn mwy o risg yn sgil pwyntiau penodol yn eu bywydau.

“Rydym yn croesawu ymroddiad Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd – ond mae angen sicrhau bod blaenoriaeth yn cael ei roi i’r rhai hynny sydd â’r angen mwyaf – pobl y mae Llywodraeth Cymru, y GIG, awdurdodau lleol a darparwyr eraill, yn meddu ar gyfrifoldeb uniongyrchol amdanynt drwy wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol hanfodol.”

Bydd y digwyddiad yn Stadiwm y Principality yn arwain at Aelodau Hafal o Gymru benbaladr yn dod ynghyd gyda gwleidyddion, gwneuthurwyr polisi, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a sêr chwaraeon er mwyn dathlu lansiad Addewid  Hafal. Bydd gwesteion yn medru canfod mwy am yr Addewid a’n dysgu am waith Hafal ar draws Cymru i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd.